MORE4NRG

MORE4NRG”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Европейската програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ІVС. Проект № 0006R1

Сфера на дейност: местни политики за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници.

Партньори: Водещ партньор е Провинция Флеволанд (Холандия), други партньори – Лацио и Абрузо (Италия), Марамурес (Румъния), Норботен (Швеция), Северен Брабанд (Холандия), Прахова (Румъния), Вастернорланд (Швеция), Валенсия (Испания), Западна Гърция и Фондация „Евро-перспективи” с фокус в Област Габрово

 

Начало: септември 2008г.

Край: септември 2011г.

Статус: завършен

 

Екип и експерти в България:

Велеслава Абаджиева

Камен Чипев

Михаела Стоянова

Ралица Манолова

Виолета Янева

Милена Игнатова

Николай Николов

Диана Терзиева

 

Регионите от Европа предприемат конкретни стъпки, за да се намалят ефектите от изменението на климата и да се подготвят за приключването на нефтената ера. Те насърчават използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в комбинация с мерки за енергийна ефективност (ЕЕ) като разработват и изпълняват съответни стратегии. 86 Европейски региона са подписали Декларацията на Европейските региони за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, инициирана от Асоциацията на Европейските региони (АЕР) и Европейската федерация на Агенциите по енергия и околна среда през 2006. Сред тях са 8 български общини: Свиленград, Минерални бани, Маджарово, Сливен, Карлово, Хасково, Чепеларе, Димитровград и Област Хасково. В светлината на тази Декларация 12 партньора обединиха усилилия в проекта MORE4NRG – АЕР и 11 Европейски региона.

 

Основните дейности по проекта включват:

 1. Стартираща среща
 2. 7 регионални събития за обмен на опит
 3. Разработване на специфични проучвания на добрите практики и законовата, институционална, пазарна и финансова рамка за развитие на ЕЕ и ВЕИ на регионално ниво.
 4. 5 посещения на представители на партньорите в рамките на методологията „рецензия на колегите” (като едното е в Габрово с участието на специалисти от регионите Валенсия, Испания; Вастернорланд, Швеция; Лацио, Италия и Западна Гърция)
 5. Разработване на 5 регионални плана за действие включително за Габрово
 6. Общ бюлетин на проекта
 7. Общ Интернет сайт на проекта, който е достъпен и на български език
 8. Брошура на проекта
 9. DVD
 10. Компилация от най-добрите практики
 11. Финална конференция

Резултати и дейности

Извършено през 2011:

Първата изява за 2011 г бе участието на Фондация „Евро – перспективи” по покана на Звеното за управление на ИНТЕРРЕГ ІVС в Четвъртия Европейски Международен Форум за Сътрудничество, който се проведе в Будапеща на 3-4 февруари 2011 г., където представихме опита си от проекта MORE4NRG. Министерството на регионалното развитие и благоустройството също покани Фондацията да представи проекта MORE4NRG на Информационния ден в София, който се състоя на 27 януари, 2011 г. Това представяне резултира в публикация за проекта във в. Капитал.

В рамките на проекта се поддържа Интернет страница на български  www.europerspectives.org/more4nrg и английски език www.more4nrg.eu с информация за всички събития и изготвени материали.

През 2011 г. успяхме да привлечем вниманието на Националната агенция за енергийна ефективност (сега Агенция за устойчиво енергийно развитие), чийто представител участва в Заключителната конференция по проекта в Холандия през юни 2011 г. Специално за Конференцията бе изготвено описание на уникалния български продукт – розовото масло и то бе представено пред всички участници в събитието. Желанието да се разпространи най-широко опитът от проекта и събраните добри практики резултира в организирането на национален семинар за приключване на проекта в Шабла (2-3 септември, 2011 г.), където отново бе представена Националната агенция за енергийна ефективност, Област Габрово и ключови заинтересовани страни от страната. В резултат се появиха и 5 публикации в медиите.

Основната дейност в рамките на 2011 г. бе подпомагането на Областна администрация на Област Габрово в подготовката на Областния план за енергийна ефективност, който детайлизира мерките и действията за стимулиране на ЕЕ и ВЕИ на територията на областта. Планът бе приет през юни 2011 г. За целите на изготвяне на Плана Фондация „Евро – перспективи” изготви Проучване на добри практики за действащи структури, подпомагащи провеждането на местната и регионална политика по отношение на ЕЕ и ВЕИ.

