НА 10-ТИ МАЙ 2023 г. В СОФИЯ ФОНДАЦИЯ „ЕВРО-ПЕРСПЕКТИВИ” ОРГАНИЗИРА И ПРОВЕДЕ НАЦИОНАЛНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ REDUCES НА ТЕМА „ЗЕЛЕН ПРЕХОД И УМНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ”

На 10.05.2023 г. в София се проведе национална среща на тема „Зелен преход и умно управление на отпадъците”. Срещата се състоя в Гранд Хотел „Астория”. Тя беше организирана съвместно с Асоциацията на еколозите от общините в България, АСЕКОБ.  Участници бяха представители на държавни институции, еколози на общините в България, неправителствени организации.

В областта на отпадъците по време на събитието беше организиран дискусионен форум на тема „Регионалните системи за управление на отпадъците – предизвикателства и решения“. По време на форума се търсиха отговори на въпросите: общинско ли да е дружеството или да е външен оператор; разделното събиране на биоотпадъците; претоварни станции; отчитането и докладването в Националната информационна система за отпадъците (НИСО). Участниците работиха по тези въпроси в различни работни групи.  

Специално място беше отделено на темата „Преход към кръгова икономика и зелен растеж”. Тук своя опит представиха общините София, Бургас и Габрово.

На срещата бяха обсъдени и други актуални теми като прилагане на екологичната политика и законодателство; беше представена новата 10 годишна Национална Стратегия за околна среда и 5 годишен  План за действие към нея и ролята на общините за нейното изпълнение; участниците бяха запознати с Дългосрочната стратегия за смекчаване изменението на климата до 2050 г. и отговорностите на общините; напредъкът в изпълнението на Националната програма за контрол на замърсяването на въздуха, България 2020-2030 г. и промените в Наредба № 6 от 26.03.1999 г.  – подобряване на сътрудничеството между институции и общини.

По време на събитието г-жа Вихра Андонова изнесе презентация на тема „Кръгова икономика за минимум отпадъци в България и ползи”.  Беше изтъкната необходимостта от демонстрационни проекти на общинско ниво за въвеждане на бизнес модели, допринасящи за намаляване на отпадъците чрез правилното им управление и дейности, насочени към кръговата икономика. За целта трябва да се организират комуникационни кампании и да се ангажират всички заинтересовани страни. Важно е общините като основен приемник на средства по Кохезионния и Структурни фондове на ЕС активно да се включват в инвестиционни и изследователски проекти за кръгова икономика и да участват в международни партньорства за осъществяване на трансфер на опит и знания.

За автора

ФОНДАЦИЯ “ЕВРО – ПЕРСПЕКТИВИ” е неправителствена организация с идеална цел, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза през 2008 г. Фондация „Евро – перспективи“ е регистрирана в обществена полза и събира дарения от физически и юридически лица.

Euro Perspectives Foundation лого
Фондация „Евро-перспективи”
За контакт: София 1680,
ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080