Изграждане на университетски лабораторен комплекс за популяризиране на възобновяемите енергийни технологии в България

финансиран от Фонд „Научни изследвания” към МОН

ДРНФ 02/4

Сфера на дейност: промоция на енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници

Бенефициент: Научно – изследователски сектор на СУ „Св. Климент Охридски”

Партньори:

Фондация „Институт за технологии и развитие”

Фондация „Евро- перспективи”

Начало: декември 2009 г.

Край: декември 2011 г.

Статус: текущ

Екип от страна на ФЕП:

Златина Карова

Георги Михайлов

Цел на проекта

Да се създаде научно практическа основа за стимулиране развитието на фотоволтаиката в България и популяризиране ползата от ВЕИ чрез лабораторно и практическо тестване на различни технологии за преобразуване на слънчева радиация в електроенергия и внедряване в учебния процес на студентите от СУ „Св. Климент Охридски”

Специфични цели:

 • Да се тества ефективността на различни фотоволтаични технологии

 • Да се осигури научнопрактическа информация относно фотоволтаиката в България за научните среди и широката общественост, като се интегрират данни от изградените фотоволтаична микроцентрала и лаборатории в единна информационна система за мониторинг и контрол;

 • Да се проучи и приложи чужд опит в научно-развойната дейност, свързана с използване на ВЕИ;

 • Да се обогати учебния процес на катедра „Органична химия” и специалностите „Екохимия”, „Химия”, „Физикохимия”, както и магистърските програми „Зелена химия”, „Органични материали във високите технологии” в СУ „Св. Климент Охридски”, чрез провеждане на практикуми и лабораторно тестване на иновативни технологии във ВЕИ;

 • Да се популяризира ролята на слънчевата енергия и високите ВЕИ технологии за създаване на предприемаческа култура сред студентите от СУ „Св. Климент Охридски”;

 • Да се подобрят обществените нагласи и повиши информираността сред научната общност по отношение на ВЕИ.

Очаквани резултати:

 • Сформиран екип и успешно изпълнени и отчетени проектни дейности;

 • Извършен одит на слънчевия енергиен потенциал, посредством закупена техника, направени измервания и др.

 • Изградени 6 тестови микроцентрали с обща мощност 30KWp, като всяка микроцентрала е с мощност 5KWр и е изградена въз основа на индивидуална технология.

 • Добив на над 30 000 KWh електроенергия годишно от 6-те микроцентрали.

 • Обособяване на лабораторен център по технологично предприемачество в областта на ВЕИ към ЦТТ

 • Изградена ИИС за мониторинг и контрол, интегрираща данни за ефективността на всяка тествана технология.

 • Изграден специализиран уебсайт, на който се поддържат информация и данни от сравнителния анализ на шестте технологии.

 • Проучен и анализиран чужд опит в лабораторно изпитване на технологии за ВЕИ

 • Допълнен учебно практическия хорариум на учебните дисциплини: „Екохимия”, “Слънчева енергия” , “Зелена химия”, “Органична химия”, “Физикохимия” и др. с възможности за реално тестване и допълване с практически казуси и информационно управление на данни.

 • Проведени 2 кръгли маси относно ВЕИ технологиите и 1 конференция / Деня на предприемача/ за популяризиране на резултатите от тестването и сравнителните анализи и подържан абонамент за членство в международна мрежа.

 • Създадения център по технологично предприемачество в областта на ВЕИ, който гарантира устойчивостта на всичко постигнато в рамките на проекта, ще допринесе за поддържането и тестовата експлоатация на изградената научната инфраструктура и нейния принос в учебния процес.

Ефективността на работата изисква разделяне на задачите в следните основни направления:

1. Създаване на научна инфраструктура по фотоволтаика за осъществяване на научни изследвания и събиране и анализ на данни за експлоатационните характеристики на фотоволтаичните панели;

2. Изграждане на научно-приложна инфраструктура за обучение на студенти, млади учени и докторанти с цел повишаване ефективността на обучение и качеството на изследванията в природонаучните специалности в СУ;

3. Създаване на инфраструктура за обучение и практически действия по технологично предприемачество в областта на ВЕИ за студенти и докторанти от СУ.

За постигане на целите на проекта ще бъдат изградени:

 • 6 експериментални фотоволтаични микроцентрали в СУ „Св. Климент Охридски”, снабдени с необходимата измервателна техника;

 • Лаборатория за експериментални изследвания на фотоволтаични модули, свързващи и преобразователни компоненти, технологично оптимизиране, настройки, събиране, съхраняване и обработка на данните от микроцентралите;

 • Лабораторен център по технологично предприемачество в областта на ВЕИ в СУ „Св. Климент Охридски”, оборудван с необходима за това техника и софтуер

Основни дейности

Дейност 1 – Управление на проекта

Дейност 2 – Подготвителна за изграждане на фотоволтаичната инсталация

Дейност 3 – Строително-монтажни работи (СМР).

Дейност 4 – Изграждане на информационно измервателна система (ИИС)

Дейност 5 – Изграждане на учебна лаборатория към Химическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”

Дейност 6 – Изграждане на лабораторен център по технологично в областта на ВЕИ към Центъра за трансфер на технологии (ЦТТ) на СУ „Св. Климент Охридски” Интегриране на микроцентралата, учебната лаборатория и лабораторния център по технологично в областта на ВЕИ в ИИС за научни и учебни цели и провеждане на учебни практикуми

Дейност 7 – Проучване на чужд опит, обучение на млади учени и приложение на фотоволтаиката в учебния процес на СУ „Св. Климент Охридски”

Дейност 8 – Разяснително – популяризационна дейност и включване в национални и международни мрежи в подкрепа на фотоволтаиката

В настоящия проект Фондация „Евро-перспективи” ще се включи конкретно в част от Дейност 7 „Проучване на чужд опит, обучение на млади учени и приложение на фотоволтаиката в учебния процес на СУ „Св. Климент Охридски” и частично в Дейност 8 „Разяснително – популяризационна дейност и включване в национални и международни мрежи в подкрепа на фотоволтаиката”.

За автора

ФОНДАЦИЯ “ЕВРО – ПЕРСПЕКТИВИ” е неправителствена организация с идеална цел, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза през 2008 г. Фондация „Евро – перспективи“ е регистрирана в обществена полза и събира дарения от физически и юридически лица.

Euro Perspectives Foundation лого
Фондация „Евро-перспективи”
За контакт: София 1680,
ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080