REGIONS4GREENGROWTH

ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ИНТЕРРЕГ ІVС 

Сфера на дейност:  финансови инструменти за стимулиране на инвестициите в устойчива енергия

Партньори: Провинция Флеволанд (Холандия, водещ партньор), Регионите Норботтен и Вестерноррланд (Norrbotten and Västernorrland) (Швеция), Марамуреш Каунти и Прахова агенция по енергетика (Румъния), Регионите Абруцо и Лацио (Abruzzo and Lazio) (Италия), Агенция по енергетика във Валенция (Valencia) и Институт по енергийна технология (Испания), Научен парк в Патра, представляващ областта Западна Гърция (Гърция), Фондация „Евро перспективи“; представляваща област Софийска (България), Провинция Ноорд-Брабант (Noord-Brabant) (Холандия), Асамблеята на европейските региони, Агенция за регионално развитие Ешчак – Алфьолд (Észak – Alföld) (Унгария), Съветът на Олдъм (Oldham), представляващ Голямата община на Манчестър (Обединено Кралство) и Фондация „Евро-перспективи” с фокус в Област София.

Начало: декември 2011г.

Край: декември 2014 г.

Статус: изпълнява се

Екип и експерти в България:

Велеслава Абаджиева, Вихра Андонова, Виолета Янева, Ралица Манолова, Атанас Генков, Манол Манолов

Цел:. да осигури на партньорите регионални политически инструменти, механизми и подходи за подобряване на достъпа до финансиране и ускоряване на инвестициите на техните територии в проекти за устойчива енергия (например, възобновяема енергия, производство, мерки за енергийна ефективност).

Специфични цели:

 • Да събират и обменят добри практики на регионални политически инструменти, механизми и подходи за подобряване на достъпа до финансиране и насърчаване на инвестициите в устойчива енергия, от партньорите по проекта от други региони на ЕС и проекти (напр. „Интелигентна енергия – Европа“) и останалия свят [например регионите R20 и Алиансът за климатични действия – (Climate Action Аlliance)].
 • Да се анализират специфичните предизвикателства, свързани с финансирането на устойчиви енергийни проекти в региона на всеки партньор и да се представи адекватен пакет от инструменти и действия, които да спомогнат за постигане на устойчиви енергийни цели за всеки регион.
 • Да се подготвят конкретни и подробни устройствени планове за изпълнение за всеки регион, така че да се гарантира реализирането на тези пакети от мерки.
 • Да се прехвърлят съществуващите добри практики от „DE-on“ (инструмент за устойчиво енергийно развитие и  финансиране) от водещия партньор Флеволанд към други партньорски региони по проекта Regions4Green-Growth чрез програма за изграждане на капацитет (майсторските класове) и освобождението на три регионални проекта по DE-on.
 • Да разпространяват събраните примери за добри практики и опит, събрани по време на дейностите по проекта и в други региони на ЕС, чрез специални комуникации, събития за разпространение и продукти.

Основни дейности:

Дейностите по проекта включват събиране и документиране на ефективни политически инструменти в тази област от партньори и други участници. R4GG прилага методологията  „партньорска проверка“ (Peer Review), който включва няколко партньори, посещаващи партньорски регион, за да анализират местните предизвикателства и проблеми във връзка с предмета на проекта и на базата на своя опит, да предложат конкретно подбрани пакети от политики и инструменти за ускоряване на устойчивите инвестиции в енергетиката.

Това е процес на взаимно обучение, в който партньорите също изграждат своите знания и капацитет. Първата стъпка е да се съберат и документират добрите практики от партньорските региони (някои вече идентифицирани) в каталог на добрите практики като основа за обмен и трансфер при партньорските проверки.

Общо 13 партньорски проверки се провеждат на две вълни. Всяка вълна стартира с работна сесия (Workshop) за всичките 11 партньори, за които е предназначена методологията, домакините на предстоящите проверки представят регионални политически предизвикателства, върху които партньорите да се съсредоточат и се съставят екипи от партньорски експертен персонал за всяка проверка. Когато бъдат завършени всички прегледи, се провежда заключителен семинар, който обобщава резултатите от процеса на проверките.

