Заключителна конференция по проект IMMODI

Във френския град Оверн се проведе заключителната конференция по проект IMMODI, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ IVC. Проектът цели капитализиране на резултати и добри практики, разработени от партньорите в сферата на електронното управление и здравеопазване, които значително допринасят за развитието на планинските и селски региони. Избрани добри практики от партньорските региони бяха представени на различни технически и регионални форуми, а също описани подробно и издадени под формата на наръчник. Българският партньор по проекта е Фондация „Европерспективи”.

След подробно запознаване с добрите практики и анализиране на възможностите на съответната държава за реализирането им, партньорите избраха какво могат да трансферират като добър опит и разработиха екшън планове за прилагането им. В Оверн се проведе церемония по официално подписване на 7 плана за действие в присъствието на представители от европейската комисия и регионалните съвети. Всеки партньор представи основни елементи от плана си, избора на практиката, която ще въведе, бъдещото изпълнение, прогнозния бюджет. Представители на Фондация „Европерспективи” представиха стъпките по прилагане на финландската практика ВАЛМА, която е в сферата на електронното управление.

В края на конференцията бе обсъдена Кохезионната политика за 2014-2020г. и бъдещото доброволно сътрудничество между партньорите за споделяне на развитието и реализирането на добрите практики.

За автора

ФОНДАЦИЯ “ЕВРО – ПЕРСПЕКТИВИ” е неправителствена организация с идеална цел, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза през 2008 г. Фондация „Евро – перспективи“ е регистрирана в обществена полза и събира дарения от физически и юридически лица.

Euro Perspectives Foundation лого
Фондация „Евро-перспективи”
За контакт: София 1680,
ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080