„Повишаване участието на НПО в създаването и прилагането на политики за устойчива енергия”

 

Проект, финансиран по Програма за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
Защо?
Климатът на Земята се е променял и преди, но този път е различно. Хората са причинители на тези промени, които са по-големи и се случват по-бързо, отколкото каквито и да било промени на климата, които съвременното общество някога е виждало преди. Земята става все по-топла, защото хората добавят задържащи топлината газове (парникови газове) в атмосферата, основно от изгарянето на изкопаеми горива.
Вече има множество знаци за променящият се климат: промяна на обема на валежите и снеговалежите, повишаване нивото на световния океан, повече засушавания, повече и по-силни екстремни ситуации (бури, наводнения, др.), топящи се полярни ледове и т.н. Това влияе върху всички човешки дейности от земеделието до туризма.
Основните парникови газове, отделяни от човешката дейност са: въглероден диоксид, метан, хлорфлуорвъглеводороди (CFC), озотен оксид, флуорирани газове. Те имат различна сила на влияние, като например азотният оксид е с много по-голямо въздействие от въглеродния диоксид, но количествата отделян въглероден диоксид са много по-големи от тези на другите газове.
В световен мащаб е взето решение да се работи в две основни направления: намаляване на парниковите газове и адаптация към вече неизбежното изменение на климата. Дейностите по намаляване на парниковите газове са също в две посоки: намаляване отделянето им и увеличаване на системите, които поглъщат тези газове (например горите, влажните зони, плодородната почва и т.н.).
Работата в посока енергийна ефективност директно води до намаляване на отделяните парникови газове поради намаленото потребление на енергия. Използването на възобновяеми енергийни източници (слънце, вятър, вода, биомаса, геотермална енергия и т.н.) също пряко намалява отделяните парникови газове от изгарянето на изкопаеми горива. Всички хора, институции и организации полагат усилия за намаляване използването на енергия, за да се намали отделянето на парникови газове в атмосферата. Всеки може да направи нещо – от изключване на ненужното осветление до използване на модерни източници на енергия (напр. горивни клетки).
Сфера на дейност на проекта: Повишаване приноса на НПО за устойчивото развитие
Партньори: Проектът се осъществява от Фондация „Евро – перспективи“ в партньорство с ENSI – Energy Saving International AS от Норвегия
Фондация „Евро – перспективи” (www.europerspectives.org) е създадена през 2008 г. в гр. София с цел да подпомага сближаването на България с Европейските страни. Фондацията участва в множество международни проекти за обмяна на опит и трансфер на добри практики от Европейските страни в различни направления: енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, стимулиране на иноваците в МСП, подпомагане развитието на малките производители на храни, електронно правителство, географски информационни системи и т.н.
ЕНСИ (ENSI – Energy Saving International AS) (www.ensi.no) е консултантска компания, регистрирана в Осло, Норвегия през 1992 г. ЕНСИ изпълнява дейности по изграждане на капацитет, техническа помощ, разработване на проекти и програми за повишаване на енергийната ефективност и използването на ВЕИ в сградния и общинския сектор. ЕНСИ има опит с проекти в 28 страни от Западна и Източна Европа и Азия. При изпълнението на тези проекти ЕНСИ изгражда успешни партньорства с местни власти, правителствени агенции, неправителствени организации, частни фирми и отделни експерти.
Начало: февруари 2014г.
Край: юли 2015 г.
Основна цел на проекта – Създаване на интерес за формиране на училищни клубове по устойчива енергия в България
Специфични цели на проекта:
  • Осигуряване участието на неправителствените организации при стимулирането на политики  за балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси.
  • Създаване на клубове в училищата и свързването им в мрежа за отстояване на интересите на опазването на околната среда на местно и регионално ниво.
  • Предоставяне на детайлна и задълбочена информация на учениците по въпросите на устойчивата енергия и процесите за работа на местно равнище и тяхното въвличане в практически действия за работа с местните власти/училищното ръководство.
Специфичните цели на проекта ще бъдат постигнати чрез осъществяването на следните дейности:
1. Обучение на обучители от Фондация „Евро – перспективи“, които ще работят с ученическите клубове за създаване на устойчива мрежа от близо 600 ученика по въпросите на устойчивата енергия.
