COALESCCE

Проектът COALESCCE цели подкрепа чрез трансфер на политики на проекти, насочени към създаване на възобновяеми източници на енергия, управлявани от местните общности.

ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014 – 2020

COALESCCE/ Подкрепа на проекти и инициативи, насочени към създаване на възобновяеми източници на енергия, управлявани от местните общности

Сфера на дейност: Приоритетна ос 3 „Нисковъглеродна икономика” Партньори: Водещият партньор е от Региона на Голям Манчестър, а останалите са от: – Германия, Фондация „Езеро Констанц“, гр. Радолфцел; – Испания, Институт за конкурентоспсобност на бизнеса, гр. Валенсия; – Италия, Областна администрация на Регион Абруцо, гр. Пескара – Румъния, Агенция за енергийна ефективност и ВЕИ, гр. Плоещ, Регион Прахова – Унгария, Агенция LENERG, гр. Дебрецен – България, Фондация „Евро-перспективи”, гр. София

Начало: януари 2017г.

Край: юни 2021 г.

Цел: Проектът COALESCCE цели подкрепа чрез трансфер на политики на проекти, насочени към създаване на възобновяеми източници на енергия, управлявани от местните общности.

Европа дава приоритет на изграждането и управляването на местни възобновяеми източници на енергия с цел намаляването на вредни въглеродни емисии и гарантиране на доставка на енергия на по-достъпни цени за населението. По този начин се подкрепя, както „зеленият растеж“, така и либерализацията на енергийния пазар.

Енергията, произвеждана и управлявана от местните общности представлява специфичен вид енергийни проекти, които се инициират, притежават или управляват от група местни заинтересовани страни, включително частни граждани, домакинства, общини и местни власти, предприемачи и НПО.

Това са основно малки проекти, като инсталиране на нови съоръжения за производство на енергия за собствена консумация или предприемане на мерки за енергийна ефективност в секторите на жилищното строителство и по този начин генерира преки ползи под формата на доходи от продажба на енергия или икономии на разходи, свързани с намаляване на потреблението на енергия.

Типични енергийни проекти, управлявани от местните общности могат да бъдат развивани за слънчева, микро-хидро, вятърна, биомаса и геотермална енергия. Тези проекти са възможност за гражданите и заинтересованите страни в регионите да планират, развиват и притежават енергийна инфраструктура или да използват съвместно съществуващия потенциал за енергийно спестяване. Членовете на общността се подкрепят взаимно, като предоставят информация, знания и материални ресурси. Те са най-важните потребители на произведената енергия. Общността работи в предсказуем, но в същото време отворен пазар. Едно от най-важните предимства е, че онези, които са били изключени от схемите за финансово подпомагане преди или едва ли биха могли да се възползват от тях, вече могат да се присъединят към тези общности. Енергийни проекти, управлявани от местните общности са решение за всички видове региони и общности, включително отдалечени и слабо населени региони, в които трябва много да се инвестира за осигуряване на доставките на енергия по конвенционален, централизиран начин.

Основните проблеми в България, свързани с тези общности според проучвания и доклади са свързани с високите преференциални тарифи за ВЕИ и бързото разрастване на този сектор. Понастоящем възобновяемата енергия в България е подложена на атака от страна на публичните власти, които прехвърлят вината за необходимостта от увеличаване на цените на ел. енергия на новоизградените ВЕИ. Същевременно проблемът е другаде – над 2/3 от увеличението се дължи на електроцентрали, работещи на твърдо гориво (ТЕЦ-овете).

Другата основна бариера е тежката процедура за получаване на разрешение за интегриране на малки по капацитет източници на възобновяема енергия в мрежата и още по-голямо предизвикателство за интегрирането на малка възобновяема топлина в съществуваща мрежа за централно отопление. Процедурите са много тежки и политиците не правят нищо значително за тяхното улесняване.

Пътят напред е малка децентрализирана възобновяема енергия, собственост на хората и използвана от местните хора. В най-бедната държава-членка на ЕС е още по-решаващо да има форми на енергийната независимост, което да допринася и за цялостното подобряване качеството на живот на хората 27

За автора

ФОНДАЦИЯ “ЕВРО – ПЕРСПЕКТИВИ” е неправителствена организация с идеална цел, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза през 2008 г. Фондация „Евро – перспективи“ е регистрирана в обществена полза и събира дарения от физически и юридически лица.

Euro Perspectives Foundation лого
Фондация „Евро-перспективи”
За контакт: София 1680,
ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080