SEE IFA NETWORK

 

Проектът  SEE-IFA Network  се  основава на група от съществуващи вече партньорства, насочени към  подкрепа за ММСП в  областта на иновациите и технологичния трансфер. Този тип предприятия/ММСП в Югоизточна Европа са изправени преди сериозни структурни дефицити. Поради тази причина, стимулирането на иновативно предприемачество чрез адекватна серия от финансови инструменти представлява съществено предизвикателство пред страните от региона.

Сфера на дейност: подкрепа за ММСП в области, свързани с иновации и нови технологии.

Партньори: проектът обединява 11 партньори от 10 страни от ЦИЕ

 • Австрия– Austria Wirtschaftsservice, AWS – Водещ партньор, публична структура за насърчаване на иновации и конкурентоспособност
 • България– Фондация Евро-Перспективи, структура с капацитет за дейности в публичен интерес, за промоция на регионалното сътрудничество и регионалното сближаване – www.europerspectives.org
 • Италия– Финломбардия (Finlombardia) – консултантска агенция за иновации и технологичен трансфер
 • Гърция– Георама, Регионална консултантска агенция
 • Унгария– TETALAP – Унгарска Фондация за Наука и Технологии
 • Италия– Регион Венето, департамент за развитие на икономиката, публична структура
 • Румъния– AMCSIT – Агенция за Управление на научните изследвания, трансфер на технологии и иновации
 • Словения– SID, Словенска експортна и насърчителна банка
 • Македония– Университет Св. Св. Кирил и Методий, Факултет по механика
 • Хърватска– AZRA, Регионална Агенция за развитие, Вараздин
 • Сърбия– RDA Banat, региона Агенция за социо-иконимическо развитие, Банат

Начало: 11 март 2009г.

Край: 30 април 2012г.

 

Екип и експерти в България:

Райна Иванова Карчева

Велеслава Петрова Абаджиева

Златина Димитрова Михайлова – Карова

Георги Иванов Михайлов

Жулиета Хубенова

Вихра Андонова

Владимир Томов

 

Основна цел:

Да укрепи капацитета на организациите – партньори за ефективно предоставяне на подкрепа на ММСП в областта на иновациите и трансфера на технологии чрез изграждане на европейска платформа за трансфер на знания и умения и чрез осъществяване на конкретни съвместни инициативи. Иновативната дейност и развитието на нови технологии са от ключово значение за повишаване конкурентоспособността на компаниите от региона, които, от своя страна, са съществен фактор за бъдещ растеж.

Специфични цели:

 • Да се идентифицират силните и слабите страни на страните от ЦИЕ, техните нужди, както и съществуващите в региона възможности за ефективна подкрепа на ММСП в областта на иновациите и трансфера на технологии.
 • Да се усъвършенстват каналите за обмен и трансфер на знания и умения чрез анализ на съществуващите инструменти и чрез идентифициране или разработване на преносими елементи.
 • Да се укрепи съществуващата бизнес среда чрез създаване на нови възможности за финансиране и чрез изграждане на Патентен и Лицензен Фонд
 • Да се подкрепят усилията на партньорите в Проекта чрез създаване на Иновационни & Финансови Агенции, притежаващи адекватно портфолио за подкрепа на иновативни и технологични дейности
 • Да се усъвършенства капацитета на местните актьори и експерти чрез мен на консултантски дейности, обучение, обмен на готови схеми и специалисти

 

Целева група:

Основната целева група са операторите, принадлежащи на Агенции за Иновации & Финансиране на регионално и национално ниво; следваща по значимост целева група са иновативните ММСП и операторите, които подкрепят тяхното бизнес развитие; една междинна целева група е съставена от публични структури, които имат съществена организационна и регулативна роля в предоставяне на технологична подкрепа – Университети, изследователски центрове.

 

Основни дейности

 • Да се изгради и поддържа Портал за Иновации със съответното web съдържание
 • Да се оцени актуалното състояние в областта на национално ниво и да се разработи Синтетичен доклад за Юго – Източна Европа, основан на обща методология и критерии
 • Да се разработи Модел за обмен на „добри практики” и да се гарантира неговото приложение и разпространяване
 • Да се създадат финансови инструменти за подкрепа на иновации и трансфер на технологии в рамките на ММСП – да се подготвят Насоки за осъществяване на процеса на взимане на решения, да се идентифицират сфери за пилотни дейности
 • Да се създаде Регионален Транс-Граничен Патентен и Лицензен Фонд – предварително изследване на институционалния и правен контекст, оценка на съществуващите фондове и финансови средства, препоръки
 • Да се създаде Агенция за Иновации & Финансиране – разработване на адекватно портфолио и съответните инструменти, маркетинг
 • Да се проведе обучение на членовете на целевите групи
 • Да се създаде Национална Група за Подкрепа/НГП с цел да се гарантира приобщаване на националните оператори и на постигане на мултипликативен ефект

