RESTART ENTERPRENEURSHIP

RESTART ENTERPRENEURSHIP/„ВТОРИ ШАНС” ПРЕДПРИЕМАЧИ е финансиран по програма Erasmus + на ЕС. Проектът е в отговор на инициативата на ЕС, наречена “Small Business Act” (SBA) и по-конкретно в реализиране на една от политиките, включени в него – възможност („втори шанс”) за предприемачи, изпаднали в затруднение да приключат стария и да започнат нов бизнес.

Партньори на Фондация Евро Перспективи по проекта са обучителни организации и организации за подкрепа на бизнеса от Ирландия, Германия, Холандия и Испания. “RESTART ENTERPRENEURSHIP” предлага подкрепа за всеки, който иска да се поучи от предишния си опит в предприемачеството и да развие нови бизнес инициативи.

В рамките на проекта ще бъдат разработени и представени: Наръчник за създаване на Алианси за подкрепа на „втори шанс” коректни предприемачи; Учебни материали, които ще се предлагат онлайн, насочени към областите, в които коректните предприемачи желаят да подобрят бизнеса си;

Система за самооценка на предприемачите с цел идентифициране на нуждите и възможностите за обучение.

Във всяка една от партньорските страни, включително България, ще бъдат създадени Алианси за подкрепа на „ВТОРИ ШАНС” ПРЕДПРИЕМАЧИ. Поканени за участие са институции и обучителни организации, които предлагат инструменти и разработват политики в обхвата на проекта.

Проектът се изпълнява в периода септември 2015 – август 2017.

За автора

ФОНДАЦИЯ “ЕВРО – ПЕРСПЕКТИВИ” е неправителствена организация с идеална цел, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза през 2008 г. Фондация „Евро – перспективи“ е регистрирана в обществена полза и събира дарения от физически и юридически лица.

Euro Perspectives Foundation лого
Фондация „Евро-перспективи”
За контакт: София 1680,
ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080