Устав

УСТАВ НА ФОНДАЦИЯ “ЕВРО – ПЕРСПЕКТИВИ”

Този Устав урежда дейността на Фондация “Евро-перспективи”.

По волята на дарителите-учредители:

1. Минно-геоложки университет „св. Иван Рилски”, БУЛСТАТ 000670659, адрес: гр. София 1700, Студентски град, представляван от проф. д-р Иван Владов Милев, Ректор, ЕГН 4503026806, Л.К. № 161760145 изд. на 18.08.2000 от МВР – гр. София;

2. Бизнес център Нови Пазар, БУЛСТАТ 127533333, адрес: гр. Нови пазар, ул. „Оборище” № 1, представляван от Сирма Станиславова Комитова, Председател на управителния съвет, ЕГН 7408188910, Л.К. № 181470842 изд. на 10.02.2003 год. от МВР – гр. Шумен, действаща чрез пълномощника си Златина Димитрова Михайлова – Карова, ЕГН 7403016076, Л.К. № 624516105, издадена на 08.11.2007 г. от МВР – гр. София, упълномощена с Пълномощно № 222 от 12.05.2008 г.;

3. Велеслава Петрова Абаджиева, ЕГН 6905146795, Л.К. № 160054274 изд. на 06.06.2000 г. от МВР – гр. София;

4. Владимир Томов Томов, ЕГН 6005156949, Л.К. № 195715749, изд. на 13.11.2006 г. от МВР – гр. София;

5. Жулиета Делчева Хубeнова, ЕГН 5704112370, Л.К. № 186202611, изд. на 05.02.2003 от МВР – гр. София;

6. Златина Димитрова Михайлова – Карова, ЕГН 7403016076, Л.К. № 624516105, издадена на 08.11.2007 г. от МВР – гр. София;

7. Николаос Петропулос, роден в гр. Патра, Гърция на 10.06.1963 г., жител на гр. Егио (ул. “Епископу георгиу” № 6), притежаващ лична карта № N 542658/20.05.1985 г., издадена от Полицейски участък гр. Егио и Данъчен № 043444446 (Данъчна служба гр. Егио) ), действащ чрез пълномощника си Велеслава Петрова Абаджиева, ЕГН 6905146795, Л.К. № 160054274 изд. на 06.06.2000 г. от МВР – гр. София, упълномощена с Пълномощно № 12.404 от 08.05.2008 г., със заверка Апостил № 4/09.05.2008 г.;

8. Райна Иванова Карчева, ЕГН 4611106272, Л.К. № 160770269, изд. на 06.07.2000 от МВР–гр. София,

с акт за дарение е учредена Фондация “Евро-перспективи”, наричана за краткост по-долу “Фондацията”, която е юридическо лице с нестопанска цел и осъществява дейността си съгласно действащото законодателство на Република България.

I. Наименование, седалище, адрес на управление и срок

Член 1. Наименованието на Фондацията е “Евро-перспективи”.

Член 2. Наименованието на Фондацията може да бъде изписвано и на английски език, както следва: Euro Perspectives Foundation

Член 3. Седалището на Фондацията е гр. София 1612, бул. Цар Борис ІІІ, №124-Г, вх. А, ет. 2, ап. 8.

Член 4. Фондацията не се ограничава със срок.

II. Определение на дейността на Фондацията

Член 5. Фондацията се определя като организация за осъществяване на дейност в обществена полза по смисъла на чл.2 и чл.38, ал.1 от ЗЮЛНЦ.

III. Цели на Фондацията

Член 6. (1) Мисията на Фондацията е да подпомага устойчивото развитие в Европа и да укрепва Европейската интеграция на Западните Балкани като се стреми да бъде център за обучение и образование, обмяна на информация и опит и разработване на политики по устойчиво развитие.

