FoodChains 4 EU

На 18-ти май 2017 г. се проведе първата среща на Управителния съвет по проект FoodChains4EU – „Укрепване на регионалните иновационни политики за изграждане на устойчиви хранителни вериги” в София, хотел Арена Ди Сердика. На срещата присъстваха всички партньори. Те представиха своите организации и очакванията, които имат от реализацията на проекта. Втората среща на Управителния съвет ще се проведе през месец ноември в Болония, Италия.

На 19-ти май 2017 г. в Пловдив се проведе първата международна среща на партньорите по проекта за обмен на опит. Партньорите посетиха Университетът по хранителни технологии, Пловдив. Запознаха се с лабораториите в които бизнесът и студентите могат да разработват нови технологии и продукти. Работният семинар с основна тема „Финансиране на процеса по разработване и внедряване на иновации в сектор храни“ се проведе в Гранд Хотел Пловдив, Бизнес Зала 1. Участници в семинара бяха представители на бизнеса и на местната и държавна власт от България и партньорите по проекта. Бяха обменени знания и обсъдени конкретни теми, свързани с подходите и инструментите, използвани за финансиране на иновативния процес в хранителната верига в съответните региони. В края на работния ден нашите партньори разгледаха Стария Пловдив и се запознаха с древната му история. На другия ден посетиха Националния исторически музей в София.

На 10-ти юли 2017 г. от 13.30 до 15.00 часа в заседателна зала на бул. Жолио Кюри 19, бл. 1, офис 14 се проведе първа среща на Националната работна група в рамките на проект FoodChains 4 EU – „Укрепване на регионалните иновационни политики за изграждане на устойчиви хранителни вериги”. Проектът е финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА, Приоритетна ос 1 „Научноизследователска дейност, технологично развитие и иновации”. Водеща организация по проекта е Провинция Флеволанд, Кралство Нидерландия в партньорство с 9 регионални власти и университети от 5 страни – България, Великобритания, Италия, Нидерландия и Румъния. Кратка информация за проекта е представена в Приложение 2 към настоящата покана и на сайта на проекта http://www.interregeurope.eu/foodchains4eu .

Проектът е насочен към подобряване на регионалните политики и инициативи за създаване на иновативни хранителни вериги, които съответстват на бъдещите тенденции в сектора на производство, съхраняване и маркетинг на храни и на нарастващите изисквания на производители и потребители в ЕС.

Целта на първата среща на Националната работна група е:

  • представяне на проект FoodChains 4 EU – партньори, основни дейности, цели и очаквани резултати

  • запознаване с добри практики, представени от партньорите на проекта за съществуващото ниво на иновации в сектор храни в техните региони и взаимодействие между наука и бизнес;

  • обсъждане състоянието на ОПИК, Приоритетна ос 1: Технологично развитие и иновации, 1.1.Технологично развитие и иновации и възможност за насърчаване на иновационната активност на предприятията в тематичните области, идентифицирани в RIS3, сред които е и „Индустрии за здравословен живот и биотехнологии (включително храна)“;

  • дискусия, планиране на следваща среща.

Презентации:

Monitoring board meeting.pptx

Food communication board.pptx

Линкове:

Комуникационен борд по храните

Final Conference of FC4EU Project, 7.10.2021 | Interreg Europe

За автора

ФОНДАЦИЯ “ЕВРО – ПЕРСПЕКТИВИ” е неправителствена организация с идеална цел, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза през 2008 г. Фондация „Евро – перспективи“ е регистрирана в обществена полза и събира дарения от физически и юридически лица.

Euro Perspectives Foundation лого
Фондация „Евро-перспективи”
За контакт: София 1680,
ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080