Очаквани резултати:

 • Засилен капацитет за обмен на опит и „добри практики” на операторите от Агенциите за Иновации & Финансиране в региона и за мобилизиране на членовете на националните целеви групи
 • Осъществени Оценка на нуждите и Анализ на дефицитите, основани на обща методология и общи стандарти
 • Разработени финансови инструменти за стимулиране на иновацията и новите технологии при ММСП
 • Разработен нов Регионален Транс-Граничен Патентен и Лицензен Фонд с цел насърчаване на трансфер на знания и технологии (патенти, лицензи, изследователски резултати, ноу-хау)
 • Създадено нова Агенция за Иновации &Финансиране – проведени две пилотни приложения
 • Осъществени дейности за укрепване на капацитет чрез обучение на обучители, обменни програми, стажове
 • Разработени информационни средства за повишаване на видимостта на постигнатите резултати – създаване на Иновационен Портал за Югоизточна Европа

Резултати и дейности

Извършено през 2012:

Проектът завърши изпълнението си през април 2012 г. На 15-ти и 16-ти март 2012 се проведе заключителната среща по проекта във Виена.  Към основната презентация на резултатите от отделните работни пакети, направена от водещите партньори по тези пакети, всеки партньор по проекта направи отделни презентации за дейността си в рамките на съответния пакет. Вихра Андонова представи резултатите по К4 и К5 в България, Райна Карчева за К6.

К1  – през 2012 беше изготвен финалният финансов и технически отчет на проекта, който бе приет без забележки.

К2  През февруари и април се проведоха последните две срещи на НГП (Национална група за подкрепа).

Осмата по ред среща на НГП се проведе през м.февруари и основната тема на срещата беше представяне на резултатите от проекта и възможностите за тяхното консолидиране и използване в бъдеще, т.е. постигане на един от основните  критерии за успешен проект – гарантиране на устойчивост. Като възможна следваща стъпка бе предложено от екипа на ФЕП да се създаде Иновативна Платформа като инструмент за възпроизвеждане на някои от практиките, усвоени от проекта и допринасяща за подобряване на контекста за иновации в България

Деветата заключителна  среща се  проведе на 09.04.2012 г. в залата на Инфо – Центъра на Постоянното представителство на Европейската Комисия в София.  На нея бяха представени основните резултати от Проекта, вкл. финансови инструменти за насърчаване на иновативни МСП, разработени в рамките  на проекта.

На тази среща беше лансирана Инициативата Иновативна Платформа, чиято мисия е да допринесе за подобряване на иновационния климат в страната чрез стимулиране ефективното управление на иновациите в предприятията и за подобряване на институционалната и правната рамка на иновациите. Това събитие се посрещна с интерес от заинтересованите лица в сектора като то надхвърли далеч границите на формата на регулярните срещи, организирани в рамките на проекта. Имаше и много представители на медиите – печатни и електронни и събитието получи широко медийно покритие. Тази среща се превърна в един достоен завършек на проекта.

К3   – Дейностите  по К3 бяха завършени още през 2010 .

К4  –  Дейностите  по К4 завършиха през 2011 година. През 2012 г. Екипът на ФЕП обобщи резултатите от дейностите по К4 и подготви за Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) преглед на финансови инструменти, разработвани и прилагани от двамата основни партньори в проекта и с най-много опит в тази сфера – AWS, Австрия и   FINLOMBARDA, Италия. Целта беше да се направи трансфер на  натрупания опит и информация за добри практики и форми за подкрепа на иновации в регионите при създаването на Националния Иновационен Фонд в България. Проведените задълбочени анализи, обучения на експерти на МИЕТ и разработените предпроектни проучвания за създаване на фондове за подкрепа на иновациите в различните страни, участнички в проекта, както и в България могат да имат ценен принос при формиране на иновационната политика в България, включително във формирането на проектите, програмите и формите на подкрепа в рамките на бъдещия Национален Иновационен Фонд.

К5  Основната работа по този компонент завърши към края на 2011 г. По време на заключителната среща във Виена беше направен преглед и оценка на най-добрите и с най-висок потенциал за финансиране иновативни проекти. Двата проекта, представени от екипа на ФЕП получиха много висока оценка от незвисима немска фирма, специализирана в технико-икономически оценки на иновативни проекти.

