PLAN4ALL

PLAN4ALL (Европейска мрежа на добрите практики за обмен на данни за пространствено планиране), финансиран по Програмата на ЕС “eContentplus”, Номер на проекта 318007.

Стратегическите намерения на проекта Plan4all се структурират около  необходимостта  от обмен на информация, свързана с пространствено планиране, между страните-членки на ЕС, между всички административни нива.

В обмена би трябвало да се включат граждани и бизнесмени.  Очевидно,  някои страни-членки са изградили необходимата транс-гранична инфраструктура за Географски информационни системи (ГИС) и по този начин отговарят на наложените от модерния контекст предизвикателства. Идентифицирането на  подобни практики както и анализ на модалностите на тяхното разпространение  са съществени фактори за промени и развитие на местно ниво и за изграждане на интегрални системи.

Сфера на дейност: Пространствено планиране на европейско ниво

Партньори:

No Име на партньора Съкращение Страна Роля в проекта
1 University of West Bohemia UWB CZ Координация, изследване, стандартизиране
2 International Society of City and Regional Planners ISOCARP NL Оценка, стандартизиране, разпространение, анализиране
3 Statutarni mesto Olomouc OLOMOUC CZ Доставчик на съдържание, тестиране и валидиране
4 Technology Development Forum TDF LV Доставчик на съдържание, тестиране и валидиране, анализиране
5 Help service remote sensing s.r.o. HSRS CZ Доставчик на съдържание, на технология и стандартизиране
6 Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung LGV Hamburg DE Доставчик на съдържание, тестиране и валидиране
7 Stichting EUROGI EUROGI NL Оценка, стандартизиране, анализиране и разпространяване на информация
8 Bauska District Council Bauska DC LV Доставчик на съдържание, тестиране и валидиране
9 Provincia di Roma PROVROMA IT Доставчик на съдържание, анализиране, тестиране и валидиране
10 Fondazzjoni Temi Zammit FTZ MT Доставчик на съдържание, анализиране,тестиране и валидиране
11 GEORAMA GEORAMA GR Доставчик на съдържание, анализиране,тестиране и валидиране
12 Navarra de Suelo Residencial S.A. NASURSA ES Доставчик на съдържание, анализиране,тестиране и валидиране
13 Hyperborea s.c. HYPER IT Стандартизиране, прилагане, валидиране  и тестване
14 AYUNTAMIENTO DE GIJON GIJON ES Доставчик на съдържание, анализиране,тестиране и валидиране
15 The National Microelectronics Applications Centre Ltd MAC IE Доставчик на съдържание и технологии, стандартизиране
16 CEIT ALANOVA gemeinnützige GmbH CEIT ALANOVA AT Доставчик на технологии, стандартизиране
17 Asplan Viak Internet as AVINET NO Доставчик на технологии, стандартизиране
18 Dipartimento di Studi Urbani – Università degli Studi di Roma Tre DIPSU IT Дизайн, изследване, стандартизация
19 Euro Perspectives Foundation EPF BG Доставчик на съдържание, анализиране,тестиране и валидиране
20 Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest ADR Nord-Vest RO Доставчик на съдържание, анализиране,тестиране и валидиране
21 Regione Lazio – Direzione Regionale Territorio e Urbanistica Lazio IT Доставчик на съдържание, анализиране,тестиране и валидиране
22 Help forest s.r.o. HF CZ Доставчик на съдържание, тестиране
23 AMFM GIS ITALIA AMFM IT Доставчик на съдържание, анализиране, разпространение на информация, валидиране, укрепване на капацитет
24 Ministry of Ecology, Energy, Sustainable Development and Town and Country Planning MEEDAT FR Доставчик на съдържание, анализиране,тестиране и валидиране

 

Начало:  1 май 2009г.

Край: 31 октомври 2011г.

