Проект IMMODI

Проектът IMMODI (Прилагане на Mo-Di), финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Европейската програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ІVС, цели капитализиране на резултати и добри практики, разработени от партньорите в сферата на електронното управление и електронното здравеопазване, които значително допринасят за развитието на планинските и селски региони. Избрани практики ще бъдат представени на различни технически и регионални форуми, описани подробно и издадени под формата на наръчник, обсъдени с управленски власти с цел пренасянето им в областните стратегии  на всеки партниращ регион.

Сфера на дейност:

Обмен и пренасяне на добри практики в сферата на електронното управление и електронното здравеопазване.

Развитието на подходящи електронни услуги /особено в отдалечени и изолирани райони/  ще спомогне за преодоляване на явленията изолация и изостаналост. Преди всичко, по този начин съществено ще се подобри жизнения стандарт на гражданите от планинските територии.

Партньорите:

Асоциация TECLA (Италия)

Регион Базиликата (Италия)

Фондация Евро-перспективи (България)

Технологичен институт Блекинге (Швеция)

Kainuun Etu (Финландия)

Център за иновации Баутзен (Германия)

Областен съвет Оверн (Франция)

Европейска Асоциация на избраните представители на планински региони

Европейски планински форум

 

Начало: Ноември 2009г.

Край: Mарт 2012г.

 

Екип и експерти в България:

Велеслава Абаджиева

Михаела Стоянова

Мария Башева

Пламен Венков

Виолета Янева

Вяра Стефанова

Силвия Арсова

Ралица Манолова

Манол Манолов

 

Основни дейности:

 1. Начална конференция
 2. Организиране на 4 Форума за електронно управление
 3. Организиране на 2 технически работни семинари
 4. Организиране на 1 политическа среща на регионално ниво
 5. 3 общи политически срещи с Deep delegations
 6. Отпечатване на Наръчник с добри практики
 7. Разработване и отпечатване на прессъобщения и бюлетини
 8. Разработване на План за действие за внедряване на добра практика

Резултати и дейности

Извършено през 2011:

Компонент 1

 1. Участие в 2 срещи на Комитета за управление
 2. Провеждане на 2 одита
 3. 1 Финансова среща в Рим с Водещия партньор за консултиране на бюджета и изпълнението на проекта
 4. 2 отчетни доклада

 

Компонент 2

 1. Разработване на прессъобщение за Форума по електронно управление в София и разпространение до медиите.
 2. Публикуване на информационен материал за проекта на интернет страниците на Националния статистически институт и Фондация „Евро перспективи“
 3. Разпространение на 1 бюлетин по проекта до заинтересованите страни
 4. Превеждане и изпращане по електронна поща до заинтересованите страни на 1 прессъобщение и 1 бюлетин.
 5. Публикуване на 3 статии в регионалния вестник „Форум”.
 6. Публикуване на 4 информационни материали в интернет-страницата на Фондация „Евро перспективи“ – за конференцията в Брюксел, за подписването на плановете за действие, за Заключителното събитие в България, за популяризиране на уеб-сайт http://www.epractice . ЕС/
 7. Превод на български език на Общ Наръчник за добри практики
 8. Превеждане на български език на 2 плана за действие
 9. Издаване и разпространение на 500 копия на Общ Наръчник за добри практики.
 10. Отпечатване на 300 копия на план за действие Valma и популяризиране сред заинтересованите страни.
 11. Участие в конференция в Брюксел за популяризиране на 2 плана за действие за трансфер на добри практики
 12. Участие в заключителната конференция по ИММОДИ в Клермон-Феран и на церемонията за подписване на плановете за действие.
 13. Участие в Панаир на добрите практики на проектите по програма ИНТЕРРЕГ IVC в Краков,  за популяризиране на проекта ИММОДИ
 14. Организиране и провеждане на 1 Заключителното събитие по проекта в България
 15. Провеждане на работни срещи, преди разработването на плана за действие  Valma

 