К6  ФЕП планира и осъществи дейности в рамките на този работен пакет, чиято основна цел е анализ на институционалната и правна рамка на иновативния процес и оценка на иновативния потенциал. Пилотни обищин ан изследването бяхя София, Габрово и Бургас.

К7  Дейностите по К7 завършиха през 2011 г.

Извършено през 2011:

Основните дейности през 2011 бяха съсредоточени в  следните  Компоненти на проекта – К1 (Управление и координиране на проекта), К2 (Комуникация  и Информация), К4 (Инструментите), К5 (Фондът), К6 (Агенцията) и К7 (Обучение)

К1 – ФЕП продължи да работи в близко сътрудничество с Водещия партньор и всички партньори по проекта през целия период на 2011 г. Вече бяха отстранени всички административни проблеми и пречки пред проекта  на национално ниво. Екипът на ФЕП и всички външни експерти допринесоха за постигане на целите на отделните Компоненти на проекта и направиха съществен принос към осъществяване на планираните резултати.

Две ключови събития белязаха този финален период от осъществяването на проекта:

 1. След техническа визита на екип от водещата организация в София през юли 2011 г. бе дадена формална възможност на ФЕП да планира  и осъществи дейности в рамките на К6 – анализ на правната и институционална инфраструктура на иновационната политика в България и лансиране на инициативи в тази сфера.
 2. След консултации с партньорите и ръководните структури на Програмата на европейско ниво бе отчетена необходимостта от продължение на проекта до 30 април 2012 г. Проектът бе продължен и екипът на ФЕП получи възможност да разшири дейността си в посока на  К6, където не бяха планирани съществени инициативи за ФЕП;

Представители на ФЕП взеха участие във всички работни срещи, технически и тематични, организирани в рамките на проекта. За преодоляване на определени закъснения по изпълнение на проекта, екипът на ФЕП удвои усилията си и организира редовни контакти с българската администрация, НПО, браншови организации и представители на бизнеса. Всички  задължения, свързани с управлението на проекта от административен и финансов характер  бяха изпълнявани в срок и качествено.

К2  Бяха организирани редовни срещи със създадената през 2009 година НГП (Национална група за подкрепа). Тези срещи допринасяха за успешното изпълнение на проекта и постигане на неговите цели, анализиране на постигнатите резултати и мултиплициране на постигнатите  ефекти. Продължени  бяха традициите за сътрудничество в рамките на Европейския ден на Предприемача. Нови елементи в дейността на ФЕП:

 • Привличане  на нови институционални партньори – общините София, Бургас и Габрово
 • Засилени информационни контакти с  екипа на МИЕТ, натоварен с разработването на Закон за иновациите в България
 • Нараснал интерес в медиите – публикация във в. Капитал

Разпространените материали (в превод на български език), презентации и информация за проекта достигнаха над 60 специалисти с профил „иновации” и „МСП”.

К3   – Дейностите  по К3 бяха завършени още през 2010 . Разработеният Доклад – Синтез за състоянието на политиките в  подкрепа на иновативните МСП и функционирането на адекватни финансови инструменти в България (вкл. и Обобщения транснационален доклад ),  бе  отлична база за развитието на К4 и К5.

К4  –  Екипът на ФЕП след задълбочен анализ на «добри европейски практики» и консултации с представители на институциите предложи адекватен инструмент за България  –  SEED Фонд, насочен към финансиране на стартиращи иновативни МСП. След активна подготвителна дейност под методическото ръководство на водещия партньор на К4 бе лансирана инициатива за създаване на този финансов инструмент в страната. Новите достижения:

 • През юли 2011 МИЕТ изпрати Писмо за намерения до ФЕП, с което декларираше волята си за сътрудничество в сферата на финансови инструменти в подкрепа на иновативни предприятия
 • Екипът на ФЕП бе включен в процеса на обсъждане на проекто – Закон за Иновациите в България – предоставена бе серия от информации за пакет от инструменти прилагани от партньорите в Австрия и Италия, за SEEDFund и различните възможности на неговото  осъществяване
 • Екипът на ФЕП бе поканен от ръководителите  на програмата  JEREMYза България да предостави информация и документация за предвидените финансови инструменти
 • Стартира разработването на подробен Аналитичен доклад за възможните финансови инструменти, които бяха идентифицирани в рамките на проекта и Препоръки към компетентните власти за диверсифициране на финансовите инструменти в подкрепа на иновациите.

