EPF

Полезни връзки

ПРОЕКТЪТ | КАТАЛОГ | РЕЗУЛТАТИ И ДЕЙНОСТИ Образователен център на ManagEnergy http://learn-energy.managenergy.net/education/index.htm Магията на енергията (за деца от 7 до 11 години) – на български http://learn-energy.managenergy.net/education/kidscorner/bg/u11/u11.htm Енергията е вашето бъдеще (за деца от 12 до 16 години) – на български http://learn-energy.managenergy.net/education/kidscorner/bg/o11/home.htm Climate Change: Impacts, Adaptation, and Vulnerability (IPCC), March 31, 2014 – видео на английски http://green.tv/videos/climate-change-impacts-adaptation-and-vulnerability/ Climate… разбери всичко

Каталог на добри практики

ПРОЕКТЪТ | РЕЗУЛТАТИ И ДЕЙНОСТИ | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ Този каталог има за цел да представи успешни дейности на ученици за повишаване на енергийната ефективност в училищата. Каталогът е разработен в рамките на проекта „Повишаване участието на НПО в създаването и прилагането на политики за устойчива енергия“, изпълняван по програмата за подкрепа на неправителствените организации (НПО) в България по… разбери всичко

Резултати и дейности

ПРОЕКТЪТ | КАТАЛОГ | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ Проектът се разширява – той вече работи с 13 училища, вместо с първоначално планираните 12! Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство одобри тази промяна. В София вече работят 6 Клуба по устойчива енергия. Новото училище е Професионална гимназия с изучаване на чужди… разбери всичко

„Повишаване участието на НПО в създаването и прилагането на политики за устойчива енергия”

РЕЗУЛТАТИ И ДЕЙНОСТИ | КАТАЛОГ | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ   Проект, финансиран по Програма за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Защо? Климатът на Земята се е променял и преди, но този път е различно. Хората са причинители на тези промени, които са по-големи и се случват по-бързо, отколкото каквито и… разбери всичко

ПРИКЛЮЧИ ПРОУЧВАНЕТО СРЕД МИКРО И МАЛКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В СЕКТОР ХРАНИ ОТ СОФИЙСКА ОБЛАСТ

В рамките на проект LocFood (описан по-долу) се проведе проучване сред микро и малки предприятия от хранително-вкусовата промишленост в Област Софийска. Бяха интервюирани 40 микро и малки предприятия по метода „лице в лице” чрез попълване на подробен въпросник от предварително избрани предприятия. Един от основните резултати са препоръките към Областна администрация на Софийска област в Стратегията за развитие 2014 – 2020… разбери всичко

„Подобряване на енергийната ефективност и рационално използване на енергийните ресурси”

В приетата Областна стратегия за развитие на Софийска област 2014-2020 влезе още един приоритет – „Подобряване на енергийната ефективност и рационално използване на енергийните ресурси” На 25.10.2013 г. беше приетата Областна стратегия за развитие на Софийска област 2014-2020. В нея към Стратегическа цел 1: Икономическо развитие е вписан нов приоритет. Това е Приоритет 3: Подобряване на енергийната… разбери всичко

Международна конференция Управление на иновационни политики и стратегии

Фондация Европерспективи е партньор в провеждането на конференция „Индустрия и иновации 2013“, която ще се проведе в Новотел София на 28.11.2013 г..  Основният фокус на форума е  Управление на иновационни политики и стратегии и ще акцентира върху иновативните проекти в България в различни сфери, както и върху икономическите перспективи и реалности от ново поколение. Участници са представители… разбери всичко

ПРОЕКТ BG051-0001-7.0.07.-0121

«Обмен на опит, ноу-хау и трансфер на иновативни подходи и добри практики за развитие на човешките ресурси в микро, малките и средни предприятия за по-лесен преход към „зелена” икономика» Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Сфера на дейност: Развитие на човешките ресурси… разбери всичко

EVLIA

EVLIA – SEE/D/0237/1.2/X Разширяване на възможностите за реализация на иновативни идеи чрез използване на интелектуалната собственост като средство за достъп до финансиране на МСП в Югоизточна Европа. Финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество в Югоизточна Европа и МРРБ Сфера на дейност: подкрепа за ММСП в области, свързани с иновации и нови технологии Партньори: Проектът се осъшествява в партньорство с… разбери всичко

LOCFOOD

          ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ИНТЕРРЕГ ІVС    LOCFOOD Местните храни – стимул за развитието на местния бизнес финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Европейската програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ІVС и МРРБ. Проект №  1281R4 Сфера на дейност:  стимулиране на… разбери всичко

Euro Perspectives Foundation лого
Фондация „Евро-перспективи”
За контакт: София 1680,
ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080