 

Екип и експерти в България:

Стелиян Димитров

Велеслава Абаджиева

Милена Игнатова

Веселина Колешева

Михаела Цекова

Цанко Арнаудов

Климент Найденов

Виолета Янева

Славко Димитров

 

Основна цел

Да се изгради мрежа от местни, регионални и национални публични структури, потребители и производители,  представители на  информационната индустрия, на организации за пространствено планиране, на университети и изследователски центрове, на международни организации с цел постигане на консенсус, свързан с наложителното хармонизиране на ГИС данни  съгласно  принципите, заложени в Директива INSPIRE (http://inspire.jrc.ec.europa.eu). По този начин се осъществява принос  и към стандартизирането на свързаните с пространствено планиране данни от Приложенията  към Директивата.  Проектът  Plan4all (http://plan4all.eu)  ще постави акцент върху необходимото хармонизиране на данни за пространствено планиране, върху обмен на съществуващи „добри практики” в различни региони на ЕС и ще изгради отворена мрежа за сътрудничество с различни структури, организации и идентични действащи проект.

 

Специфични цели

 • Да приложи заложените в  Директива INSPIRE принципи на пространствено планиране (Директивата  INSPIRE си поставя за цел да ускори създаването на Европейска информационна инфраструктура за пространствено планиране, която да дава достъп до интегрирани пространствени  данни на всички потребители)
 • Да хармонизира и подобри оперативната съвместимост на данните за пространствено планиране
 • Да укрепи капацитета за предоставяне на мрежови услуги и за обмен на данни
 • Да улесни транс-граничната употреба на интегрирани данни

 

Целева група

Потребители & производители на информация, национални & местни власти

 

Очаквани резултати

 • Европейски форуми за пространствено планиране;
 • Анализ на изискванията на Директивата INSPIRE и изграждане на капацитет за приложение;
 • Анализ на добри практики  от гледна точка на организация, сътрудничество и хармонизиране;
 • Препоръки за пространствено планиране в следните области:

– Пространствено планиране  – мета дата профил;
– Концептуален модел за данни, отнасящи се до следните  теми: управление на земи, употреба на земи, услуги, предоставяни от правителствата, индустриални производства, земеделска сфера, сфера на управление/рестрикции/регулиране на зони, естествени рискови зони;
– Анализ на схеми от предходни модели;
– Разработване на инфраструктурни мрежи, включително регистри, открития,изгледи, трансформации пространствени данни;
– Бизнес модели;

 • Пилотни приложения на постигнатите резултати при пространствено планиране;
 • Четири регионални семинара;
 • Една европейска конференция.

 

Основни дейности

 • Разработване на Анализ на актуалното състояние в основната сфера на действие с акцент  върху  идентифициране на водещи региони и местни администрации, върху идентифициране на иновативни практики и предизвикателства,  върху възможни платформи за анализ на адекватни технологични развития и тенденции, върху нуждите на пространственото планиране и изискванията на системите за планиране.
 • Дизайн  на  Plan4all мета дата профил – разработване на общ профил за европейско пространствено планиране.
 • Дефиниране на  Plan4all модел за данни, основаващ се на съществуващи национални  модели  и техните  комбинации и тяхното трансформиране  в сферите на  Директивата INSPIRE.
 • Разработване на мрежова архитектура с цел  разпространение на мрежова архитектура с цел разпространение на мрежовите принципи за европейско пространствено планиране по силата на INSPIRЕ.
 • Разгъване на пространство за тестиране – използване на съществуващо технологии и услуги, прилагани в някои от регионите на страните-партньори
 • Тестване на съдържанието
 • Разработване на система за оценка на качество с цел оценка на резултатите,постигнати от Plan4all
 • Провеждане на информационни дейности, постигане на консенсус и създаване на условия за устойчиво планиране

Резултати и дейности

Извършено през 2011:

През 2011 година приключи работата по проекта като цяло, същият беше отчетен и защитен успешно, като в резултат на това екипа и работата му беше оценена отлично от Европейската комисия.

През изминалата година бяха извършени следните дейности:

 • Участие в работен семинар в Рига по отношение архитектурата на проекта, февруари 2011
 • Работа по адаптиране и прилагане на модела Plan4all към избраните за примерни за България геопространствени данни от областта на устройството на територията – ОУП Варна и кадастрални данни Ябмол
 • Адптираните и хармонизирани данни бяха интегрирани в разработеният геопортал www.geoportal-bg.com  и www.plan4all.eu
 • Модела и данните бяха оценени от независими експерти като бе констатирано, че те все още са далече от хармонизация с изискванията на модела Plan4all
 • Препоръките бяха оформени като доклад и предадени на Ръководителя на проекта

Основният продукт на проекта е „Plan4all Geoportal”. Същият се явява платформа за тестване, визуализация и споделяне на геопространствени данни и информация, свързани с планирането и управлението на територията.