Материали бяха предоставени и консултации бяха осъществени с Общинския Гаранционен Фонд за подкрепа на МСП и се  създаде устойчива база за последващо сътрудничество.

К5  Дейностите по създаване на Регионален Фонд за интелектуална собственост претърпяха съществени промени поради намеса на Европейския Инвестиционен Фонд и създаване на нов контекст в ЕС – изграждане на Единно патентно пространство. Експертите на ФЕП продължиха активното си участие в изпълнение  на нови задачи:

 • Предоставяне на пилотни  проекти за патенти/иновации, с  оценка на тяхната иновативност по методология, предоставена от водещата организация – AWS. Екипът на Фондацията и външни експерти успяха да опишат 7 пилотни проекта, анализираха ги и изпратиха два на Водещия партньор за оценка. В резултат двата проекта от България се класираха на трето и седмо място от общо 15-те проекта предоставени от всички партньори.
 • Благодарение на високото качество на извършената работа от екипа на ФЕП организацията бе поканена от Водещия партньор на този компонент да участва в разработването на финалния материал – SEE.IP Fund Information Memorandum.

К6  ФЕП планира и осъществи дейности в рамките на този работен пакет, чиято основна цел е анализ на институционалната и правна рамка на иновативния процес, оценка на иновативния потенциал. (вж К1)

Бяха осъществени следните дейности:

 • Анализ на актуалния контекст и на основните  потребности/предизвикателства пред иновационната политика в България. „Анализът”  представя синтез на 4 изследвания (данни, констатации, препоръки), отнасящи се до иновативния контекст за МСП на национално ниво и на местно ниво  с участие на експерти   от общините в София, Бургас и Габрово. Вниманието на авторите бе съсредоточено върху: (1) механизмите за разработване на адекватна, интегрирана стратегия за провеждане на иновационна политика и са отбелязани необходимите институционални и правни промени, подкрепени от адекватни човешки и финансови ресурси, както и  неотложните мерки за ефикасно приложение на планираните стратегически намерения и (2) формите за устойчива подкрепа на МСП, които се  стремят да развиват  иновационната си дейност и да обогатяват иновационните си умения – адекватни финансови инструменти, информационни платформи, интегриране в европейски мрежи
 • Подготвено е  лансирането на Инициатива „Платформа за иновации”  за промоция и подпомагане на иновативни МСП. Основната мисия на Инициативата  е да допринесе за подобряване на иновационния климат в страната чрез стимулиране ефективното управление на иновациите в предприятията и подобряване на институционалната и правната система на иновациите. В съзвучие с последната инициатива на ЕС, каквато е създаването на Съюз за иновации, и ползвайки резултатите от проекта, тази инициатива ще съдейства на обществеността и преди всичко на бизнеса да си даде сметка в много по-голяма степен за това, какви големи конкурентни предимства носи управлението на иновациите .

К7  Експертите на ФЕП участваха в две обучения – обучение на обучители и запознаване с методологии на оценка на иновативността. Натрупана е конкретна  и новаторска екпертиза в области като уптавление на иновации, финансиране на иновации, оценка на иновативен потенциал.

Извършено през 2010:

Основните дейности през 2010 бяха съсредоточени в  шест Компонента – К1 (Управление и координиране на проекта), К2 (Комуникация  и Информация), К3 (Анализът), К4 (Инструментите), К5 (Фондът), К7 (Обучение)

К1 – ФЕП работи в близко сътрудничество с Водещия партньор по К1 и всички партньори по проекта през целия период на 2010 г., независимо от някои административни проблеми на национално ниво. Екипът на ФЕП и всички външни експерти допринесоха за постигане на целите на отделните Компоненти на проекта.

Планът за изпълнение на проекта редовно се актуализира. Финансовото изпълнение на проекта се следи в съответствие с изготвения бюджет и се правят промени, когато е необходимо. Представители на ФЕП взеха участие във всички работни срещи, технически и тематични, организирани в рамките на проекта. За преодоляване закъснението по изпълнение на проекта, екипът на ФЕП удвои усилията си и организира редовни контакти с българската администрация, НПО, браншови организации и представители на бизнеса.

През лятото на 2010, след голямо закъснение бе подписан Меморандум за Разбирателство с Управляващия Орган на Програма Югоизточна Европа, което осигури финансирането по проекта. Подписа се споразумение за съфинансиране с МРРБ.

