„Подобряване на енергийната ефективност и рационално използване на енергийните ресурси”

В приетата Областна стратегия за развитие на Софийска област 2014-2020 влезе още един приоритет – „Подобряване на енергийната ефективност и рационално използване на енергийните ресурси”
На 25.10.2013 г. беше приетата Областна стратегия за развитие на Софийска област 2014-2020. В нея към Стратегическа цел 1: Икономическо развитие е вписан нов приоритет. Това е Приоритет 3: Подобряване на енергийната ефективност и рационално използване на енергийните ресурси. Специфичните цели са:
Специфична цел 1: Създаване на предпоставки за преминаване към нисковъглеродна икономика и подобряване на енергийната ефективност на производства, сгради и съоръжения;
Специфична цел 2: Намаляване на енергийната зависимост от традиционни източници чрез по-широко въвеждане на възобновяеми енергоизточници;
Специфична цел 3: Насърчаване на ЕЕ чрез повишаване на информираността и разработване на областни и общински програми.
Основните дейности за изпълнение на Специфична цел 1 са:
1. Разработване на Регионален план за действие за устойчиво енергийно развитие
и
2. Създаване на система за енергиен мениджмънт.
Това стана възможно след като екип от чуждестранни експерти от Холандия, Гърция, Румъния и Великобритания начело с г-н Ян-Нико Апелман, Кралски заместник-комисар на Регион Флеволанд (Холандия), беше на работно посещение по международния проект „Региони за зелен растеж” /www.regions4greengrowth.eu / на територията на Софийска област. Четири дневната среща през м. септември 2013 г.  беше организирана от  фондация „Евро – перспективи” (ФЕП) и Областна администрация на Софийска област, като експертите се срещнаха с представителите на местните власти, министерствата и бизнеса.
По време на визитата беше посетен вече  реализиран обект  МВЕЦ „Церово“, публично-частно партньорство между ПВБ Пауър България АД и Община Своге. На срещата се проведе дискусия между чуждестранните експерти и представители на общини от Област Софийска по темата „финансиране на ЕЕ и ВЕИ”, в която участваха инж. Жоро Цветков, кмет на Община Своге. Там еекспертите изтъкнаха, че публично-частните проекти за ВЕИ и ЕЕ са изключително печеливши и за двете страни, както в икономически, така и в социален аспект, тъй като не само допринасят за икономическото развитие, но и отварят много нови работни места и възможност за развитие на човешкия ресурс в региона.
На последвалата среща в Областна администрация на Софийска област, чуждестранните експерти представиха своите заключения и препоръки към областта и прилежащите общини по темата за развиването на проекти и дейности в сферата на устойчивата енергия. Част от тези препоръки залегнаха в Областна стратегия за развитие на Софийска област 2014-2020, описани по-горе.

За автора

ФОНДАЦИЯ “ЕВРО – ПЕРСПЕКТИВИ” е неправителствена организация с идеална цел, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза през 2008 г. Фондация „Евро – перспективи“ е регистрирана в обществена полза и събира дарения от физически и юридически лица.

Euro Perspectives Foundation лого
Фондация „Евро-перспективи”
За контакт: София 1680,
ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080