LOCFOOD

 

 

 

 

 

ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ИНТЕРРЕГ ІVС 

 

LOCFOOD

Местните храни – стимул за развитието на местния бизнес

финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Европейската програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ІVС и МРРБ.

Проект №  1281R4

Сфера на дейност:  стимулиране на иновациите в микро и МСП от сектор „храни”

Партньори: Водещият партньор е от Норвегия, а останалите са от Великобритания, Гърция, Испания, Италия, Словения, Швейцария, Швеция и Фондация „Евро-перспективи” с фокус в Област София.

 

Начало: декември 2011г.

Край: декември 2014 г.

Статус: изпълнява се

 

Екип и експерти в България:

Велеслава Абаджиева, Вихра Андонова, Виолета Янева

 

Цел: Проектът LOCFOOD цели обмяната на опит и добри практики на ниво региони за подпомагане развитието на местните храни.

Специфични цели:

–  Да се подобрят  съществуващите политики и регионални стратегии по отношение на МСП и предприемачески инициативи в хранителния сектор на местно ниво, чрез насърчаване на предприемачеството и иновациите по отношение на местните храни;

–  да се направи преглед и  анализ на  съществуващите политики в сектора в регионите на партньорите-участници по проекта. Да се определят вътрешни и външни фактори, които влияят върху спецификата на отрасъла във всеки един от регионите, партньори по проекта;

–  Да се обменят знания и опит като се извърши  изследване и сравнение  на регионите, като по този начин се изгради по-ясна представа за спецификата на местните фирми от агро- и хранително-вкусовия сектор.

Очакваните резултати от проекта са:

  1. Стартираща среща
  2. 8 регионални събития за обмен на опит
  3. Разработване на специфични проучвания на добрите практики и законовата, институционална, пазарна, финансова рамка за развитие и иновативна активност на микро и малки фирми в сектора храни в Област София
  4. Разработване на 9 регионални плана за действие включително за Област София
  5. Общ бюлетин на проекта
  6. Общ Интернет сайт на проекта
  7. Брошура на проекта
  8. Компилация от най-добрите практики
  9. Финална конференция

Резултати и дейности

Извършено през 2012:

През месец март екип на ФЕП и представители на Област София участваха в стартиращата среща по проекта в гр. Фермо в Италия.

Стартира проучването на добрите практики по отношение на законовата, институционална, пазарна и финансова рамка за развитие и иновативна активност на микро и малки фирми в сектора храни в Област София.

В първата фаза на проучването екипът на ФЕП съвместно със Областна администрация на Софийска област се фокусира върху събиране на информация и данни за състоянието на сектора „храни” в областта и идентифициране на основните участници в процеса сред бизнеса, сектора на НПО, държавни институции, образователни институции. Проучването стартира с общ преглед на наличната информация в интернет, данни на НСИ, EUROSTAT, специализирани публикации и анализи. Направи се преглед и на наличните политики в сферата храни, програми за подкрепа на сектора и на подкрепа на предприемачеството и развитие и въвеждане на иновации в сектора храни.

Като втората стъпка от проучването бе разработен на английски и български езици подробен въпросник за изследване на микро и малките фирми в региона с цел идентифициране на степента  на използване на иновации в тях. Изготвен беше подробен списък на фирмите, предмет на проучването на база на разработени критерии. Проведени бяха първите интервюта с фирми от областта. Целта е да се интервюират поне 40 фирми.

В рамките на проекта се поддържа Интернет страница на английски език www.locfood.no с информация за всички събития и изготвени материали.

Беше разработена и отпечатана брошура с информация за проекта.

На 27.06.2012 се проведе първата среща за представяне на проекта в конферентната зала на София Област, на която присъстваха над 20 представители на държавните институции, общините от Област София, НПО и медиите. Събитието бе отразено в пресата и в интернет.

В рамките на проекта се създаде местна група за подкрепа (МГП), в която взимат участие представители на основните участниците в процеса, описани по-горе. През декември се проведе първата среща на МГП, на която бяха представени първите резултати от проучването на състоянието на микро и малките фирмите от сектор храни в Област София и степен на въвеждане на иновации в тях.  Презентациите на екипа на ФЕП – Велеслава Абаджиева и Вихра Андонова дадоха начало на активна дискусия за състоянието, проблемите и предизвикателствата пред микро и малките фирми в сектора храни в областта.

Документи

КАТАЛОГ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ

LOCFOOD Резултати и добри примери

REGIOMAG презентация

Биопродуктите в късата верига на доставка

Анализ на проучването, доклад на Фондация „Евро-перспективи“

Иновации в микро и малки и предприятия от хранително-вкусовата промишленост в Софийска Област

Policies and programs on National and Sofia Region Level to support micro and small food companies from Sofia Region

Местните храни – стимул за  развитието на местния бизнес (брошура)

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

Best Practice Policy Initiatives – LOCFOOD

КЪСИ ВЕРИГИ НА ДОСТАВКИ НА ХРАНИ В БЪЛГАРИЯ

Маркетинг на местни продукти

МАРКЕТИНГ НА МАЛКИ ФЕРМИ И ПРЕРАБОТВАТЕЛИ

ТЕМАТИЧНА ПОДПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА МАЛКИТЕ СТОПАНСТВА КЪМ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

 

За автора

ФОНДАЦИЯ “ЕВРО – ПЕРСПЕКТИВИ” е неправителствена организация с идеална цел, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза през 2008 г. Фондация „Евро – перспективи“ е регистрирана в обществена полза и събира дарения от физически и юридически лица.

Euro Perspectives Foundation лого
Фондация „Евро-перспективи”
За контакт: София 1680,
ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080