Каталог на добри практики

ПРОЕКТЪТ | РЕЗУЛТАТИ И ДЕЙНОСТИ | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Този каталог има за цел да представи успешни дейности на ученици за повишаване на енергийната ефективност в училищата. Каталогът е разработен в рамките на проекта „Повишаване участието на НПО в създаването и прилагането на политики за устойчива енергия“, изпълняван по програмата за подкрепа на неправителствените организации (НПО) в България по Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо пространство (ЕИП) и финансирана със средства на Норвегия, Лихтенщайн и Исландия.

Каталогът се основава на публично достъпна информация за проекти, изпълнявани в страни от Европа, с приоритет такива, в които участват Норвегия и България. Източници на информацията са печатни публикации и публикации в интернет, подкрепени с някои допълнителни проучвания с организации, изпълняващи тези проекти както в Норвегия, така и в България.

Добрите практики са представени в 5 главни групи, в зависимост от техния характер и област на приложение, а именно:

  1.     Мониторинг на енергопотреблението
  2.     Рационално използване на енергията
  3.     Информационни кампании
  4.     Образователни програми
  5.     Състезания и конкурси

Това разделение е донякъде условно, тъй като повечето проекти-добри практики комбинират различни подходи за постигане на целите си. Представянето им в този каталог използва класификация, която отразява основните възможни насоки на действие на училищните клубове по устойчива енергия и цели да даде добри примери по всяка от тези насоки.

Каталогът съдържа описание на добрите практики, разработено за целите на този проект по определена структура. Като приложение (връзки) са включени материали по проблемите на устойчивата енергия на български език, разработени в рамките на представените проекти. Това са както образователни материали, така и указания за конкретни дейности, игри, въпросници, плакати и пр. Дадени са и адреси в интернет за по-нататъшно търсене на допълнителна информация.

За автора

ФОНДАЦИЯ “ЕВРО – ПЕРСПЕКТИВИ” е неправителствена организация с идеална цел, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза през 2008 г. Фондация „Евро – перспективи“ е регистрирана в обществена полза и събира дарения от физически и юридически лица.

Euro Perspectives Foundation лого
Фондация „Евро-перспективи”
За контакт: София 1680,
ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080