Проект MisRar

Целта на проекта “MisRar” (Mitigating Spatial Relevant Risk in European Regions and Towns), финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Европейската програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ІVС, е да се извлекат знания за най-добрите практики за намаляване на въздействието на рисковете и да се обмени опит по време на изпълнението на проекта.

Целта на пратньорството е да се проучи чуждия опит относно идентифицирането на рисковете и анализиране на процесите, водещи до мерки за превенция на бедствията, намаляване ефекта на въздействие върху хората,  инфраструктурата и околната среда. Така например разполагането на голяма индустриална и транспортна инфраструктура до жилищни райони води до различни рискове, които трябва да се вземат под внимание в процеса на устройствено планиране. Наводненията, горските пожари, земетресенията и свлачищата са други примери за природни бедствия.

Сфера на дейност: обмяна на опит и добри практики и обсъждане на възможности за предприемане на превантивни мерки за предпазване от различни природни бедствия (наводнения, суша, пожар, свлачища), аварии и рискови ситуации.

Партньори: Водещата организация е Регион ZHZ (Холандия), други партньори – Форли (Италия), Авейро и Мирандела (Португалия), Теспротия (Гърция), Талин (Eстония) и Фондация „Евро-перспективи”, България.

Начало: ноември 2009г.

Край: декември 2012г.

Екип и експерти в България:

Велеслава Абаджиева

Мария Башева

Михаела Стоянова

Виолета Янева

Тихомир Недялков

Ралица Манолова

Атанас Генков

Основните дейности по проекта включват:

 1. Стартираща среща
 2. Въвеждащ семинар за представяне на проекта
 3. 16 тематични семинара за обмен на опит и добри практики по темите – идентификация на риска; анализ на риска; оценка на риска; залагане на цели за предотвратяване на риска; инструменти за намаляване на пространствени рискове; разписване на планове за намаляване на риска; финансиране на планове за намаляване на риска; лобиране; мониторинг и оценка; създаване на мрежа;
 4. Разработване на 4 прессъобщения и 5 информационни бюлетини
 5. Разработване на Брошура за оценка на риска
 6. Разработване на Наръчник за намаляване на въздействието от рисковете
 7. Финална конференция

Резултати и дейности

Извършено през 2012г.

През 2012 година членове на ФЕП и външни експерти взеха участие в пет тематични семинара, организирани от партньорите на проекта MisRar. Фондацията организира и проведе тематичен семинар и заседание наУправителния комитет в България. 14-ият тематичен семинар „Изводи при планиране на въздействието“ се проведе в Габрово от 16 до 19 май 2012г. На семинара бяха формулирани десет поуки, свързани с темата. Презентациите показаха, че партньорите са достигнали почти до едни и същи заключения за различните етапи на планирането. Организирани бяха посещения място – на свлачища в града, в близост до жилищни блокове и детска градина, до Техническия университет и покрай пътища. Заключителната конференция на проекта бе проведена на 26 октомври в града на водещия партньор – Дордрехт.

Екипът на ФЕП участва в разработването на две тематични брошури: (1) Оценка на риска – практически уроци в Европейския Съюз и (2) Планиране на въздействието – практически уроци в Европейския Съюз. Брошурите бяха преведени и на български език. Налични са на интернет страницата на Фондация „Европерспективи”.

На регионално ниво българският партньор осъществи няколко дейности: превод на бюлетин, на 2 тематични брошури, на Наръчник с резюмета на всички проектни резултати и научени уроци, разработени бяха 4 добри практики, организиран бе регионален заключителен семинар.