2. Разработване на занимателни информационни материали, за да могат учениците да се запознаят в дълбочина с темата и местната политика. Формиране на каталог с добри практики.
3. Провеждане на информационни кампании в училищата и общините – част от проекта, за да се формират 12 ученически клуба и да се осъществят контакти с местните власти.
4. Обучение на членовете на ученическите клубове по въпросите на устойчивата енергия, за да могат учениците да разработят ефективни планове за действие на клубовете.
5. Разработване на планове за действие на всеки от 12-те клуба и прилагане на конкретни мерки за ЕЕ и ВЕИ от членовете им. Създаване на фейсбук профили на клубовете. Привличане на поне 600 ученика.
6. Създаване на мрежа от училищни клубове по устойчива енергия, интернет страница и фейсбук на мрежата. Осъществяване на контакти с подобни клубове от Норвегия.
7. Разпространение на информация за идеята на проекта и постигнатите резултати, за да може да се създаде интерес за създаване на клубове в много повече училища в страната.
Методът на проекта е създаване на училищни клубове по устойчива енергия в четири града в България. Два от избраните градове са в селски райони – Ихтиман и Балчик. Другите два града са София и Бургас. Всичките градове са подписали Споразумението на Кметовете (Covenant of Mayors), а Бургас, Ихтиман и София са предали своите Планове за устойчива енергия.
Училищните клубове ще бъдат обучени за това как да участват активно в разработването и прилагането на местната политика по устойчива енергия. Клубовете ще бъдат свързани в мрежа и ще установят контакти с подобни клубове в Норвегия. Основната комуникация ще се провежда чрез Интернет в социалните мрежи.
Проектът се основава на идеята, че децата са равностойни граждани и могат да вземат активно участие в собственото си образование и в разработването и прилагането на местната политика. Той се базира на педагогическия подход „научаване чрез действие” или активно обучение. Включването на децата в учебния процес е осигурено с практически дейности по въпросите на устойчивата енергия – игри, експерименти, собствени изследвания, презентации, дискусии. Възрастовия интервал (13 – 17 години, респективно 6 – 9 клас) е доказан като най-подходящ за постигане на промяна в поведението. Включването на децата в активен енергиен мониторинг (например в къщи или училище) от една страна ще повиши  тяхната компетентност, а от друга ще доведе до намаляване на енергийната консумацията и емисиите на парникови газове, допринасящи за изменението на климата. С разширяване на извънкласните и извънучилищните дейности се разнообразява и подобрява достъпът до съвременни знания и умения по Енергийна ефективност (ЕЕ), възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и изменение на климата. Ще се изградят нови умения за работа, мониторинг, оценка и събиране на данни, които после да се използват в работата с местните власти и/или училищното ръководство за подобряване на политиките и конкретните мерки за енергийна ефективност в общността.
Работата с ученици влияе положително на няколко нива: от една страна се оформя отговорно отношение към опазването на околната среда в подрастващото поколение, което утре ще стопанисва планетата и от друга се използва потенциалът на учениците да повлияят върху останалите членове на обществото, като предадат научената информация на своите родители чрез  ежедневни дискусии и презентации и работят целенасочено с местните власти и/или училищното ръководство. Допълнителна полза от реализирането на проекта е стимулирането на доброволчеството, чрез участието на децата в дейностите на училищните клубове по устойчива енергия. Всеки един от училищните клубове ще разработи свой собствен план  за действие, където ще определи конкретни приоритети и ще планира съответни дейности. Децата ще имат възможност сами да определят какъв тип дейности намират за интересни и биха искали да подкрепят. От залесяване до енергиен мониторинг на училищните сгради, от образователни кампании до иновационни приложения и придвижване с велосипед, тези дейности ще допринасят за опазването на природата.
Още материали, които можете да изтеглите:

За автора

ФОНДАЦИЯ “ЕВРО – ПЕРСПЕКТИВИ” е неправителствена организация с идеална цел, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза през 2008 г. Фондация „Евро – перспективи“ е регистрирана в обществена полза и събира дарения от физически и юридически лица.

Euro Perspectives Foundation лого
Фондация „Евро-перспективи”
За контакт: София 1680,
ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080