Иновативна Платформа за Иновации

Ние, създателите на
Иновативна Платформа за Иновации/ИПИ

 • осъзнавайки необходимостта от създаване на адекватен контекст, насърчаващ иновативните подходи и процеси във всички сфери на нашия живот,
 • надявайки се, че в глобалната конкуренция на добри идеи и техните приложения, страната ни ще се интегрира към най-амбициозните начинания,
 • убедени, че да НЕ СЕ ИНОВИРА днес представлява опасност за бъдещото ни развитие,
 • стремейки си да направим своя принос към подобряване на иновационния климат в страната,

се обединяваме около пет основни цели:

 1. Да разширим концепцията за иновация1, присъединявайки се към дефиницията на Джон Кейо ”…иновация…това е способността на личности, компании, нации да творят безотказно желаното от тях бъдеще”2 ;
 2. Да участваме активно в процесите на управление на иновации в публичния и в частния сектор, на централно и общинско ниво, идентифицирайки адекватни стратегически цели и формулирайки инструменти за тяхното постигане;
 3. Да насърчим иновативните МСП, общини, социални партнъори, изследователски и университетски екипи да отключат иновативния си потенциал, да развият идеите си и да постигнат мечтаните резултати;
 4. Да се включим в дискусиите за създаване на иновативни финансови инструменти, предполагащи интелигентни комбинации между различни финансови възможности
 5. Да направим своя принос към изграждане на нова отворена среда за конфронтация на идеи, перспективи, подходи – скоростта, с която се развиват иновативните процеси изискват нови форми на сътрудничество между публичния и частен сектор, между традиционни партньори и нови играчи; иновативният процес се основава на ефикасността на мрежите и на достъпа до знание и информация в европейски и глобален план.

 

1. КОИ СМЕ НИЕ…

…Експерти по управление на промяната, участващи в осъществяването в България на проект SEE/A/202/1.2/X, SEE-IFA Network, целящ укрепването на капацитета на организациите – партньори за ефективно предоставяне на подкрепа на МСП в областта на иновациите и трансфера на технологии Проектът приключи през април 2012. Изградена е регионална за Югоизточна Европа (ЮИЕ) мрежа за трансфер на знания и умения, създадена е възможност за осъществяване на конкретни съвместни инициативи и дейности, предложени са модели за финансиране на иновативни МСП, които са от ключово значение за повишаване на конкуретноспособността на компаниите от ЮИЕ, които, от своя страна, са съществен фактор за бъдещ „интелигентен” растеж.
В България бе създадена „Национална група за подкрепа на проекта“, всъщност една национална мрежа, обединяваща представители на централната администрация и общините, на университетските и изследователски среди, на предприемачите и банкерите, която проведе осем срещи и формулира предложения, приети от партньорите в проекта като изключително полезни и конструктивни.

2. КАКВО ЩЕ ПРЕДПРИЕМЕМ

А. Ще разпространяваме информация и знание за иновационните процеси в България, Европа, и света: инициативи, програми, мрежи, обучения, източници на финансиране. В този контекст

 • Ще провеждаме годишни цикли от „Кръгли маси: Иновация без граници”, на които европейски и български екперти ще осъществяват открит диалог по различни аспекти на иновационния процес
 • Ще създаваме и поддържаме информационно-консултативна платформа за поощряване управлението на иновациите в тяхното многообразие
 • Ще издаваме текстове, посветени на иновационни процеси и подход
 • Ще разработваме наръчници и инструкции „добри практики”, методологии за различни етапи от льдение и оценки

Б. Ще предоставяме експертна подкрепа – менторство & направляване/mentoring &coaching на централни и местни власти за разработване и прилагане на стратегии, интегрирани планове за развитие, с акцент върху иновативни подходи, трансфер на технологии и развитие на нови продукти
В. Ще предоставяме експертиза на МСП, общини, социални партнъори, изследователски и университетски екипи за оценка на иновативния потенциал, за развиване на бизнес проекти, за проучване на маркетинг, за достъп дофинансиране
Г. Ще предоставяме експертиза, за разработване на финансови инструменти за частно, рисково и публично проектно финансиране на иновационни МСП на различни фази от развитието на фирмата и/или на техните проекти;
Д. Ще осъществяваме сътрудничество с медиите за промоция на добри практики на български иновативни МСП.
Е. Ще се присъединяваме към мрежи и платформи за сътрудничество с цел създаване на адвекатна отворена среда за взаимодействие в областта на иновациите

