ПРИКЛЮЧИ ПРОУЧВАНЕТО СРЕД МИКРО И МАЛКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В СЕКТОР ХРАНИ ОТ СОФИЙСКА ОБЛАСТ

В рамките на проект LocFood (описан по-долу) се проведе проучване сред микро и малки предприятия от хранително-вкусовата промишленост в Област Софийска. Бяха интервюирани 40 микро и малки предприятия по метода „лице в лице” чрез попълване на подробен въпросник от предварително избрани предприятия.

Един от основните резултати са препоръките към Областна администрация на Софийска област в Стратегията за развитие 2014 – 2020 г. да се включат две нови мерки: 1-ва Мярка: Разработване на стимули за развитие и прилагане на иновации в производството и 2-ра Мярка: Подпомагане развитието на предприятията от хранително-вкусовата промишленост. В приетата Стратегия за развитие на Софийска област тези мерки са включени заедно с по-детайлни под-мерки за тяхното реализиране. http://www.sofoblast.government.bg/images/files/OSR_2014-2020_SO_final_%2017_10_%202013.pdf

В хода на проучването е идентифицирано нивото на иновационните дейности и основните области за иновации в сектор храни. Стана ясно, че повечето предприятия извършват продажбите си на местно ниво /в диапазон от 50 км/, което се основава и на факта, че най-големият пазар – Столицата, е в непосредствена близост. По-голяма част от тях реализират продукцията си в собствени фирмени магазини и чрез борсите на едро. „Местна храна”, според тях, е връзката във веригата продукт – място на производство – произход.

Интервюираните посочиха силните страни за развитието на бизнеса – качество на предоставяната продукция и добрите отношения с клиентите. Обратно, слабите страни са достъп до финанси, липса на свежи парични средства и разходите за дистрибуция. Най-благоприятните възможности за успешен бизнес са развитието на пазар в региона, износът и сътрудничество с други предприятия за развитие или реализация на нови продукти. Като основни заплахи посочиха икономическата среда и разходите за достигане на съответствие с различни стандарти и норми.

Сред анкетираните се наблюдаваше силно желание за въвеждане на иновации. Информация за тях те получават от своите бизнес партньори, а основните предпоставки за успешни иновации според предприятията са образованието и науката, мениджмънтът и финансирането. Най-важните фактори за иновациите за тях са разработването на бизнес план и стратегия, качествата на собственика-управителя на предприятието, като образование, опит и мотивация. Но някои предприятия са незаинтересовани от въвеждането на иновации и основният им аргумент е, че предлагат на пазара традиционни продукти.

Липсват официални данни за наличие на иновационна дейност в микро-предприятията от хранително-вкусовата промишленост. Резултатите от проучването ще бъдат използвани по-нататък при определяне бъдещото формиране на стратегии и политики, за да се осигури подкрепа за хранително-вкусовите предприятия от региона.

Пълните резултати и доклад можете да изтеглите от тук

За автора

ФОНДАЦИЯ “ЕВРО – ПЕРСПЕКТИВИ” е неправителствена организация с идеална цел, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза през 2008 г. Фондация „Евро – перспективи“ е регистрирана в обществена полза и събира дарения от физически и юридически лица.

Euro Perspectives Foundation лого
Фондация „Евро-перспективи”
За контакт: София 1680,
ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080