(2) Целите на Фондацията са:

 • Ускоряване на Евро интеграцията и гарантиране на устойчивостта на резултатите от интеграционния процес;
 • Подпомагане компетентните държавни органи при формиране на държавната политика свързана с ефективното предоставяне на обществени услуги и реализиране на европейски политики;
 • Привличане на експертен потенциал за разработка и прилагане на успешни практики за публично и частно инвестиране;
 • Развитие и внедряване на модели на успешни партньорства;
 • Промотиране на иновациите и икономическото развитие, за да се подобри конкурентноспособността и заетостта в Европейското пространство;
 • Подобряване обществените услуги в здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите и публичната и социална инфраструктура;
 • Допринасяне за опазването на околната среда, устойчивото ползване на природните ресурси и превенция на риска;
 • Подобряване на устойчивостта и публичността на защитените територии;
 • Подобряване на мобилността и устойчивия достъп до териториите и информационното общество;
 • Подпомагане на устойчивото градско развитие;
 • Развитие и утвърждаване на гражданското общество;
 • Защита правата на човека, подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация;
  Подпомагане на младежки инициативи;
 • Мобилизиране на ресурси на Европейския съюз за намаляване на различията в развитието на глобално ниво.

(3) Приоритет за Фондацията са направленията и териториите предложени от дарителите-учредители и Съвета за наблюдение.

IV. Дейност на Фондацията

Член 7. Основни дейности на Фондацията, неизчерпателно изредени са:

1. Разпространение на информация и ноу-хау, включително нови методи и подходи;

2. Проучване, анализ и разработване на политики/стратегии/програми/ планове;

3. Разработване, организиране и предоставяне на образователни и обучителни програми и форми;

4. Установяване на механизми и системи за партньорство и работа в мрежи;

5. Провеждане на и подпомагане участието в международни, национални и регионални събития за обмяна на опит и кампании;

6. Подпомагане на обществени инициативи, основаващи се на устойчиво използване на природните ресурси;

7. Предоставяне на финансова и техническа подкрепа;

8. Работа от името на и подпомагане на властите на всички нива, нестопанските организации и бизнеса в набиране на средства;

9. Разработване, изпълнение и/или финансиране на проекти, включително демонстрационни проекти;

10. Лобиране и застъпничество;

11. Подпомагане координацията, обмяната на информация и опит при работа с държавни, регионални и общински органи, нестопански организации, търговски дружества, академичната общност и обществеността;

12. Организиране и провеждане на дискусии, семинари, кръгли маси, форуми, обществени обсъждания и други форми на консултации с обществеността/заинтересованите страни;

13. Други дейности, незабранени от закона.

Член 8. Стопанска дейност на Фондацията

(1) Фондацията може да осъществява допълнителна стопанска дейност, която е пряко свързана с основната й дейност.

(2) Стопанската дейност на Фондацията има за предмет предоставяне на различни по рода си услуги, експертна подкрепа, техническо съдействие и комуникация, предоставяне на информация и консултации, встъпване във всякакви видове граждански и търговски правоотношения, както и всяка друга допълнителна стопанска дейност, незабранена от закона.

(3) Приходите, реализирани от допълнителната стопанска дейност, се използват единствено за постигане на целите на Фондацията, без възможност за разпределяне на печалба.

V. Имущество

Член 9. Имуществото на Фондацията се образува от:

1. първоначалното дарение, предоставено към момента на учредяване от дарителите-учредители както следва:

1) Минно-геоложки университет „св. Иван Рилски”  = 1500 лв.

2) Бизнес център Нови Пазар = 500 лв.

3) Велеслава Петрова Абаджиева = 100 лв

4) Владимир Томов Томов = 100 лв

5) Жулиета Делчева Хубeнова = 100 лв

6) Златина Димитрова Михайлова – Карова= 100 лв

7) Николаос Петропулос = 100 лв

8) Райна Иванова Карчева = 100 лв

2. дарения и завещания от български и чуждестранни физически и юриди­чески лица и неперсонифицирани дружества;

3. доходи от собствена дейност, осъществявана по законоустановения ред;

4. субсидии, помощи, спонсорство, учредителни/встъпителни вноски и други доходи, получени в съответствие със закона.

Член 10.

(1) Предмет на постъпленията в полза на Фондацията, включително от дарения и завещания, може да бъде всякакъв вид имущество.

(2) Всички безвъзмездни постъпления се отразяват незабавно в Книга на даренията, а на дарителите се издават удостоверения за дарителство.

