ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ ЗА ПО-ДОБРА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА СРЕДА

Финансиране: ОП „Добро управление”, процедура „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство”

Начало: 27.12.2018 г.

Край: 27.10.2020 г.

Общата цел на проекта е повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики, свързани с дарителството.

Специфичните цели на проекта са в съответствие и с трите цели на процедурата:

1. Партньорско управление с гражданите и бизнеса, чрез повишаване на взаимодействието между тях за изпълнението и оценката на политики, свързани с дарителството.

2. Подобряване на социално-икономическата среда чрез открито и отговорно управление за насърчаване на дарителството чрез данъчни стимули и облекчения.

3. Отправяне на препоръки за засилване на процесите на взаимодействие и подобряване на възможностите на администрациите, НПО и бизнеса да подпомагат инициативи на гражданите чрез дарителски кампании, начини гражданското участие да инициира решения за общността, които се подкрепят и дарители и от администрации

Общата цел на проекта е в изпълнение на „Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г“., в която е отчетено, че механизмите за взаимодействие с гражданските организации не са достатъчно добре развити и не създават условия за активно гражданско участие. Специфичните цели на проекта кореспондират със Специфична цел 3 „Увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на политики“ на Приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ на Оперативна програма „Добро управление“.

Изследването на обществените нагласи към дарителството и по-специално на мотивацията за дарителство е важно както за организациите с благотворителна цел и някои индивидуални дарители, така и за законодателя с оглед стимулирането на даренията и формиране на трайни дарителски нагласи. Предлаганите от проекта дейности се основават на големия потенциал на националната политика за подкрепа на дарителството и допускането на дарителите като активни граждански участници за развитието на обществото.

Фондация „Евро-перспективи” следва да извърши проучване на добри практики и иновативни решения, свързани с подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в сферата на дарителството в държави от ЕС. Проучването ще обхване и добри практики за възможностите на администрациите, НПО и бизнеса да подпомагат инициативи на гражданите чрез дарителски кампании и как гражданското участие инициира решения за общността, които се подкрепят и от дарители и от администрации. Събраните добри практики в последствие ще послужат като база за разработването на препоръки за подобряване формулирането, прилагането и оценката на политиките, свързани с дарителството.

Като резултат ще бъде изготвен доклад за проведеното проучване на добри практики и иновативни решения, свързани с подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в сферата на дарителството в 5 държави от ЕС (извън България).


 

Файлове по проекта:

За автора

ФОНДАЦИЯ “ЕВРО – ПЕРСПЕКТИВИ” е неправителствена организация с идеална цел, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза през 2008 г. Фондация „Евро – перспективи“ е регистрирана в обществена полза и събира дарения от физически и юридически лица.

Euro Perspectives Foundation лого
Фондация „Евро-перспективи”
За контакт: София 1680,
ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080