През 2011 г. бяха преведени на български език основните резултати от проекта и бе изготвен пакет за разпространение сред заинтересованите страни. В пакета бяха включени следните документи:

 1. Финалният доклад от партньорското посещение в Габрово през 2009 г.
 2. Проучване на добри практики за действащи структури, подпомагащи провеждането на местната и регионална политика по отношение на ЕЕ и ВЕИ
 3. Разработеният в рамките на проекта Интернет инструмент за наблюдение изпълнението на политиката за ЕЕ.
 4. Финалната брошура по проекта „ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ ЗА УСТОЙЧИВА ЕНЕРГЕТИКА”
 5. MORE4NRG НАСОКИ/УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ НА ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНИ ЕНЕРГИИНИ ПЛАНОВЕ
 6. Каталог – добри практики, събрани по проекта
 7. Преведохме на български език и филма за проекта.

 

Пакетът с резултатите от проекта бе изпратен до 100 заинтересовани страни.

 

Извършено през 2010:

През тази година успешното изпълнение на проекта от страна на Фондация „Евро – перспективи” бе забелязано от Съвместния технически секретариат, който управлява изпълнението на Програмата на ЕС „ИНТЕРРЕГ ІVС”. Успехът на екипа по проекта да допринесе за включването на глава „Енергия” в обновената Областна стратегия за развитие на Област Габрово бе отбелязан в брошурата на ИНТЕРРЕГ ІVС за резултатите от проектите от първата вълна на финансиране, както и в специалната листовка за България. След това Фондация „Евро – перспективи” бе поканена да представи опита си на Информационния семинар по ИНТЕРРЕГ ІVС, който се проведе в Русе на 2 декември, 2010 г. Велеслава Абаджиева изнесе презентация в общия панел на семинара и след това участва в дискусионна група по темата на енергията и транспорта. В края на 2010 Фондация „Евро – перспективи” бе поканена да представи опита си и на Четвъртия Европейски Международен Форум за Сътрудничество, който ще се проведе в Будапеща на 3-4 февруари 2011 г. Програмата показва, че това е единствената презентация от България на това събитие. Министерство на регионалното развитие и благоустройството също покани Фондацията да представи проекта MORE4NRG на Информационния ден в София, който ще се състои на 27 януари, 2011 г.

В рамките на проекта се поддържа Интернет страница на български  www.europerspectives.org/more4nrg и английски език www.more4nrg.eu с информация за всички събития и изготвени материали.

През 2010 г. Велеслава Абаджиева участва в Седмицата на Устойчивата Енергия в Брюксел, която се проведе през месец март. В програмата на това събитие бе включен семинар по проекта МORE4NRG, където Фондация „Евро – перспективи” представи опита и резултатите от провеждането на посещението на експертите (peerreview) от ноември 2009 г.

През този период бе преведена брошурата с добрите практики, събрани по проекта. Брошурата бе отпечатана и разпространена широко в Габрово и сред заинтересовани страни на национално ниво. През месец юни 2010 г. Делегация от четирима души участва в посещението на експертите в Западна Гърция и даде своя принос както по време на посещението, така и за изготвянето на доклада от събитието със съответните наблюдения и препоръки.

Основната дейност в рамките на 2010 г. бе подпомагането на Областна администрация на Област Габрово в подготовката на глава „Енергия” от обновената Областна стратегия за развитие. Фондация „Евро – перспективи” изготви поредица от материали, основани на изводите и препоръките на експертите, посетили Габрово през 2009 г., съществена част от които намериха своето приложение в аналитичната част на Стратегията. В края на 2010 г. Фондацията започна да допринася и за изготвянето на областния план за енергийна ефективност, който детайлизира мерките и действията за стимулиране на ЕЕ и ВЕИ на територията на областта.

През 2010 г. продължи работата и по финализирането на Рамковото проучване на условията за стимулиране на инвестициите в сферата на ЕЕ и ВЕИ. Смененият през тази година гръцки партньор пое ръководството по завършването на проучването, в рамките на което Фондация „Евро – перспективи” представи доклад на тема Работещи механизми за подкрепа за развитие на сектора „възобновяема енергия” в България, Гърция, Италия, Швеция, Холандия, Румъния и Испания.  Документът съдържа списък на наличните финансови механизми и кратка информация за всеки от тях.

През 2010 г. бе извършена основната работа по съставянето на крайните продукти по проекта – DVD и финална брошура и Ръководство за изготвяне на енергийни планове. Фондация „Евро – перспективи” допринесе материали за всеки един от тези крайни продукти, включително основанията за разработване на областни/общински планове за енергийна ефективност и добрата практика по въвличане на заинтересованите страни, приложена за целите на посещението на експертите в Габрово.

