На 01.07.2022 г. в Стара Загора се проведе среща на заинтересованите страни по проект REDUCES

На 01.07.2022 г. в гр. Стара Загора се проведе среща на заинтересованите страни по проект REDUCES, в залата на Регионална библиотека „Захарий Княжевски“. В срещата взеха участие представители на Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора (АРИР), представители на Община Стара Загора, Министерство на околната среда и водите, Българска академия на науките, WWF – България, представители на младежки организации от България, Гърция, Германия, Испания, Италия и Полша, преподаватели и ментори.

По време на срещата бяха споделени виждания за климатичните промени и произлизащите от тях социални и икономически предизвикателства пред европейските общества.

Г-жа Вихра Андонова изнесе презентация на тема „Как да завъртим кръговата икономика”. Кръговата икономика е модел на производство и потребление, ограничаващ до минимум отпадъците. Той носи ползи за околната среда, икономиката и всички нас.

Какви са ползите?

Намаляването на отпадъците, екопроектирането, повторната употреба и други подобни мерки могат да спестят много пари на предприятията в ЕС и България и да намалят общите годишни емисии на парникови газове. В момента производството на материали, които използваме в ежедневието, генерира около 45% от емисиите в ЕС.

Преходът към кръгова икономика ще намали екологичното замърсяване, ще облекчи проблемите с набавянето на суровини, ще засили иновациите и конкурентоспособността. Промяната има потенциал да добави още 0,5% към брутния вътрешен продукт на ЕС и да създаде 700 000 работни места в Европа до 2030 г. Потребителите ще получат също така достъп до по-устойчиви и икономични продукти.

Бяха проведени дискусии, по време на които се разгледаха някои от аспектите на климатичните изменения и ефекта им върху околната среда.

За автора

ФОНДАЦИЯ “ЕВРО – ПЕРСПЕКТИВИ” е неправителствена организация с идеална цел, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза през 2008 г. Фондация „Евро – перспективи“ е регистрирана в обществена полза и събира дарения от физически и юридически лица.

Euro Perspectives Foundation лого
Фондация „Евро-перспективи”
За контакт: София 1680,
ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080