EVLIA

EVLIA – SEE/D/0237/1.2/X

Разширяване на възможностите за реализация на иновативни идеи чрез използване на интелектуалната собственост като средство за достъп до финансиране на МСП в Югоизточна Европа.

Финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество в Югоизточна Европа и МРРБ

Сфера на дейност: подкрепа за ММСП в области, свързани с иновации и нови технологии

Партньори: Проектът се осъшествява в партньорство с 31 организации от 10 страни (Австрия, България, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Румъния, Словения – членки на ЕС и Хърватска и Сърбия – кандидат-членки на ЕС). Водеща организация е  Търговската Камара на Венеция – Италия. Координатор за България е Фондация Европерспективи.

 

Начало: ноември 2012г.

Край:октомври 2014 г.

Статус: в изпълнение

 

Екип и експерти в България:

Велеслава Абаджиева, Вихра Андонова, Виолета Янева, Райна Карчева

 

Основна цел на проекта – да подкрепи развитието на иновативно предприемачество и икономика, основаваща се на знание, чрез предоставяне на достъп до финансиране за МСП. Целта ще бъде постигната чрез разработване на стандатизирана методология за финансова и икономическа оценка,  в  сътрудничество с финансови институции, на  нематериалните активи на ММСП  По този начин ще се осъществи принос  към създаването на общ пазар за добри идеи и иновации в Югоизточна Европа.

Специфични цели на проекта:

 1. Разработване и прилагане на на единна методология за оценка на Интелектуална Собственост (ИС) с цел разширяване на възможностите за достъп до финансиране.
 2. Проучване и трансфер на добри практики, осъществявани в   страните – партньори по проекта
 3. Създаване на условия за прилагане на разработените  методи – национални мерки и мерки на ниво Европа. В своето Съобщение до Европейския Парламент от 2011, озаглавено Единен пазар за  правата върху интелектуална собственост, Европейската Комисия  ясно декларира своята воля да създаде  адекватни условия за насърчаване и укрепване на  иновативния процес в Европа с цел гарантиране на икономически растеж, устойчива  заетост и висококачествени продукти и услуги за гражданите в ЕС. През февруари 2011,  отбелязва Съобщението, ЕК  предприема анализ на възможностите за разработване  на единен инструмент,  на европейско ниво,  за оценка на интелектуална собственост. Този  процес предполага  оценка на нематериални активи като средство за достъп до финансиране.

Специфичните цели на проекта ще  бъдат постигнати чрез осъществяването на следните дейности:

 1. Изследване на актуалното състояние на  прилаганите методи за оценка на ИС в Европа и света
 2. Предприемане на анализ и оценка на актуалните нужди на партньорите, свързани с разработване на    единен  метод  в Европа за оценка, финансиране и технологичен трансфер
 3. Идентифициране на съществуващите пречки пред процесите на разработване и прилагане на единен метод за оценка на ИС и предлагане на адекватни за Европа решения
 4. Разработване на интегрирана методология, в сътрудничество с партниращи финансови институции, за оценка на ИС – идентифициране на адекватен метод/методи за нейното приложение в  Европа
 5. Осъществяване на пилотна фаза, предполагаща тестване на селекционирани методи за оценка на ИС в сътрудничество с ключови партньори и формулиране на  предложения за усъвършенстване, ако е необходимо
 6. Създаване на условия за прилагане на разработените  методи – национални мерки и мерки на ниво ЕС

 

Прилагането  на проекта се структурира около Работни пакети РП:

РП/WP1 – Управление/Transnational project and financial management

Целта на този РП е да гарантира устойчиво и хармонично управление на проектните дейности и на тяхното финансиране при зачитане на приетите от ЕС правила и регулации.

РП/ WP2  – Комуникация/Communication activities

Целта на този РП е  да гарантира ефикасното разпространяване на информация за целите, дейностите  и резултатите на проекта с  цел създаване на благоприятна среда – в национален и европейски план, за адекватно прилагане на предложените методи за оценка на ИС. Ще бъде  изградена  национална и европейска мрежа от  партньорства с публични институции, изследователски и образователни структури,  финансови институции, патентни ведомства, за да се  повиши капацитетът за финансово подпомагане на иновативни ММСП.

РП/WP3  – Анализ на актуалното състояние на методите за  оценка на ИС, идентифициране на референции и методологии/ State of the art analysis, IP valuation, benchmarking and methodology identification

Целта на този РП е да се  разработи единна методологична рамка, базирана на задълбочен анализ на актуалните практики за оценка на ИС. Задълбочен  преглед на иновативни практики ще позволи осъвременяване на методите за оценка на ИС и  разработване на ефикасни оценъчни инструменти в Югоизточна  Европа и ЕС. В рамките на този и следващите  РП партньорите от проекта ще съумеят да капитализират достиженията на една глобална мрежа от експерти, за да постигнат възможно най-ефикасната методология за оценка ма ЕС. В рамките на Заключителна работна среща на проекта ще бъдат представени постигнатите  резултати и предоставени на страните- партньори  на проекта и на компетентните структури на ЕС .