Проектът също така разработва специфичен метод за създаване на публично-частно партньорство за инвестиции в устойчива енергия: DE-on модел, разработен от Флеволанд, ще бъдат предадени на партньори в серия майсторски класове, и се осъществява в три партньорски региона.

Моделът DE-on представлява 3-степенен метод, който включва:

1) Участие на заинтересованите страни;

2) Предпроектен анализ;

3) Планът DE-on (подробен план за организация, стратегия, финансиране и портфейл на регионален DE-on).

Успоредно с тези майсторски класове, партньорите Лацио, Прахова и Олдъм /Голям Манчестър действително ще прилагат този 3-степенен метод за развитие с интензивната подкрепа на Флеволанд, за да разработят потребителски DE-on план за техния регион.

В края на проекта, партньорите ще разработят планове за изпълнение за бъдещи действия в техните региони, базирани на процеса на партньорска оценка и DE-on майсторски класове и трансфер.

Постиженията на проекта ще бъдат документирани в Ръководство за методите и реализираната добра практика и широко разпространени.

Сътрудничество с други организации и мрежи:

Проектът Regions4GreenGrowth ще установи връзки с други организации и мрежи, като мрежа R20 и Eurisy. Второто сдружение ще организира работни срещи за използването на спътникови данни, за да се получи информация за потенциала за устойчива енергия в региона. Надеждна информация често пъти липсва, макар че е доста необходима, за да могат потенциалните инвеститори да вземат решение да инвестират в проекти за устойчива енергия

Очакваните резултати от проекта са:

 1. 6 срещи на Съвета за управление и 4 срещи на Съвета за наблюдение
 2. 1 план за комуникация
 3. 1 уебсайт
 4. 6 бюлетина
 5. 2 брошури
 6. 7 прес съобщения
 7. участие в 9 външни събития
 8. 14 видуо клипа покрипавщи 13те патньорски проверки
 9. 1 адаптирана методология за посещение на партньорите
 10. 2 семинара за подготовка на посещения на партньорите и един финален семинар
 11. 13 партньорски посещения
 12. 13 добри практики
 13. 13 доклада от партньорските посещения
 14. 13 регионални плана за действие
 15. 13 регионални плана за изпълнение
 16. 3 обучителни семинара по De-on

Резултати и дейности

Извършено през 2012:

Фондация Евро – перспективи се включи в проекта със закъснение – през март, 2013 заменяйки българският партньор Център за устойчиво регионално развитие, Габрово. Цялата информация за дейностите до този момент бяха предадени на ФЕП, която продължава да работи с  експертите от Габрово. Това наложи и смяната на фокуса на проекта от Област Габрово на Област Софийска. Фондация Евро – перспективи изготви описание на 3 добри практики – една от Област Габрово и две от Софийска област. Те бяха представени на водещия партньор по Компонент 3 от проекта и включени в Каталога с добри практики. Добрата практика от Габрово за мерки за енергийна ефективност и инсталиране на възобновяема енергия в 5 автомивки бе включена и в първата брошура от проекта.

Другите две добри практики са описание на водноелектрическата каскада „Среден Искър” и Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници”.

Експерти от ФЕП участваха в две посещения на партньорите – едно в Швеция (регион Västernorrland ) и едно в Унгария (регион Észak-Alföld).

Представители на ФЕП взеха участие в курса De-on проведен в Холандия (регион Noord Brabant).

Документи

Финална брошура по проект R4GG

Как да се стимулират инвестициите в устойчива енергия

Каталог на добрите практики по проект R4GG

Полезни връзки

За автора

ФОНДАЦИЯ “ЕВРО – ПЕРСПЕКТИВИ” е неправителствена организация с идеална цел, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза през 2008 г. Фондация „Евро – перспективи“ е регистрирана в обществена полза и събира дарения от физически и юридически лица.

Euro Perspectives Foundation лого
Фондация „Евро-перспективи”
За контакт: София 1680,
ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080