НА 9-ти ДЕКЕМВРИ 2022 г. ВЪВ ВАРНА СЕ ПРОВЕДЕ НАЦИОНАЛНА СРЕЩА С ФОКУС ВЪРХУ УМНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

На 9-ти декември 2022 г., „Аквахаус Хотел и СПА” в к.к. „Св. Св. Константин и Елена”, гр. Варна, се събраха еколози от общини, представители на МОСВ, бизнеса и НПО. Заместник министърът на околната среда и водите Ренета Колева, приветства участниците и ги запозна с актуални въпроси в управлението на отпадъците.

Участниците дискутираха екологични политики и проекти, Програма „Околна Среда” 2021 – 2027, промените в Закона за биоразнообразието, богатството на растителния и животински свят по Via Pontica, умни решения при управление на отпадъците, центрове за рециклиране и повторна употреба.

Общините Варна, Добрич, Габрово, Балчик, Девня, Белослав представиха най-новите си постижения и инвестиции в областта на управление на отпадъците и опазването на околната среда:

  • Общинска система за мониторинг на КАВ, фонов шум и радиация в Габрово
  • Умни решения при управление на отпадъците на територията на Община Габрово
  • Инсталция за термично третиране на опасни и неопасни отпадъци, намираща се на територита на Община Девня
  • Екологични проекти, реали Екологични проекти, реализирани на територията на
  • Община Белослав зирани на територията на Община Балчик
  • Площадка за безвъзмездно предаване на отпадъци от домакинствата на

територията на Община Добрич По време на събитието г-жа Вихра Андонова изнесе презентация на тема „Центрове за рециклиране и повторна употреба – ползи и предизвикателства за местните власти, граждани и бизнес ”. Тези центрове допринасят за намаляване на отпадъците и за осъществяване на прехода към кръгова икономика, както и местни зелени и приобщаващи работни места (според Европейската мрежа на социалните прдприятия подготовката за повторна употреба на само 1% от битовите отпадъци, генерирани в Европа, може да помогне за подкрепа на 200 000 работни места). Бяха представени и добри практики в тази област от Финландия и Голям Манчестър, Великобритания.

За автора

ФОНДАЦИЯ “ЕВРО – ПЕРСПЕКТИВИ” е неправителствена организация с идеална цел, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза през 2008 г. Фондация „Евро – перспективи“ е регистрирана в обществена полза и събира дарения от физически и юридически лица.

Euro Perspectives Foundation лого
Фондация „Евро-перспективи”
За контакт: София 1680,
ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080