За Фондация „Евро-перспективи”

ФОНДАЦИЯ “ЕВРО – ПЕРСПЕКТИВИ” е неправителствена организация с идеална цел, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза през 2008 г.

 

МИСИЯТА е:

да подпомага устойчивото развитие в Европа и да укрепва Европейската интеграция на Западните Балкани като се стреми да бъде център за обучение и образование, обмяна на информация и опит и разработване на политики по устойчиво развитие.

 

Целите на Фондацията са:

 • Ускоряване на Евро интеграцията и гарантиране на устойчивостта на резултатите от интеграционния процес;
 • Подпомагане компетентните държавни органи при формиране на държавната политика свързана с ефективното предоставяне на обществени услуги и реализиране на европейски политики;
 • Привличане на експертен потенциал за разработка и прилагане на успешни практики за публично и частно инвестиране;
 • Развитие и внедряване на модели на успешни партньорства;
 • Промотиране на иновациите и икономическото развитие, за да се подобри конкурентноспособността и заетостта в Европейското пространство;
 • Подобряване обществените услуги в здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите и публичната и социална инфраструктура;
 • Допринасяне за опазването на околната среда, устойчивото ползване на природните ресурси и превенция на риска;
 • Подобряване на устойчивостта и публичността на защитените територии;
 • Подобряване на мобилността и устойчивия достъп до териториите и информационното общество;
 • Подпомагане на устойчивото градско развитие;
 • Развитие и утвърждаване на гражданското общество;
 • Защита правата на човека, подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация;
 • Подпомагане на младежки инициативи;
 • Мобилизиране на ресурси на Европейския съюз за намаляване на различията в развитието на глобално ниво.

Фондация „Евро – перспективи“ е регистрирана в обществена полза и събира дарения от физически и юридически лица.

Euro Perspectives Foundation лого
Фондация „Евро-перспективи”
За контакт: София 1680,
ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080