 

Извършено през 2009:

Стартът на изпълнението бе поставен през 2008, когато от 19 – 23 ноември се проведе първата среща на Управителния съвет по проекта в град Люлео, регион Норботен, Швеция за уточняване изпълнението и управлението на проекта, партньорската мрежа, видовете дейности и процедури, разработването на техническата и финансова документация, мониторинг и отчетност.

Представители на Евро-перспективи участваха във втория и третия семинари за обсъждане на сегашното състояние в Съндсвал, Швеция, а през месец май 2009 в заседанията на Съвета за управление и Съвета за наблюдение на изпълнението на проекта, проведени във Валенсия, Испания.

На 22 юни 2009 бе организирана и проведена Национална конференция на тема «Повишаване на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници в България и в област Габрово». На Конференцията присъстваха 70 участника от публични администрации, НПО и бизнес, 9 лектори представиха разработки по темата.

През септември 2009г. четирима представители на Евро-перспективи участваха в заседанието на Управителния съвет и на Съвета за наблюдение по проекта и тематичната конференция на Асамблеята на Европейските региони. Те се проведоха в град Съндсвал, Швеция. Изнесени бяха презентации по следните теми: промени в климата и влияние върху енергията: да превърнем една кауза в решение, добри практики за енергийна ефективност от регион Валенсия, интелигентна енергия на Север – кампания за промяна на поведението в обществения сектор, пасивните къщи, охлаждане чрез слънчевата енергия, политики за енергийна ефективност в регион Лацио и др. Предвидени бяха посещения на място на два обекта с уникални екологосъобразни и енергийноефективни мерки: завод, съчетаващ технологии за производство на топлоенергия чрез битови отпадъци и климатично съоръжение към областната болница за охлаждане чрез сняг.

От 9 до 12 ноември 2009г. в Габрово бе проведена международна среща с експерти по ЕЕ от партньорските региони в Гърция, Швеция, Италия и Испания. Целта на посещението бе да се направи оценка на потенциала за производство на електроенергия от ВЕИ, да се оценят нуждите от прилагане на енергоефективни мерки и набелязване на основните стъпки за разработването на Регионална енергийна стратегия. За целите на проекта и осъществяването на срещата бе изготвен доклад “Оценка на потенциала за производство на електроенергия и топлоенергия от енергията на слънцето в регион Габрово” както и анализ на законовата, институционална и пазарна рамка на сектора на ЕЕ и ВЕИ в България.  В рамките на посещението на чуждестранните експерти бяха споделени десетки практики и примери за иновативни решения, приложени в Швеция, Италия, Гърция и Испания, както и в България, бяха обсъдени възможностите за привличане на потенциални инвеститори за реализация на инициативи за постигане на енергийна ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници. Акцент в програмата беше проведената Кръгла маса на тема: „Възможностите на област Габрово в сферата на енергийната ефективност (ЕЕ) и възобновяемите енергийни източници (ВЕИ)”.

В рамките на проекта бе разработена Интернет страница на български  www.europerspectives.org/more4nrg и английски език www.more4nrg.eu с информация за всички събития и участници. На страницата редовно се публикуват всички материали, шестмесечните бюлетини и презентации, свързани с изпълнението на проекта, разработеният по проекта инструмент за инвеститори (investment tool), изключително полезен за стимулиране на инвестирането в ЕЕ и ВЕИ в Европа и особено в България, който продължава да се разработва и надгражда от партньорите.

Издадена е и разпространена информационна брошура с представянето на Фондация „Евро-перспективи”, на проекта и предвидените дейности. Повече от 20 материала в пресата и електронните медии са отразили проектните дейности.

Документи

ПАРТНЬОРСКО ПОСЕЩЕНИЕ – Габрово (BG) 9-12 ноември 2009 – Финален доклад

MORE4NRG НАСОКИ/УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ НА ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНИ ЕНЕРГИИНИ ПЛАНОВЕ

“ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ ЗА УСТОЙЧИВА ЕНЕРГЕТИКА”

Каталог – добри практики

Проучване на съществуващите механизмите за насърчаване развитието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в България, Гърция, Италия, Швеция, Холандия, Румъния и Испания

За автора

ФОНДАЦИЯ “ЕВРО – ПЕРСПЕКТИВИ” е неправителствена организация с идеална цел, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза през 2008 г. Фондация „Евро – перспективи“ е регистрирана в обществена полза и събира дарения от физически и юридически лица.

Euro Perspectives Foundation лого
Фондация „Евро-перспективи”
За контакт: София 1680,
ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080