3. КАК ЩЕ ПОСТИГНЕМ ЦЕЛИТЕ СИ

Ние разполагаме с:

 • Професионална мрежа от опитни (и по възможност – сертифицирани) консултанти за управление на иновациите в МСП;
 • Програми за обучение и сертифициране на (1) консултанти по иновационен мениджмънт и (2) иновативни предприемачи и участници в иновационния процес;
 • Мрежа за сътрудничество с национални правителствени и неправителствени организации в подкрепа на иновативния процес в неговото многообразие
 • Мрежа за сътрудничество с европейски и международни организации в областта на иновациите;
 • Експертиза за управление на иновативния процес, за създаване на финансови инструменти за подкрепа на иновативни проекти
 • Експертиза за разработване и създаване на форми на сътрудничество за изграждане на Специализиран публично-частен фонд за подкрепа на иновационните процеси в предприятията
_____________________________

1 радиционната дефиниция на иновация според ОИСР/Организация за Икономиюеско Сътрдуничество и Развитие гласи: «…иновация е нов или усъвършенстван продукт, услуга, процес,иновация е модернизирана организационна или управленческа стратегия»
2 Джон Кейо/John Kao, род 1950, съвременният американски американски „гуру” на иновациите , автор на „Иновативна нация”, 2007

Следващи стъпки

1. ЗА ИНИЦИАТИВАТА

Проектът SEE/A/202/1.2/X, SEE-IFA Network, целящ укрепването на капацитета на организациите – партньори за ефективно предоставяне на подкрепа на МСП в областта на иновациите и трансфера на технологии, приключва в края на месец април 2012 г. Изградена е регионална за Югоизточна Европа (ЮИЕ) мрежа за трансфер на знания и умения, създадена е възможност за осъществяване на конкретни съвместни инициативи и дейности, предложени са модели за финансиране на иновативни МСП, които са от ключово значение за повишаване на конкуретноспособността на компаниите от ЮИЕ, които, от своя страна, са съществен фактор за бъдещ „интелигентен” растеж.
Екипът на Фондация „Евро – перспективи”2  бе активен участник в проекта и направи своя ефикасен принос към разработването и разпространението на многобройните негови продукти. Създадената „Национална група за подкрепа“, обединяваща представители на централната администрация и общините, на университетските и изследователски среди, на предприемачите и банкерите, проведе осем срещи и формулира предложения, приети от партньорите в проекта като изключително полезни и конструктивни.
Фондацията е твърдо решена да предприеме действия, с които да гарантира устойчивост на проектните резултати и да разшири дейността си в подкрепа на иновативните предприемачи и управлението на иновациите. Този стремеж е мотивиран и от факта, че ЕС превръща своята иновационна политика в основен приоритет на дейността си за периода до 2020 година.
В желанието си да подкрепи усилията на Правителството и на професионалната общност по-ефективно да бъде използван иновативния потенциал на нацията като ключов фактор за подобряване на общата конкуретноспособност, екипът на фондацията и участниците в проекта лансират настоящата Инициатива „Иновативна платформа”.

2. МИСИЯTA

Мисията на инициатива „Иновативна платформа” е да допринесе за подобряване на иновационния климат в страната чрез стимулиране ефективното управление на иновациите в предприятията и подобряване на институционалната и правната система на иновациите. В съзвучие с последната инициатива на ЕС, каквато е създаването на Съюз за иновации, и ползвайки резултатите от проекта, тази инициатива ще съдейства на обществеността и преди всичко на бизнеса да си даде сметка в много по-голяма степен за това, какви големи конкурентни предимства носи управлението на иновациите.

