Резултати и дейности

Проектът се разширява – той вече работи с 13 училища, вместо с първоначално планираните 12!

Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство одобри тази промяна.

В София вече работят 6 Клуба по устойчива енергия. Новото училище е Професионална гимназия с изучаване на чужди езици „Св. Методий“ (ПГИЧЕ „Св. Методий“)

Дейност 1: Обучение на обучители за екипа на ФЕП, проведено от норвежкия партньор – ENSI

Обучението бе проведено в периода 10-14 март 2014 г. В обучението взеха участие 7 обучавани. Програмата беше наситена с много информация по въпросите на общинското енергийно планиране и конкретни подходи за енергийна ефективност, най-вече в сградите. В края на обучението бяха определени модулите за обучението на учениците: Изменение на климата, Енергийна ефективност, Възобновяема енергия, Етикети за енергийна ефективност, Общинско енергийно планиране, Подготовка на проекти.

Дейност 2: Разработване на информационни материали по енергийна ефективност за ученици.

Експертите на ENSI и обучените членовете от екипа на ФЕП проведоха проучване в интернет и български организации, работещи в сферата на образование по ЕЕ и идентифицираха голям обем материали по темата на проекта. Подбрани бяха подходящи публично достъпни материали от европейски проекти, включително такива с българско участие, които да бъдат предоставени на училищата по проекта. Агенцията за устойчиво енергийно развитие предостави наличните бройки от публикацията „Повелителят на дъжда“, разработена по проекта „Деца за бъдеще“. Договорено бе Екологично сдружение „За земята“ да предостави образователни материали по устойчива енергия, разработени по проекта SPARE. Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект предостави информационни диплянки и листовки. Преведе се от английски на български език образователен филм „Енергия“, създаден от Регион Вестернорланд, Швеция (ИНТЕРРЕГ ІVС проект R4GG). Фондация „ТАЙМ – Екопроекти” предостави образователния филм „Ози-Озон“, играта „Ламята Вихра“ и Образователен пакет – учебно помагало за ученици, методически насоки за учители – 5–8 клас. Компилирани са 13 папки с образователни материали за ползване от Клубовете по устойчива енергия. Всички материали са качени в сайта на проекта, за да може да се използват от всички заинтересовани за мултиплициране на проекта.

Дейност 3: Информационни кампании сред 13-те училища партньори по проекта и заинтересованите страни в градовете София, Балчик, Бургас, Ихтиман и с. Вакарел.

Дейността стартира с разработване на кратка листовка за проекта. Проведоха се срещи с ръководствата на всяко от 12-те училища и бе решено да се създадат Клубовете. В процеса на кампанията се прояви интерес от още едно училище Професионална гимназия с изучаване на чужди езици „Св. Методий“, гр. София и така Клубовете по устойчива енергия станаха 13 на брой. Към настоящия момент са създадени всичките 13 Клуба.

Всеки от клубовете получи плакет с визията на проекта и името на клуба.

 

УЧИЛИЩЕ Име на Клуба
СОУ „Христо Ботев“, гр. Балчик Клуб „Мисли в зелено“
СОУ с хуманитарно-естетически профил „св. Св. Кирил и Методий“, гр. Бургас Клуб „Звездичка“
СОУ „Петко Росен““, гр. Бургас Клуб „Енергия и околна среда“
Професионална гимназия по електротехника и електроника „Константин Фотинов“ Еко Клуб ВЕИ
ОУ „Христо Смирненски“, с. Вакарел, Община Ихтиман Клуб „Енергийна ефективност“
ОУ „Димчо Дебелянов“, гр. Ихтиман Energy.bg
СОУ „Христо Ботев“, гр. Ихтиман Клуб „Бъдеще“
25 ОУ „Д-р Петър Берон“, гр. София Клуб „Еко спасители“
52 ОУ „Цанко Церковски““, гр. София Клуб „ЕКО“
64 ОУ „Цар Симеон Велики““, гр. София Клуб „Енергийна революция“
68 СОУ „Академик Никола Обрешков““, гр. София Клуб „Устойчиво бъдеще“
103 ОУ „Васил Левски““, гр. София Клуб „Зелено училище“
ПГИЧЕ „Свети Методий““, гр. София Клуб „Енергия за бъдещето“

 

Всеки от клубовете получи плакет с визията на проекта и името на клуба.