 

Извършено през 2010:

В рамките на изминалия период услията бяха насочени основно към привеждането в експлоатация на  предвиденият като основен продукт на проекта „Plan4all Geoportal”. Същият се явява платформа за тестване, визуализация и споделяне на геопространствени данни и информация, свързани с планирането и управлението на територията.  Основните дейности се съсредоточават  в Компонент 5 (Мрежова архитектура) и  Компонент 6 (Тестване). Паралелно с това бяха осъществявани дейности, свързани с Управлението на проекта (Компонент 1), както и мероприятия насочени към неговото популяризране (Компонент 9). Към края на отчетният период започна и реалната работа по Компонент 7 (зареждане на данни и съдържание) и Компонент 8 (Валидиране).

В рамките на описаните по горе дейности, експертният екип на Фондация Евро – Перспективи постигна следните основни резултати:

 • Разработи се национална архитектура за целите на проекта, която е достъпна както от страницата на Plan4all www.plan4all.eu ,  така и от следната връзка: www.geoportal-bg.com 
 • Същата беше приведена в експлоатация, като с цел тестване беше заредена с данни за общините Ямбол и Варна.
 • Бяха разработени и пуснати в експлоатация услуги за каталогизиране на данните (CSW), услуга  за интернет картографиране (WMS) и услуга за даунлоад (сваляне)  на геопространствени данни (WFS). Всички те са базирани на ArcGIS server платформа.
 • Започна работа по привеждане на данните към стандартите, разработени от Plan4all;
 • Екипа успешно представи проекта на годишната среща на Асоциацията на американските географи през м. Април във Вашингтон (САЩ).
 • Представители на екипа на проекта от страна на Фондация Евро – Перспективи участва и във всички работни срещи по проекта през изминалия период, в това число Годишната работна среща във Виена през месец май и две  работни срещи в Рим- през февруари и октомври.

 

Извършено през 2009:

Основните дейности се съсредоточават  в Компонент 1 (Управление  и координиране на проекта), Компонент 2 (Анализ на актуалното състояние в сектора пространствено планиране) и Компонент 5 ( Архитектура на мрежата). Основните цели, които трябваше да бъдат постигнати,  биха могли да се сведат до:

 • Изграждане на система за управление  и координиране на проекта
 • Изграждане на екип за осъществяване на участието на Фондация Евро Перспективи и разпределение на задачите
 • Разработване Анализ на актуалното състояние в сектора пространствено планиране (К2) – данни за институционалния и правния контекст в сектора, идентифициране на добри практики, дефиниране на източници на информация
 • Разработване  и одобряване на комуникативен  план за разпространение на резултатите от  проекта

В този контекст, Фондация Евро – Перспективи създаде екип, отговорен за осъществяването на нейните  задължения  в  рамките на Консорциума.

Екипът участва в Първата среща на Консорциума в Прага – 14.05. 2010. Бяха направени 2 презентации –  едната представяше ФЕП, втората – българската политика в областта на пространственото планиране.

Г-жа Райна Карчева участва и във втората работна среща на Консорциума в Малта  – 29/30 октомври 2009 с презентация за приноса на ФЕП към резултатите на проекта през първия отчетен период.

Експертният екип на проекта участва в разработването на  окончателната версия на Анализа на актуалното състояние  в сектора пространствено планиране (К2) като на всеки от четирите подготвителни етапа  бяха предоставени информации и анализи, свързани с:

 • Идентифициране на институционалния контекст – регионални и местни структури за пространствено планиране
 • Идентифициране  на иновативните  предизвикателства и рамковите  структури за анализ на технологични достижения  и тенденции
 • Анализ на  изискванията, произтичащи от директивата   INSPIRE
 • Анализ на нуждите на различните  потребителски групи в сектора на пространственото планиране

Бяха предприети и първоначалните анализи в рамките на К5 – Архитектура на мрежата.

За автора

ФОНДАЦИЯ “ЕВРО – ПЕРСПЕКТИВИ” е неправителствена организация с идеална цел, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза през 2008 г. Фондация „Евро – перспективи“ е регистрирана в обществена полза и събира дарения от физически и юридически лица.

Euro Perspectives Foundation лого
Фондация „Евро-перспективи”
За контакт: София 1680,
ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080