3. ЦЕЛИTE

 • Да предоставя експертна подкрепа на централните и местни власти за разработване и прилагане на Национална иновационна стратегия, с акцент върху иновативни МСП, защита на интелектуална собственост, трансфер на технологии и развитие на нови продукти;
 • Да създава и поддържа информационно-консултативна платформа за поощряване управлението на иновациите (в тяхното многообразие – управленски, социални ние с Вихра бяхме написали така продуктови, пазарни, управленчески, процесни тъй като не знаем какво значи социални иновации и др.);
 • Да разпространява информация и знания за последните достижения на иновационните процеси в ЕС и по света (наръчници и инструкции, „добри практики”, методологии за различни етапи от иновативния процес – „peer review”, оценка на иновативни продукти);
 • Да предоставя експертни съвети, свързани с достъпа до ресурси за частно, рисково и публично проектно финансиране на иновационни МСП на различни фази от развитието на фирмата и/или на техните проекти;
 • Да осъществява сътрудничество с медиите за промоция на добри практики на български иновативни МСП.

4. ИНСТРУМЕНТИТЕ

 • Професионална мрежа от опитни (и по възможност – сертифицирани) консултанти за управление на иновациите в МСП;
 • Програми за обучение и сертифициране на (1) консултанти по иновационен мениджмънт и (2) иновативни предприемачи и участници в иновационния процес;
 • Сътрудничество с национални правителствени и неправителствени организации в подкрепа на иновативния процес в неговото многообразие
 • Сътрудничество с европейски и международни организации в областта на иновациите;
 • Системни консултации с участници в иновативния процес, свързани с евентуалните прегради пред иновативни дейности;
 • Системно разпространение на информация и знание за финансовите ресурси пред иновативните предприятия
 • Разработване и създаване на форми на сътрудничество за изграждане на Специализиран публично-частен фонд за подкрепа на иновационните процеси в предприятията;
 • Провеждане на Годишна среща на иновативните предприемачи с участие на европейски партньори

5. КЪДЕ И КОЙ

Инициативата „Иновативна платформа” се предлага от Фондация „Европерспективи” като Интернет платформа и програма от проиновативни действия, осъществявани от професионална мрежа български и европейски експерти. Управлението на инициативата ще се осъществява от Консултативен съвет, в който ще бъдат поканени експерти от екипа на фондацията, участвали в проект SEE/A/202/1.2/X, SEE-IFA Network и представители на Националната група за подкрепа.

6. КОГА И КАК

Иновативната платформа ще се активира в края на месец юни  – след приключване на проект SEE/A/202/1.2/X, SEE-IFA Network. След регистрация в платформата всички заинтересовани от управлението на иновациите участници (мениджъри, обучители, посредници, консултанти, правителствени и неправителствени експерти и др.) ще получат достъп до специализирана информация, ще имат възможност да задават въпроси и да получават отговори и съвети, да търсят финансиране на иновационния процес, да заявяват желание за по-задълбочена експертна подкрепа и др..

_____________________________
1 Един от големите американски иноватори, футурист, многообразен гений, the Planet Friendly Genius, белязал епохата си с иновативни подходи в сфери като строителство, архитектура и инженерство, екология, управление.

2 Фондация Европерспективи е създадена през 2008 година. Тя е призната от компетентните органи в България като „body governed by public law”по силата на член 1(9) от Директива 2005/18/ЕС, 31 март 2004 година и в съотвествие с Постановление на МС 199/29.08.2007 “Национални правила относно Европейски обединения за териториално сътрудничество www.europerspectives.org.

ЕС Библио

www.s3platform.jrc.europa.eu
www.ec.europa.eu/innovation-union/inex_en.cfm
www.flandersinaction.be
www.worldbank.org/eu/country/bulgaria

Връзки

Белин Моллов

belinmollov@abv.bg

За автора

ФОНДАЦИЯ “ЕВРО – ПЕРСПЕКТИВИ” е неправителствена организация с идеална цел, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза през 2008 г. Фондация „Евро – перспективи“ е регистрирана в обществена полза и събира дарения от физически и юридически лица.

Euro Perspectives Foundation лого
Фондация „Евро-перспективи”
За контакт: София 1680,
ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080