Дейност 4: Обучение на членовете на ученическите клубове по въпросите на устойчивата енергия.

С помощта на експертите от ENSI са разработени Power Point презентации за всеки от модулите:

 1. Енергийна ефективност
 2. Възобновяеми енергийни източници
 3. Изменение на климата
 4. Енергийни етикети и сертификати
 5. Общинско енергийно планиране
 6. Подготовка на проекти
 7. Как да подготвяме проекти

Използвана е стандартна форма за всички презентации, основана на визията на проекта.

Обучението е завършено в 13те клуба. То бе проведено в две части по два часа. Обученията преминаха много успешно при висока заинтересованост от страна на учениците с малки изключения. Във всеки от клубовете има ученици, които имат значителни познания по темата и проявяват сериозна активност. В обученията се включват представители на местната власт от общините София, Ихтиман и Бургас.

Направено е изследване на подходящи добри практики и информация за 30 от тях е компилирана в Каталог на добри практики, наличен на сайта на проекта. Каталогът е структуриран в 5 раздела/категории добри практики:

 • Енергиен мониторинг
 • Повишаване на енергийната ефективност
 • Образователни
 • Информационни кампании
 • Състезания

Дейност 5: Разработване на планове за действие на всеки от 13-те клуба и прилагане на конкретни мерки за ЕЕ и ВЕИ от членовете им. Създаване на фейсбук страници на клубовете.

Изготвени са 13 Плана за действие на клубовете. Изготвен е модел за плана за действие, който да служи на всички клубове.

Energy-plan-25_OU_Sofia

Energy-plan-52-OU-Sofia

Energy-plan-64-OU-Sofia

Energy-plan-68-SOU-Sofia

Energy-plan-103-OU-Sofia

Energy-plan-OU-Ihtiman

Energy-plan-OU-Vakarel

Energy-plan-PetkoRosen-Burgas

Energy-plan-PGCE-Sofia

Energy-plan-SOU-Balchik

Energy-plan-SOU-Burgas

Energy-plan-SOU-Ihtiman

Energy-plan-PGEE-Burgas

Калкулатор за спестени СО2 емисии

 

Създадена е фейсбук страница на проекта „Училищни клубове за устойчива енергия“. Създадени са и страници на всички 13 Клуба:

 

ИМЕ Фейсбук профил/страница
ПРОЕКТ

Училищни клубове за устойчива енергия

Линк

СОУ „Христо Ботев“ Линк
СОУ с хуманитарно-естетически профил „св. Св. Кирил и Методий“ Линк
СОУ „Петко Росен“ Линк
Професионална гимназия по електротехника и електроника „Константин Фотинов“ Линк
ОУ „Христо Смирненски“ Club Energy Efficiency
Линк
ОУ „Димчо Дебелянов“ профил Energy Bg
СОУ „Христо Ботев“ Клуб-Бъдеще-СОУ-Христо-Ботев-гр-Ихтиман
Линк
25 ОУ „Д-р Петър Берон“ Линк
52 ОУ „Цанко Церковски“ Линк
64 ОУ „Цар Симеон Велики“

Енергийна Революция

Линк

68 СОУ „Академик Никола Обрешков“ Линк
103 ОУ „Васил Левски“ Линк
ПГИЧЕ „Свети Методий“ Линк

 

Бяха приложени мерки за енергийна ефективност във всяко едно от 13-те училища, където са създадени клубовете по устойчива енергия.

В СОУ „Христо Ботев“, гр. Балчик е монтиран фотосоларен панел с LED лампа за външно осветление на двора на училището.

В ОУ „Христо Смирненски”, с. Вакарел, са засадени дръвчета в двора на училището и е монтирано е LED осветление.

В ОУ „Димчо Дебелянов“, гр. Ихтиман е монтиран енергоспестяващ звънец, енергоспестяващо осветление в тоалетните и е проведена образователна екскурзия за членовете на Клуба в гр. Велико Търново.