Член 11. Разходване на средствата на Фондацията

(1) Фондацията разходва имуществото си за дейности, водещи до постигане на мисията и целите й.

(2) Фондацията ще използва ресурсите си следвайки принципите на прозрачност и законодателството в сферата на доставките на услуги и стоки

Член 12. Фондацията поддържа отчетност съгласно разпоредбите на българското законодателство.

VI. Органи на Фондацията

Член 13. Органите на Фондацията са:

1. Съвет за наблюдение;

2. Управителен съвет;

3. Изпълнителен директор;

Член 14. Дарителите-учредители и всички други дарители на Фондацията имат следните права и задължения:

1. Да учредят първия Съвет за наблюдение на Фондацията, при учредяването й, като всеки дарител има право да заяви желание да участва в него както и да покани/определи членове на Съвета за наблюдение;

2. Да определят първия Управителен съвет на Фондацията, при учредяването й;

3. Да се запознават с годишните отчети за работата на Фондацията;

4. По всяко време да изискват информация за финансовото състояние на Фондацията, работата по проектите и заетостта на персонала;

5. Да предлага приоритетни направления и територии за работата на Фондацията;

6. Да се запознава с решенията на Съвета за наблюдение и на Управителния Съвет;

7. Да предлага проекти за изпълнение и разработване от Фондацията и да предлага техния управленски персонал;

8. Да предлага участие на Фондацията в проекти на други институции/организации и да предлага техния управленски персонал;

9. Да популяризира мисията, целите и дейността на Фондацията в обществото;

10. Да предлага промени в устава на Фондацията;

11. Да се запознава със списъка с проектите.

Член 15. (1) В органите на Фондацията може да участва всяко дееспособно физическо лице, което приема мисията и целите на Фондацията.

(2) Членовете на органите на Фондацията отпадат от състава им при напускане по собствено желание и/или при трайна невъзможност да участват в работата на съответния орган.

Член 16. На заседанията на органите на Фондацията се водят протоколи, които се подписват от председателствалия заседанието и от протоколчика. Протоколите се съхраняват в Протоколната книга на Фондацията

VII. Съвет за наблюдение

Член 17. (1) Съветът за наблюдение на Фондацията е колективен консултативен и наблюдаващ орган, в който повече от половината членове са определени от националните, регионалните и местни власти или други органи, управляващи публични средства и извършващи публични дейности;

(2) Членството в Съвета за наблюдение на Фондацията се основава на принципите на доброволност и безвъзмездност.

Член 18. Съветът за наблюдение на своето първо заседание избира измежду своите членове Председател.

Член 19. Правомощия на Съвета за наблюдение

(1) Взема решения относно състава на Съвета за наблюдение

(2) Предлага приоритетни направления и територии за работата на Фондацията;

(3) Популяризира мисията, целите и дейността на Фондацията в обществото;

(4) Осъществява обществено представителство на Фондацията при връзките й с обществото;

(5) Отразява общественото мнение и отношение към Фондацията като цяло и към нейната мисия, цели, проекти, приоритети и дейности;

(6) Служи като обществен гарант за спазване на закона и Устава от страна на Фондацията;

(7) Запознава се  с годишния отчет за дейността на Фондацията и  дава мнение по него;

(8) Запознава се с годишния отчет за дейността на Изпълнителния директор и дава мнение по него;

(9) Отправя предложения и препоръки към органите на Фондацията относно бъдещите насоки и приоритети в работата на Фондацията;

(10) Членовете му могат да участват в заседанията на УС, ако бъдат поканени;

(11) Да се запознава със списъка с проектите.

Член 20. Свикване на Съвета за наблюдение

(1) Съветът за наблюдение се свиква на заседание от Председателя на Съвета за наблюдение или упълномощен негов заместник най-малко веднъж годишно;

(2) Председателят на Съвета за наблюдение е длъжен да свика заседание по писмено искане на една трета от членовете на Съвета за наблюдение, на член на Управителния съвет или на Изпълнителния директор;

(3) Съветът за наблюдение се свиква с писмено съобщение, изпратено най-малко две седмици преди заседанието. Съобщението включва датата, часът и мястото на заседанието, предлагания проект за дневен ред, както и материалите по предстоящото заседание;

(4) Заседанието се ръководи от Председателя на Съвета за наблюдение или упълномощен негов заместник.