Във връзка с изпълнението на дейностите, ролята на екипа на проекта се състоеше в:

 1. Участие в 5 тематични семинара и организиране на един от тях
 2. Разработване на 5 презентации за българския опит в проектната сфера
 3. Участие във всички дискусии и работа по групи
 4. Превод и разпространение на бюлетин, две брошури, Наръчник и разработване на 4 добри практики
 5. Участие в Комитета за управление на проекта и в Комитета за наблюдение

Постигнати резултати през 2012

Компонент 1

 1. Среща на Комитета за управление на проекта и на Комитета за наблюдение
 2. Проведени два одита
 3. Изготвени два Отчетни доклада

Компонент 2

 1. Преведени и разпространени две брошури, Наръчник и един информационен бюлетин
 2. Разработени 4 добри практики
 3. Проведена регионална конференция и заключителна конференция

Компонент 3

 1. Участие в 5 тематични семинара
 2. Участие в 7 посещения на място
 3. Организиране и провеждане на 1 тематичен семинар в Габрово
 4. Разпространени 4 добри практики
 5. Представени 5 презентации

Извършено през 2011г.

През 2011 година Фондация „Европерспективи” участва в шест тематични семинари в рамките на проекта като домакинства и организира един от тях.
Първият форум за годината се проведе в Дордрехт, Холандия. ФЕП имаше трима представители. През първия ден на семинара се проведе среща на Управителния комитет, където представителите на всичките седем партньори споделиха своята оценка за изпълнението на проекта досега, партньорството, полезността на обменените практики и др. ФЕП подготви презентация на тема: Смекчаващи инструменти като част от областния план на Габрово за провеждане на спасителни и аварийно-възстановителни дейности. Презентацията включваше оценка на времето, на човешките ресурси, на оборудването, оценка на съществуващите правомощия и средства, и възможностите за тяхната координация. Предвидени бяха 3 различни групи посещения на място: горски пожари, Натура 2000, наводнения.

Вторият тематичен семинар се проведе в средата на април в града-партньор Мирандела, Португалия. Темата на семинара бе „Смекчаващи инструменти“. Двама представители на ФЕП присъстваха на събитието и изнесоха презентация за свлачищните условия в област Габрово.
Третият тематичен семинар се проведе в Габрово от 6 до 9 юни 2011 г. Дневният ред на събитието включвашевсички договорени елементи: презентации, посещения на място, демонстрации. През първия ден партньоритепредставиха своя опит в областта на инструментите за смекчаване на последиците. Две посещения бяха включени в дневния ред на семинара: рекултивация на свлачище и открит урок за деца, обучавани за адекватниреакции в случаи на различни видове бедствия.

За по-широко разпространение на семинара, организиран в Габрово, екипът на ФЕП подготви и изпратисъобщение до медиите. То бе излъчено по Дарик радио и публикувано в електронното издание на медията. Освен това, статията бе публикувана и в списание „Кенгуру“, и бе посветена на закрилата и обучението на детето. Следващият тематичен семинар беше организиран през септември от гръцкия партньор регион Епирус. Двама представители на ФЕП участваха в него. Те изнесоха презентация за планирането, с акцент върху съдържанието на плана, различните части в него, отговорните институции за разработването и одобряването на плана. Представителите на ФЕП също взеха участие в посещенията на място в Игуменица: Националния център за неотложна помощ, пожарната команда, опожарена горска площ.

Двама  представители на ФЕП взеха участие в десетия (за проекта) тематичен семинар, който се проведе в Авейро, Португалия, в края на октомври. Неговата тема бе за „Анализ на разходите и ползите“. ФЕП представи „Финансовата стабилност на националните системи на защитените територии“, т.е. анализ разходи-ползи на плановете за управление на защитените територии.

Последният семинар, реализиран през тази година се проведе в Талин, Естония, от 28.11.2011 до 01.12.2011. Представените добри практики бяха за Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане и за Българския червен кръст. Двамата представители на ФЕП също участваха в посещението на влажна зона в Национален парк Lahemaa на Kolga-Aabla.

ФЕП също подкрепи популяризирането на проект МИСРАР по време на Панаира на добрите практики на проектите по ИНТЕРРЕГ IVC в Краков в края на ноември. Бе организиран щанд, съвместно с водещият партньор от Холандия, който представяше проекта, някои от най-добрите практики, участващите организации и сферата на работа. Проектът бе интересен, както заради целевата тема – смекчаване на последствията при бедствия и гражданска защита, но и поради факта, че там нямаше други подобни проекти.