РП/WP4 – Изработване и адаптиране на алгоритъм/методология за оценка на нематериални активи /Elaboration and adaption of the algorithm for the evaluation of intangible assets

Целта на този РП е  да разработи – на основата на постигнатото в РП3, алгоритъм за оценка на технологии и нематерилани активи, с потенциал за патентоване. Ще бъдат идентифицирани  критерии за  оценка  на ИС  и разпределни по модули, както следва:

Модул 1 – Анализ на ИС; и планове за прилагане на IP-portfolio

Модул 2 – Технология на  референциите; технически спецификации на изобретения и знания, подлежащи на анализ  и техните планове за приложение

Модул 3 – Вътрешни аспекти – анализ на фирми (от гледна точка на тените  вътрешни знания, компетентности и организации)

Модул 4 – Маркетинг – описание на възможностите на пазарите  за изследваните фирми.

Модул 5 – Външни аспекти  – анализ на пазарните тенденции, фокусирани върху анализираните фирми и техните нематериални активи

РП/WP5 – Прилагане на създадените инструменти  и тестване/ Implementation of supporting tools and testing

Целта на този РП е да разработи и адаптира към националните условия  ИТ платформа  за тестване на методологията.  Тази платформа  е основната рамка за оценяване на резултатите от проекта и за създаване на база данни с цел анализ и оценка на МСП и клъстери от гледна точка на техните нематериални активи и интелектуална собственост.

РП/WP6  – Преглед и оценка на платформата,  трансфер на знания и моделиране/ Revision of the platform, transfer of knowledge and modelization

Целта на този РП е  да направи подробен и  изчерпателен преглед на постигнатите от проекта резултати и да ги подложи на широко професионално обсъждане.Изградената транснационална мрежа за обмен  на информация ще гарантира устойчивост на процеса и след приключването на проекта. Ще бъдат осъществени следните дейности:

 1. задълбочен преглед на платформата и въвеждане на корекции при необходимост
 2. предходната задача ще  се  осъществи с  помощта на Комитет за оценка, чиито членове – представители на стратегически партньори на проекта, ще проведат три заседания.
 3.  Корегираната платформа ще бъде „преведена” на националните езици и споразумение ще бъде подписано между национални публични и частни институции, които се анагажират да гарантират устойчивост на платформата
 4. Ще бъдат организирани Работни Групи от експерти на национално ниво, които ще обсъждат различни аспекти на резултатите
 5. Ще бъде изградена трансгранична мрежа, която ще  продължи, и след приключването на проекта, да бъде средство за обмен на информация и опит

Резултати и дейности

Бюлетин юли 2014 Повече…

Бюлетин май 2014 Повече…

На 14.01.2014 г. Фондация Евро-перспективи  (ФЕП) проведе среща в рамките на проект EVLIA на Национална Работна Група по работен пакет 4 – WP4 – Представяне на методология за оценка на нематериални активи. Повече…

На 7 март 2014 г. във Венеция (Италия) се проведе семинар по проекта EVLIA на тема „Валоризацията на нематериалните активи: възможност за МСП”. В контекста на проекта EVLIA бяха представени следните теми:

 • Роля на количествените променливи в отношенията между банките и МСП
 • Окончателен доклад на експертната група на Европейската комисия, Директорат по изследване и иновации, по оценка на интелектуалната собственост
 • Подходът по проекта ЕВЛИА за идентификация на нематериалните активи, които повишават конкурентноспособността на фирмите
 • Метод за идентификация и описание на нематериални активи, разработен в рамките на проекта ЕВЛИА
 • Методологии за оценка на патенти и марки: два случая на стандартизиран подход от Австрия

На 6 март 2014 година във Венеция (Италия) се проведе Извънредна среща на Комитета за управление на проекта EVLIA. На срещата бе направен преглед на изпълнението на проекта към средата на проектния перод. Повече…

Проект EVLIA бе представен на Международната конференция „Индустрия и Иновации 2013”, проведена на 28.11.2013 г. в Новотел София с участието на представители на правителството, бизнеса и финансовия сектор. В презентация на тема „Оценката на интелектуалната собственост – инструмент при финансиране на иновации” бяха представени накратко резултатите от изследването, проведено в рамките на проект EVLIA, на стандартите и методите, използвани в ЕС, САЩ и други страни за оценяване на интелектуална собственост/нематериални активи (ИС/НА) и публикации на EU Helpdesk в тази област, както и техническите аспекти за оценяване на ИС/НА. Повече …

Извършено през 2012:

На края на месец ноември екип на ЕПФ участва в стартиращата среща по проекта в гр. Венеция в Италия, където се подписа и партньорското споразумение за изпълнение на проекта.

Документи

EVLIA метод за идентифициране и описание на конкурентно значими нематериални активи

Методология за оценка на нематериални активи

Проект EVLIA брошура – стр.1  / стр.2

За автора

ФОНДАЦИЯ “ЕВРО – ПЕРСПЕКТИВИ” е неправителствена организация с идеална цел, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза през 2008 г. Фондация „Евро – перспективи“ е регистрирана в обществена полза и събира дарения от физически и юридически лица.

Euro Perspectives Foundation лого
Фондация „Евро-перспективи”
За контакт: София 1680,
ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080