Член 21. Кворум и мнозинство

(1) Заседанията на Съвета за наблюдение са редовни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете му;

(2) Когато необходимият кворум липсва, заседанието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и лица да се явят;

(3) Съветът за наблюдение взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите членове.

VІІІ. Управителен съвет

Член 22. (1) Управителният съвет на Фондацията е неин върховен колективен орган и се състои от минимум трима членове, които имат право на глас.

(2) Първият Управителен съвет се определя от дарителите-учредители на Фондацията при учредяването й с обикновено мнозинство.

(3) Членството в Управителния съвет на Фондацията се основава на принципите на доброволност и безвъзмездност.

(4) Член на Управителния съвет може с изрично писмено пълномощно да представлява не повече от един член на Управителния съвет, като преупълномощаване не се допуска.

Член 23. Изпълнителният директор и членовете на  Съвета за наблюдение на Фондацията могат да участват в заседанията на Управителния съвет въз основа на писмена покана.

Член 24. Управителният съвет попълва своя състав най-късно на следващото заседание след отпадането на негови членове. Изборът се извършва от членовете на Управителния съвет  по ред определен от Управителния съвет.

Член 25. (1) Управителният съвет на своето първо заседание избира измежду своите членове Председател.

(2) Председателят на Управителния съвет представлява Фондацията пред трети лица в страната и чужбина;

(3) Председателят на Управителния съвет може да упълномощава Изпълнителния директор да представлява Фондацията в страната и чужбина и определя конкретния обем на представителната му власт.

Член 26. Правомощия на Управителния съвет:

1. Изменя и допълва Устава на Фондацията;

2. Избира Изпълнителния директор на Фондацията;

3. Определя заплатата на Изпълнителния директор

4. Определя реда и организира извършването на дейността на Фондацията, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;

5. Взема решение за разпореждане с имуществото на Фондацията;

6. Взема решение за участие на Фондацията в други организации;

7. Приема годишен бюджет на Фондацията;

8. Приема годишен отчет за дейността и финансов отчет на Фондацията;

9. Приема годишен отчет за дейността на Изпълнителния директор;

Член 26. Правомощия на Управителния съвет:

1. Изменя и допълва Устава на Фондацията;

2. Избира Изпълнителния директор на Фондацията;

3. Определя заплатата на Изпълнителния директор

4. Определя реда и организира извършването на дейността на Фондацията, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;

5. Взема решение за разпореждане с имуществото на Фондацията;

6. Взема решение за участие на Фондацията в други организации;

7. Приема годишен бюджет на Фондацията;

8. Приема годишен отчет за дейността и финансов отчет на Фондацията;

9. Приема годишен отчет за дейността на Изпълнителния директор;

10. Взема решение за откриване и закриване на клонове, които се управляват от Управител с правомощия определени от Председателя на Управителния съвет;

11. Взема решение за преобразуване и прекратяване на Фондацията;

12. Отменя решения на другите органи на Фондацията, които противоречат на закона, Устава или на Вътрешните правила на Фондацията;

13. Приема и променя вътрешните правила за работа на Фондацията;

14. Приема годишния счетоводен отчет след заверка от експерт-счетоводител.

15. Взема решения за обособяване на целеви фондове на Фондацията

Член 27. Свикване на Управителния съвет

(1) Управителният съвет се свиква на заседание от Председателя на Управителния съвет или упълномощен заместник най-малко веднъж годишно;

(2) Председателят на Управителния съвет е длъжен да свика заседание по ис­кане на Изпълнителния директор. В случай, че той не стори това в едноседмичен срок от датата на постъпване на искането, заседанието се свиква от самия Изпълнителен директор;

(3) Председателят на Управителния съвет е длъжен да свика заседание и по писмено искане на една трета от членовете на Управителния съвет. В случай, че той не стори това в едноседмичен срок от датата на постъпване на искането, заседанието се свиква от поискалите го;

(4) Председателят на Управителния съвет е длъжен да свика заседание и по писмено искане на една трета от членовете на Съвета за наблюдение. В случай, че той не стори това в едноседмичен срок от датата на постъпване на искането, заседанието се свиква от поискалите го;

(5) Управителният съвет се свиква с писмена покана, изпратена най-малко две седмици преди заседанието. Поканата включва датата, часът и мястото на заседанието, предлагания проект за дневен ред, както и материалите по предстоящото заседание и по чия инициатива то се свиква;

(6) Заседанието се ръководи от Председателя на Управителния съвет или упъл­номощен негов заместник.