В СОУ „Христо Ботев”, гр. Ихтиман са монтирани автомати за затваряне на външните врати на училището.

В ПГЕЕ „Константин Фотинов”, гр. Бургас са монтирани автоматични кранове за вода с фотоклетка.

В СОУ с хуманитарно-естетически профил „св. св. Кирил и Методий“, гр. Бургас е монтирано енергоспестяващо осветление.

В СОУ „Петко Росен”, гр. Бургас са подменени тоалетните казанчета с нови, водоспестяващи.

В 25 ОУ „Д-р Петър Берон“, гр. София са закупени 2 броя велосипеди за членовете на Клуба, които бяха връчени по време на заключителното събитие и е излъчен репортаж по БНТ новините.

В 52 ОУ „Цанко Церковски”, гр. София, е поставена вътрешна изолация на една от класните стаи;  разлепени са съвети как да се пести енергия в училище; в двора на училището са засадени дръвчета; беше организирана изложба на тема „Енергийна ефективност”, която беше представена пред всички ученици по време на заключителното събитие.

В 64 ОУ „Цар Симеон Велики“, гр. София са монтирани автомат за външната врата на училището и енергоспестяващо осветление.

В 68 СОУ „Академик Никола Обрешков“, гр. София е монтирано енергоспестяващо осветление.

В 103 ОУ „Васил Левски“, гр. София е извършена смяна на дограма в една от класните стаи.

В ПГИЧЕ „Свети Методий“, гр. София са монтирани умни разклонители със защита, плафони със сензори за движение и единични смесители за вода.

Реализацията на мерките е извършена по време на учебните занятия, с което се счита, че всички ученици и преподаватели в училищата са разбрали за дейността на Клубовете по устойчива енергия.

Дейност: Разпространение на информация

Единадесет, от 13-те клуба организираха финални събития непосредствено преди края на учебната 2014-2015 г., в които взеха участие всички ученици и учители, родители и приятели. Събитията бяха анонсирани с плакати в училищата. Ръководителите на клубовете раздадоха на всеки един от 309-те члена на клубове Сертификати за принос към опазване на климата.

На национално ниво беше проведена интернет кампания и среща със Заместник министъра на образованието и науката г-н Костадин Костадинов. Като резултат от срещата беше изготвено писмо до МОН с молба за разпространение на информацията за проекта сред училищата в България. МОН изпрати писма до всички РИ на МОН с информация за резултатите от проекта. С това разпространението обхвана всички училища в България. Последваха запитвания от страна на заинтересовани учители от различни училища в страната, на които бяха изпратени материалите по проекта. Поради продължаващия интерес материалите бяха качени на интернет страницата на проекта, от където могат да се ползват от всички заинтересовани учители за създаване на подобни клубове. В рамките на проекта са публикувани 15 статии в различни медии, включително излъчване по БНТ новините на заключителното събитие в 25 ОУ, гр. София.

Изключително важно за проекта беше партньорството с ENSI. Благодарение на това партньорство членовете на екипа на ФЕП получиха обучение на професионално ниво по въпросите на ЕЕ и ВЕИ, общинското енергийно планиране, изменението на климата, което е в основата на обучението за учениците от клубовете. Постигна се изключително много за качеството на всички дейности по проекта: презентациите, информационните материали и Каталога с добри практики. ENSI осъществи контакти с множество училища с подобни дейности, което е значителен принос за разпространението на информация за работата в България и Норвегия. В резултат е представен списък със 16 контакта в Норвегия на подобни клубове, с които 13-те клуба в България да осъществят връзка. Всички 16 контакта от своя страна са получили информация с кратките описания на Клубовете в България.

 

http://agrozona.bg/shest-sofijski-uchilishta-se-uchat-na-energijna-efektivnost/

http://www.burgas.bg/index.php/bg/news/details/1/21707

За автора

ФОНДАЦИЯ “ЕВРО – ПЕРСПЕКТИВИ” е неправителствена организация с идеална цел, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза през 2008 г. Фондация „Евро – перспективи“ е регистрирана в обществена полза и събира дарения от физически и юридически лица.

Euro Perspectives Foundation лого
Фондация „Евро-перспективи”
За контакт: София 1680,
ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080