SDI-EDU

SDI-EDU Обучение ИПД за регионално и градско планиране (SDI – EDU for regional and urban planning), финансиран от Програмата на ЕС за обучение през целия живот Леонардо да Винчи,CZ/09/LLP-LdV/TOI/134010

Сфера на дейност: обучение за регионално и градско планиране с помощта на  Инфраструктура за пространствени данни (ИПД) – по-нова и по-широка дефиниция за ГИС, включваща и мрежовите технологии и начините за ползване на геопространствени данни и информация чрез интернет.

Партньори от Чехия, Латвия, Литва, Италия, България и Гърция

Начало: Октомври 2009 г.

Край: Октомври 2011 г.

Екип от страна на ФЕП:

Стелиян Димитров

Климент Найденов

Основна цел:

SDI-EDU ще разработи обучение в подкрепа на специалистите по териториално-устройствено планиране и архитектите за използването на Инфраструктурите за пространствени данни за целите на регионалното и градско планиране. Обучението за използването на Инфраструктурите за пространствени данни за целите на регионалното и градско планиране ще демонстрира полезността на такъв тип курсове за повишаване на разбирането относно пространственото планиране и инструментите му, които да се използват за вземане на решения за регионалното развитие. Съдържанието ще наблегне на важността на разбирането за околната среда, икономическите и социални фактори.  Това повишено разбиране ще допринесе за по информирано и равнопоставено планиране.

Общата цел на проекта е да адаптира ИПД за плановиците като подобри знанията за всички аспекти – технологични, данни, политически, законови, но също и бизнес целите. SDI-EDU ще се концентрира върху изграждането на интернет основана обучителна система, където ползвателите не само ще използват обучителните материали и текстове, но и лесно ще стигат до визуализация на пространствени данни.

Очаквани резултати

Основните два очаквани резултата са:

 1. създаване на иновативна интернет базирана платформа за професионално обучение и електронно обучение, за да се създаде група от крайни потребители интересуващи се от регионално, пространствено и градско планиране, ГИС технологии и т.н. Платформата ще включва следните компоненти:
 • видео лекции
 • URM приложение
 • Инструменти и мобилно обучение
 • Метаданни със специфична за региона информация
 • Каталог
 • Геохостинг

 

 1. Практическо обучение, което ще сподели резултатите от предишни европейски проекти като HUMBOLDT или NaturNet Redime. Съдържанието ще се представи чрез мултимедия и географски данни, изследвания и симулации, които демонстрират някои от приложенията на планирането и устойчивото развитие. Тук целта е да се премине от знание в глобални рамки към детайлна, местно ориентирана информация демонстрирайки аспектите на планирането на ниво община.

Всички обучителни материали от проекта ще са налични чрез SDI-EDU уебпортал, където потребителите ще намерят съответни обучителни елементи, които да ги водят в процеса на обучение. Обратната връзка с крайните потребители по време на проекта ще осигури информация за партньорите за оптимизиране на инструментите.

Основни дейности

Изпълнението на проекта е разделено на 7 компонента:

 • К1 – Анализ на потребностите и изискванията
 • К2 – Дизайн и приложение на обучението
 • К3 – Изготвяне на обучителната програма
 • К4 – Практическо обучение и валидиране на платформата
 • К5 – Разпространение
 • К6 – Експлоатиране
 • К7 – Управление

Резултати и дейности

Извършено през 2010:

 • Проведен е регионален семинар по проекта в гр. София на 27-28.01.2010 г. В него участваха 28 души включително представители на Народното събрание и Министерство на регионалното развитие и благоустройството, както и студенти от Софийски университет.
 • SDI-EDU е представен на Международната конференция „Глобалните промени и регионалното развитие”, София, 16-17.04.2010 г.
 • Членове на екипа на Фондация „Евро – перспективи” участваха в работна среща по проекта, проведена в Литва (гр. Шаули), 29-30.03.2010.
 • ФЕП представи проекта на регионална среща на Областния съвет за развитие за Област Пловдив, 11.06.2010 г.
 • SDI-EDU бе представен в гр. Ямбол на Националната конференция „GIS за местното управление”, 22.07.2010 г.
 • Членове на екипа на ФЕП участваха в годишна работна среща, проведена в Гърция (гр. Селианитика) 26.-27.08.2010.
 • Проектът бе представен на 8та Национална конференция „География и регионално развитие” България, гр. Созопол, 23-25.09.2010. Докладът е отпечатан в сборника на конференцията.
 • 3ма представители на ФЕП участваха в работна среща по проекта, проведена в Чехия (Пилзен), 01-02.11.2010.

В рамките на 2010 г. беше създадена и преведена на български език брошурата на проекта, както и обучителните материали към него.

Извършено през 2011:

 • Беше проведена среща по проекта в София (България) – април, 2011
 • SDI-EDU е представен на 7-ма Международната конференция „Сигурност в епохата на глобалните промени”, София, 15-16.04.2011 г.
 • Членове на екипа на Фондация „Евро – перспективи” участваха във финалната среща по проекта,проведена в Сицилия (Италия), 27-31.08.2011.
 • Проектът бе представен на 9-та Национална конференция „География и регионално развитие” България, гр. Созопол, 23-25.09.2011. Докладът е отпечатан в сборника на конференцията.

В рамките на 2011 г. бяха преведени обучителните материали към проекта.

За автора

ФОНДАЦИЯ “ЕВРО – ПЕРСПЕКТИВИ” е неправителствена организация с идеална цел, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза през 2008 г. Фондация „Евро – перспективи“ е регистрирана в обществена полза и събира дарения от физически и юридически лица.

Euro Perspectives Foundation лого
Фондация „Евро-перспективи”
За контакт: София 1680,
ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080