Компонент 3

 1. Три посещения на място
 2. 3 проучени добри практики и 2 избрани за трансфер
 3. Проведена политическа среща
 4. Проведен Форум за електронно управление
 5. Разработване на два плана  за действие – Първият е Валма (Valma) в Габрово –Е-гражданство за проблемите на околната среда и вторият е NURSE GUDRUN – Шведският опит, приложен в Неонатологията в Габрово. Тези два плана за действие имат за цел да установят насоки за прилагането на добрите практики, избрани от фондация Европерспективи в рамките на проекта IMMODI. Те съдържат въведение, предоставящо информация за област Габрово, където добрите практики ще се прилагат, описващо контекста и съответните институции, които са свързани с реализацията на практиката и ще се възползват от резултатите.По-нататък, плановете за действие включват описание на добрата практика и нейните характеристики и основни елементи, аналитичната част и SWOT анализ, целите, стоящи зад избора на добрата практика. Разделът за заинтересованите страни, участващи в изпълнението на избраната добра практика изтъква взимащите решения. Предоставената информация се отнася до заинтересованите страни и тяхната роля в прилагането на добрата практика.

  Най-важната част на плановете за действие е работният план, който подробно описва фазите и основните задачи, които трябва да бъдат разработени в рамките на проекта. Той предоставя информация за отделните работни пакети. Документът продължава с индикаторите за добрата практика, които ще служат за измерване на резултатите и успеха на реализирания чужд опит. Те ще бъдат критериите за оценка на изпълнението на добрата практика.

  Финансовата част съдържа всички потенциални източници на финансиране на проекта и тяхното участие се изисква по време на изпълнението.

  Главата относно устойчивост и прехвърляне е посветена на насоките за устойчивост, която ще осигури продължаването на прилаганата добра практика и оценка на възможността за прехвърлянето й в други региони.

 6. Подписването на план за действие Валма;

 

Извършено през 2010:

 

Компонент 1

 1. Създаване на екип за управление на проекта
 2. Участие на двама представители на Фондация „Европерспективи” в Среща на съвета за управление на проекта – март 2010, гр.Потенца, Италия
 3. Участие в дискусиите за създаване на Правила за дейност на Съвета за управление, Ръководство за мониторинг и оценка, пътна карта на проекта
 4. Участие на двама представители на Фондация „Европерспективи” в Среща на съвета за управление на проекта – октомври 2010, гр.Карлскрона, Швеция

 

Компонент 2

 1. Участие на двама представители на Фондация „Европерспективи” в Началната конференция в гр.Потенца, Италия
 2. Участие в разработването на лого по проекта и предоставяне на информация за Интернет страницата по проекта
 3. Разработване и отпечатване на 2 информационни материали за регионални медии
 4. Превод, отпечатване и разпространение на брошура на български език по проекта
 5. Превод и разпространение на два информационни бюлетина до заинтересовани страни
 6. Превод на листа с добрите практики на партньорите в сферата на електронното управление и електронното здравеопазване

 

Компонент 3

 1. Идентифициране на добри практики в сферата на електронното управление и електронното здравеопазване, разработване за споделяне и внедряване от пратньорите
 2. Разработване на добри практики за електронно управление – Онлайн помагало и ACSTRE software, според зададена рамка от водещия партньор.
 3. Провеждане на регионален технически семинар за електронно управление през май 2010
 4. Провеждане на регионален технически семинар за електронно здравеопазване през юни 2010
 5. Определане на 3 добри практики за внедряване
 6. Разработване и представяне на две добри практики за обмен с партньорите
 7. Участие в два форума по електорно управление – в Карлскрона, Швеция през октомври и Баутзен, Германия през ноември 2010 г. Разработване и представяне на добри практики от България.
 8. Разработване на анкетна карта и анкетиране на 100 заинтересовани относно възможностите на трансфер на добри практики

За автора

ФОНДАЦИЯ “ЕВРО – ПЕРСПЕКТИВИ” е неправителствена организация с идеална цел, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза през 2008 г. Фондация „Евро – перспективи“ е регистрирана в обществена полза и събира дарения от физически и юридически лица.

Euro Perspectives Foundation лого
Фондация „Евро-перспективи”
За контакт: София 1680,
ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080