Фондация „Евро-перспективи” взе участие в проект „Взаимодействие между университетите и бизнеса – предпоставка за иновации”

През 2017 година Европейската комисия – Генерална дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“ възложи мащабно проучване на взаимодействието между висшите образователни институции и бизнеса в 24 страни от Европа. Партньор в проучването от българска страна е Фондация „Евро-перспективи”. При провеждането на проучването бяха представени и добри практики в тази област. Един от добрите примери е реализирането на проект FoodChains 4 EU, който е насочен към насърчаване на взаимодействието между науката и бизнеса с цел разработване и внедряване на иновации в МСП от хранителната верига.

Благодарение на функциите си да провеждат научни изследвания и да подготвят висококвалифицирани специалисти, университетите представляват важен елемент на иновационните системи под влияние на фактори като:

  • избледняваща граница между чисто научни и чисто приложни изследвания;

  • подготовка на човешки ресурс, способен да възприема ново знание и да се адаптира към променящата се бизнес среда.

Независимо под каква форма се осъществява взаимодействието между бизнеса и университетите, то може да се превърне, както в сериозен източник на идеи и проектни разработки за предприятията (които самостоятелно не разполагат с необходимия квалифициран персонал, и звена за осъществяване на структурирана научноизследователска и развойна дейност), така и в допълнителен източник за финансиране на изтънелите университетски бюджети.

Взаимните ползи от такова сътрудничество са безспорни. Вважно е двете страни, участници в процеса, да говорят на общ език. FoodChains 4 EU осъществява различни инициативи за подкрепа на ефекта от този диалог, като провеждане на срещи за обмен на опит, участие в конференции, а от 2018 година предстоят партньорски проверки в 5 държави – Великобритания, България, Нидерландия, Румъния и Италия. Основният фокус на тези проверки е решаването на проблеми, свързани с подкрепа на процеса на внедряване на иновации в хранителните вериги в тези страни.

Резултатите от проучването и обсъждане на бъдещи действия и форми за подкрепа на ефективно взаимодействие между университетите и бизнеса бяха представени на конференция в периода 14-ти – 15-ти декември 2017 г. в Брюксел. Фондация „Евро-перспективи” взе участие в представяне на резултатите от проучването.

Екипът на фондацията представи резултатите от България в четири основни области на взаимодействие: образование, изследователска дейност, валоризация и управление. Бяха разгледани факторите, които пречат на това взаимодействие, мотивацията на университетите и бизнеса да си взаимодействат и основните движещи сили.

В рамките на председателството на България се подготвя голям форум в София в периода 22-28 февруари, под егидата на Генерална дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“ с основна тема „Бъдещето на взаимодействието в ерата на трета генерация общество на знанието”.

За автора

ФОНДАЦИЯ “ЕВРО – ПЕРСПЕКТИВИ” е неправителствена организация с идеална цел, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза през 2008 г. Фондация „Евро – перспективи“ е регистрирана в обществена полза и събира дарения от физически и юридически лица.

Euro Perspectives Foundation лого
Фондация „Евро-перспективи”
За контакт: София 1680,
ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080