Постигнати резултати през 2011

Компонент 1

 1. Среща на Комитета за управление на проекта
 2. Проведени два одита
 3. Изготвени два Отчетни доклада

Компонент 2

 1. Разработена и разпространена информация за пресата
 2. Публикуван информационен материал в електронно издание
 3. Радио предаване за проекта
 4. Статии за списания
 5. Преведени 2 бюлетина на български език и разпространени сред заинтересовани страни по електронна поща
 6. Участие в Панаир на добрите практики по INTERREG IVC в Краков и разпространяване на информация за проекта

Компонент 3

 1. Участие в 6 тематични семинара
 2. Участие в 8 посещения на място
 3. Организиране и провеждане на 1 тематичен семинар в Габрово
 4. Идентифицирани и разработени 5 добри практики

Извършено през 2010г.

През 2010 Фондация „Евро перспективи”  участва в четири тематични семинара, организирани по проекта. Първият беше през май 2010г. в Дордрехт, Холандия  за  идентифициране на опасностите, а вторият се проведе в Авейро, Португалия, през юни, когато пред партньорите бяха представени най-добрите практики за анализ на риска.
Темата на семинара, проведен в Талин на 8 и 9 септември 2010 г. бе „Оценка на риска в защитените зони от НАТУРА 2000“. Презентацията, представена от Фондация „Евро – перспективи” пред партньорите бе на тема „Мерки срещу пространствените рискове в защитените територии в Природен парк „Българка”, основана на План за управление на защитена зона по Натура 2000 и проект за защита на свлачища от ерозия, включващ иновативни техники за рекултивация, информационни и образователни дейности. От 26 до 29 октомври във Форли, Италия, се проведе четвъртият семинар за този период.  Двама членове на екипа и двама външни експерти присъстваха на тематичния семинар. Централна тема бе да се обобщят всички най-добри практики, представени в предишните семинари и да се направят изводи за оценка на риска. За да се даде възможност за широка дискусия всички партньори попълниха обширен въпросник с 25 въпроса за различните области, в които бяха представени презентации на добри практики.

Разпространено бе прессъобщение до всички местни и регионални медии. Преведен и разпространен бе информационен бюлетин за проекта и изпратен по e-mail до местните заинтересовани страни, които участваха във встъпителния регионален семинар през юни, представящ проекта на местно ниво. Фондация „Европерспективи” осъществи комуникационни и популяризационни предоставяйки информация и в Интернет страницата на проекта.

Постигнати резултати през 2010г.

Компонент 1

 1. Първоначален семинар в Дордрехт, Холандия на 8 и 9 март 2010г.
 2. Среща на Комитета за управление на проекта – 26 май 2010 в Дордрехт, Холандия

Компонент 2

 1. Превод на прессъобщение
 2. Популяризиране на проекта чрез прессъобщение във в-к Форум и Интернет публикации
 3. Встъпителен регионален семинар на 07 юни 2010 в гр. Габрово
 4. Разработване и разпространяване на информационни пакети
 5. Стартиране на официалния Интернет сайт на проекта

Компонент 3

 1. Събиране на информация, проучвания, анализи и добри практики за идентифициране на риска
 2. Подготовка за четири тематични семинара – попълване на модели за Добри практики, разработване на мултимедийни презентации
 3. Участие в тематични семинари за Идентифициране на опасностите и Анализ на риска – проведени през май 2010 в Дордрехт, Холандия, юни 2010 в Авейро, Португалия, септември 2010 в Талин, Естония и октомври 2010 във Форли, Италия.

Документи

Наръчник за намаляване на пространствено обвързаните рискове в европейските региони и общини

Планове за намаляване на риска: Практически уроци от Европейския съюз

Oценка на риска: „Практически уроци от Европейския съюз“ – брошура

За автора

ФОНДАЦИЯ “ЕВРО – ПЕРСПЕКТИВИ” е неправителствена организация с идеална цел, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза през 2008 г. Фондация „Евро – перспективи“ е регистрирана в обществена полза и събира дарения от физически и юридически лица.

Euro Perspectives Foundation лого
Фондация „Евро-перспективи”
За контакт: София 1680,
ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080