REDUCES – ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014 – 2020

REDUCES – Преосмисляне на устойчивото развитие в европейските региони чрез използване на бизнес модели на кръговата икономика

Сфера на дейност: Околна среда и ресурсна ефективност

Партньори: Водещият партньор е Turku University of Applied Sciences в Турку, Финландия

-регион Голям Манчестър, Oldham metropolitan Borough Council и Университет Manchester Metropolitan University; Великобритания,

Polytechnic University of Valencia и –Институт по строителството във Валенсия, Испания

Регион Марамуреш, Румъния

– Общината на гр. Утрехт и HU University of Applied Sciences, Утрехт, Нидерландия

– България, Фондация „Евро-перспективи” и Минно-Геоложки Университет „Св. Иван Рилски“, София

Начало: август 2019 г

Край: януари 2023 г.

Цел: Проектът REDUCES цели създаване на инструменти не само за насърчаване на бизнес модели на кръговата икономика, но и за оценка на потенциалните въздействия върху околната среда.

Концепцията за кръгова икономика се изгражда в противовес на традиционния „линеен“ модел, според който природните ресурси се добиват и трансформират в продукти; продуктите се използват от потребителите и когато станат ненужни, се изхвърлят. Линейният модел залага на използването на големи количества евтини и достъпни материали и източници на енергия Моделът не отчита високите икономически, екологични и социални разходи, свързани с експлоатацията, преработката и изхвърлянето на тези ресурси, и е неустойчив в дългосрочна перспектива.

Обратното, кръговата икономика е модел, насочен, към удължаване на жизнения цикъл на продуктите. На практика това означава възможно най-дълго споделяне, заемане, повторно използване, поправка и рециклиране на съществуващи материали и продукти.

Кръговата икономика е бързо развиваща се и конкурентна област на бизнеса и иновациите. Бизнес моделите на кръговата икономика могат да се разглеждат като инструмент за намаляване на отпадъците, подобряване на ресурсната ефективност, намаляване въздействието на индустриалното производство върху околната среда и създаване на социална устойчивост. Още не е ясно какъв тип отрицателни въздействия върху околната среда и икономиката могат да причинят бизнес моделите на кръговата икономика.

Този преход, обаче, не е нещо, което дадена институция или компания може самостоятелно да реализира. Изисква се взаимовръзка и взаимодействие между заинтересованите страни и сектори.

За успеха на проекта е необходимо:

  • регионалните власти и университетите да си сътрудничат във всеки регион със заинтересованите страни;

  • да споделят и обменят своя опит в областта на кръговата икономика по време на серия от събития за обмяна на опит.

Въз основа на този обмен всеки регион ще разработи и приложи план за действие, който ще позволи на бизнеса в различните региони да прилагат принципите на кръговата икономика в техните сектори чрез прилагане на подходящи бизнес модели.

За повече информация: https://www.interregeurope.eu/reduces/

За автора

ФОНДАЦИЯ “ЕВРО – ПЕРСПЕКТИВИ” е неправителствена организация с идеална цел, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза през 2008 г. Фондация „Евро – перспективи“ е регистрирана в обществена полза и събира дарения от физически и юридически лица.

Euro Perspectives Foundation лого
Фондация „Евро-перспективи”
За контакт: София 1680,
ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080