ПРОЕКТ BG051-0001-7.0.07.-0121

«Обмен на опит, ноу-хау и трансфер на иновативни подходи и добри практики за развитие на човешките ресурси в микро, малките и средни предприятия за по-лесен преход към „зелена” икономика»

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Сфера на дейност: Развитие на човешките ресурси

Партньори: Агенция за енергиен менджмънт, гр. Марамуреш, Румъния

Начало: 1.06.2013г.

Край: 31.08.2013г.

Статус: в изпълнение

Екип и експерти в България:

Мария Башева, Велеслава Абаджиева, Виолета Янева, Михаела Стоянова, Атанас Генков, Лилия Карагьозова

Основна цел на проекта – Повишаване капацитета на предприемаческия човешки ресурс на малкия и среден бизнес в България по отношение на възможностите за развитие на “зелен бизнес”

Специфични цели на проекта:

  • Насърчаване на предприемачеството чрез разширяване и надграждане на знанията и уменията на представителите на целевата група;
  • Обмен на опит, ноу-хау и добри практики между партньорските организации за развитие на човешките ресурси в МСП за по-лесен преход към „зелена” икономика.;
  • Осигуряване на благоприятна среда за установяване на нови контакти и бизнес възможности между членовете на целевата група;
  • Допринасяне за качествено повишаване на знанията за подпомагане прехода към „зелена” икономика.

Дейностите по проекта са насочени към: Установяване и обмен на иновативни идеи в сферата на “зелената икономика” между партньорите от България и Румъния:

– Изследване на румънския опит и добри практики в използването на средства /вкл. и от Европейския социален фонд/ за предоставянето на интегрирана бизнес подкрепа за малкия бизнес с насока “зелена икономика”:

– Наблюдение, проучвания и изследвания на развитието и напредъка на зеленото предприемачество и малкия бизнес в Румъния и България

– Избор на конкретни добри практики и обмяна на опит на място – представители на микро- и малък бизнес, ментори, лектори и ръководители на проекти в Румъния: 2 бр. визити на място

Друга основна дейност е: Разпространение на придобитите знания и умения в България и Румъния:

– Организиране на 2 бр. семинари в България с представители на целевата група за придобиване на информация, добри практики и опит в България

– Проучване на модели и практики от опита на румънската организация

– Координирани съвместни действия с представители на целевата група при разпространение на придобитите знания и умения;

– Организиране на национална конференция за представяне на идентифицираните добри практики и техники по проекта и мотивация на целевата група за преход към зелена икономика

Част от проектине дейности са свързани със Създаване на е-библиотека и печатно издание с иновативни практики за предоставянето на интегрирана подкрепа на малкия бизнес в България за улесняване прехода към “зелена икономика”

– Създаване на специална секция на сайтовете на двете организации (база данни и библиотека), която ще подпомогне обмяната на знания и ноу-хау;

– Разработване на Наръчник с иновативни практики за предоставянето на интегрирана подкрепа на малкия бизнес в България за улесняване прехода към “зелена икономика”.

Инвестира във вашето бъдеще!

Резултати и дейности

ДЕЙНОСТИ
1. Управление и мониторинг на проектните дейности:
– цялостно управление на дейностите;
– наблюдение и вътрешна оценка на изпълнението;
– финансова и техническа отчетност;
2. Установяване и обмен на иновативни идеи в сферата на “зелената иконо-мика” между партньорите от България и Румъния:
 – Изследване на румънския опит и добри практики в използването на средства за предоставянето на интегрирана бизнес подкрепа за малкия бизнес с насока “зелена икономика”;
– Наблюдение, проучвания и изследвания на развитието и напредъка на зеленото предприемачество и малкия бизнес в Румъния и България;
– Избор на конкретни добри практики и обмяна на опит на място в Румъния: 2 бр. визити на място /общо 24 човека/;
3. Разпространение на придобитите знания и умения в България и Румъния:
– Организиране на 2 бр. семинари в България с представители на целевата група за придобиване на информация, добри практики и опит в България;
– Проучване на модели и практики от опита на румънската организация
– Координирани съвместни действия с представители на целевата група при разпространение на придобитите знания и умения;
 – Организиране на национална конференция за представяне на идентифицираните добри практики по проекта и мотивация на целевата група за преход към зелена икономика
4. Създаване на е-библиотека и печатно издание с иновативни практики:
– Създаване на специална секция на сайтовете на двете организации (база данни и библиотека), която ще подпомогне обмяната на знания и ноу-хау;
– Разработване на Наръчник с иновативни практики за предоставянето на интегрирана подкрепа на малкия бизнес в България за улесняване прехода към “зелена икономика”
5.Информация и публичност:
– Пресконференции;
– Брошури;
– Информационни папки;
– Информационни материали;
– Публикации в печатни и електронни, национални и регионални медии;
РЕЗУЛТАТИ
1.Проведено проучване на развитието на предприемачеството и малкия бизнес в Румъния и България.
2.Проведени 2 бр. визити на място в Румъния за обмяна на опит на място за представители на целевата група.
3.Проведени 2 бр. семинари в България за придобиване на информация, добри практики и опит в сферата на «зелената» икономика.
4.12 броя проучени модели и материали за предприемачи за улесняване прехода към «зелена» икономика.
5.Организирана национална конферен-ция за представяне на идентифицираните добри практики по проекта.
6.Създадена е-библиотека с иновативни практики.
7.Отпечатан Наръчник с иновативни практики за предоставянето на интегрирана подкрепа на малкия бизнес в България за улесняване прехода към “зелена икономика”.
8.Информация и публичност по проекта – Пресконференции – 2 бр., Брошури – 3000 бр. – триезични, Информационни папки – 100 бр., Информационни материали – 100 комплекта, Публикации – 10 бр.