Член 28. Кворум: (1) Заседанието на Управителния съвет е законно, ако присъстват по­вече от половината от членовете му;

(2) Когато необходимият кворум липсва, заседанието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, ако присъстват поне двама от членовете на Управителния съвет.

Член 29. Вземане на решения: (1) Управителният съвет взема решения с мнозинство 2/3ти от присъстващите на заседанието;

(2) УС може да вземе решение и неприсъствено, ако 2/3 от членове на УС са заявили писмено съгласието си за решението.

(3) Решенията по чл. 26, ал.1, ал. 2 и ал. 11 от Устава се взема с пълно мнозинство от всички членове на УС

IХ. Изпълнителен директор

Член 30. Изпълнителният директор на Фондацията е неин управителен орган и се избира от Управителния съвет по определен от него ред. Договорът с Изпълнителния директор се сключва от Председателя на Управителния съвет.

Член 31. Правомощия на Изпълнителния директор:

1. Представлява Фондацията след упълномощаване от Председателя на Управителния съвет и няма собствени правомощия извън писмено посочените му от Председателя на Управителния съвет;

2. Управлява програмната и финансовата дейност на Фондацията съобразно Устава, Вътрешните правила и решенията на Управителния съвет;

3. Предлага вътрешните правила за работа на Фондацията и промени в тях;

4. Определя организационната структура и щатното разписание на служителите, сътрудниците и другите помощни органи и лица на Фондацията;

5. Назначава и освобождава програмните директори и другите лица от щатния и нещатния състав на Фондацията и определя възнагражденията им;

6. Извършва и одобрява те­кущите разходи за дейността на Фондацията;

7. Изготвя и представя на Управителния съвет годишен отчет за дейността и финансов отчет на Фондацията, и годишен отчет за дейността си;

8. Оказва съдействие на организациите, извършващи преглед на дейността на Фондацията;

9. Определя адреса на Фондацията;

10. Веднъж годишно осигурява извършването на проверка на дейността на Фондацията от лицензиран експерт-счетоводител;

11. Изготвя доклад за дейността на Фондацията в съответствие с чл. 40, ал.2 от ЗЮЛНЦ;

12. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат към правомощията на друг орган на Фондацията;

X. Документооборот и архив на Фондацията

Член 32. Освен задължителните счетоводни книги, Фондацията поддържа Протоколна книга за заседанията на органите на Фондацията и Книга за даренията и завещанията.

Член 33. Всички книги на Фондацията се съхраняват в нейния офис и са достъпни за участниците в заседанията на органите на Фондацията.

XI. Прекратяване и ликвидация

Член 34. (1) Фондацията се прекратява в предвидените от закона случаи;

(2) При прекратяване на Фондацията се извършва ликвидация от Изпълнителния директор на Фондацията, като първо се удовлетворяват кредиторите на Фондацията от наличните парични средства, а ако това е невъзможно чрез осребряване първо на движимото, а след това и на недвижимото й имущество.

Член 35. Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се предоставя на юридическо лице с нестопанска цел – за извършване на общественополезна дейност със същата или близка цел, определено по решение на Управителния съвет.

XII. Други разпоредби

Член 36. Неуредените с този Устав въпроси се решават при спазване на закона от Управителния съвет на Фондацията, а между неговите заседания – от Изпълнителния директор.

Член 37. Фондацията има печат, на който е изписано Фондация “Eвро – перспективи”.

Членове на Управителния съвет:

проф. д-р Иван Владов Милев
Велеслава Петрова Абаджиева

Euro Perspectives Foundation лого
Фондация „Евро-перспективи”
За контакт: София 1680,
ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080