Дейности и резултати

 

ДОКУМЕНТИ

 

СТАТИИ

Иновативни подходи и добри практики за развитие на човешките ресурси

Добри практики от България и Румъния в сферата на „зелените“ инициативи

Въпросник за събиране на добри практики

Информация за „зелени“ практики ще се събира и описва в стандартизиран въпросник

40 участници присъстваха на семинар за представяне на добри „зелени” практики в полза за развитието на човешките ресурси в МСП

Представители на микро, малки и средни предприятия обмениха опит в Румъния

„Зелени” идеи от България и Румъния бяха представени на семинар

Учебна визита в Румъния за проучване на „зелени” решения

 

ПРЕЗЕНТАЦИИ

Презентация на партньора

CEPRONEF Sa ЧЕПРОНЕФ – Вашият партньор за “зелено” енергийно развитие чрез соларни инвестиции

ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-121-C0001 „Обмен на опит, ноу-хау и трансфер на иновативни подходи и добри практики за развитие на човешките ресурси в микро, малките и средни предприятия за по-лесен преход към „зелена” икономика“

Информационни кампании в областта на “зелената икономика”

“ЗЕЛЕНИЯТ” СКЛАД НА ЗАГОРКА – ПЪРВАТА “ЗЕЛЕНА” ИНДУСТРИАЛНА СГРАДА В БЪЛГАРИЯ

СЪЗДАВАНЕ НА РЕГИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ В МАРАМУРЕШ, РУМЪНИЯ. АЕМММ

ЗЕЛЕНАТА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ

 

ПРОУЧВАНИЯ

Проучване в България

Проучване в Румъния

Анализ на проведено проучване сред фирми – МСП в България по отношение на „зеленото” предприемачество

Анализ на проведено проучване сред фирми – МСП в Румъния по отношение на „зеленото” предприемачество

Обмен на опит, ноу-хау и трансфер на иновативни подходи и добри практики за развитие на човешките ресурси в микро, малките и средни предприятия за по-лесен преход към „зелена” икономика.

Проучване на добри практики за действащи структури, подпомагащи провеждането на местната и регионална политика по отношение на ЕЕ и ВЕИ

АНАЛИЗ НА ВЕИ и ЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В РУМЪНИЯ

 

Добри практики

Изграждане на регионална енергийна агенция за насърчаване на устойчивата енергия

Насърчаване на прехода към нисковъглеродно общество, започващ от обикновените хора

Възможности за малки и средни предприятия в сектора на зеления туризъм

Екологична ферма за овце в Пиану

Оползотворяване на дървесни отпадъци от собственото производство

Инженеринг, проектиране, изпълнение и управление на проекти за използване на възобновяеми източници на енергия като основен ресурс

CHEMP Плопиш, Река Кавнич. Насърчаване на устойчивото развитие чрез инвестиции във ВЕИ – ВЕЦ инвестиции

“Повишаване на конкурентоспособността на „Европа Трико“ АД чрез подобряване на енергийната ефективност”

Енергийна ефективност в „Биптан” ЕООД

CEF IGLM (ЧЕФ). Промоциране на устойчиво развитие чрез инвестиции във ВЕИ

CEF REMETEA. Насърчаване на устойчивото развитие чрез инвестиции във ВЕИ

Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) с анаеробно стъпало и оползотворяване на биогаз-мандра Бонитрекс

Ко-генерации за биогаз

Детска книжка „За децата и енергията“ на ЧЕЗ Електро България

Изграждане на зелен склад за готова продукция в „Загорка” АД, Стара Загора

 

Полезни връзки

„Без граници“

Европейски социален фонд

Структурни фондове на ЕС в България

За автора

ФОНДАЦИЯ “ЕВРО – ПЕРСПЕКТИВИ” е неправителствена организация с идеална цел, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза през 2008 г. Фондация „Евро – перспективи“ е регистрирана в обществена полза и събира дарения от физически и юридически лица.

Euro Perspectives Foundation лого
Фондация „Евро-перспективи”
За контакт: София 1680,
ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080