К2  Бяха организирани две срещи със създадената през 2009 година НГП (Национална група за подкрепа). Тези срещи допринасят за успешното изпълнение на проекта и постигане на неговите цели, анализиране на постигнатите резултати и мултиплициране на постигнатите  ефекти. Срещите с НГП събират заедно представители на бизнеса (МСП) и институции, ангажирани в създаването на политики в тази област. Екипът на  ФЕП организира срещите на 28-ми октомври в рамките на Европейския ден на Предприемача и на 7-ми декември.

Изграждането на неформални контакти между различните участници в процеса на подкрепа и развитие на иновациите дава възможност за разпространение на информация за резултатите и продуктите от проекта. Разпространени бяха материали, презентации и информация за проекта, която достигна до над 60 човека.

На 26-ти юли беше направено представяне на проекта в Министерство на Икономиката Енергетиката и Туризма в рамките на форум, посветен на иновациите.

К3   – В началото на 2010 г. всички дейности по К3 бяха завършени. Разработеният през 2009 год. Доклад – Синтез за състоянието на политиките в  подкрепа на иновативните МСП и функционирането на адекватни финансови инструменти в България,  бе актуализиран и включен в обобщен доклад. Обобщеният транснационален доклад бе разработен от Водещия партньор по К3. Екипът и експертите на ФЕП се включиха активно при разработването на методиката за анализ – инструменти, принципи и техническа експертиза като по този начин бе създадена отлична база за развитието на К4 и К5.

К4  –  Основна дейност по проекта е идентифицирането и разработването на финансов инструмент за подкрепа на иновативни МСП. На база на разработения инструментариум за анализ в рамките на К3 експертите на ФЕП направиха задълбочен анализ на добрите практики с цел разработване на финансов инструмент за подкрепа на технологии и иновации.

Бяха направени консултации с представители на институциите с цел идентифициране на подходящ финансов инструмент за България. Проведени бяха поредица от работни срещи на екипа с цел обсъждане на различните възможности и анализ на резултатите и бе направен крайният избор –  SEED Фонд, насочен към финансиране на стартиращи иновативни МСП. Под методическото ръководство на Водещия партньор на К4 бе разработено Предпроектно проучване за създаване и прилагане на  SEED Фонд в България. Проведоха се срещи с различни участници в процеса с цел представяне на характеристиките на Фонда и за създаване на подходяща среда за неговото прилагане. Започна процес на проучване на възможността и готовността за финансиране на такъв фонд от различни структури в България. Бяха изготвени официални писма до Министър-Председателя на Републиката, Министерство на Икономиката, Енергетиката и Туризма и до Министъра по управление на средствата от Европейския съюз с цел организиране на срещи и установяване на степента на заинтересованост от създаване на такъв финансов инструмент.

К5  Експертите на ФЕП участваха активно в разработването на Предпроектно проучване за създаване на Регионален Фонд за интелектуална собственост. Този фонд е насочен към насърчаване на регионалното сътрудничество в сферата на трансфер на интелектуална собственост – патенти, лицензии и др.. Експертите на ФЕП участваха активно в проучването и съпътстващи дейности по обмен на опит и обучение. Натрупаните знания и опит се трансформират в презентации и кратки резюмета с цел трансфер на информацията и резултатите до заинтересованите страни и компетентните институции. Екипът по проекта и НГП разработиха план за разпространяване на  информацията сред голям кръг заинтересовани организации  с цел привличането им към включване в инициатива по създаване на регионален ИС Фонд.

Дейностите по К5 се изпълняват в рамките на заложения в проекта график и бюджет.

К7  Експертите на ФЕП участваха в две петдневни обучения във Виена през юни и Милано през октомври. Обученията бяха на следните теми:

– Иновации и подкрепа на иновации за МСП в Австрия;

– Подкрепа за иновативни МСП в Италия..

Експертите на ФЕП натрупаха опит и познания в областта на  развитие и подкрепа на иновациите. Запознаха се с добри практики за подкрепа на иновативни МСП.

Извършено през 2009:

Основните дейности през 2009 бяха съсредоточени в четири Компонента – К1 (Управление и координиране на проекта), К2 (Комуникация и Информация), К3 (Анализът) и К5 (Фондът).

К1 – ФЕП състави екип за осъществяване на дейностите по проекта.

Разработи се система за постоянно наблюдение и отчет на дейностите на проекта, Идентифицирани бяха потенциалните бенефициенти и установени системни връзки с техни представители с цел изграждане на Национална Група за Подкрепа на проекта.

Представител на ФЕП (г-жа Райна Карчева) участва в Първата среща на Консорциума (Виена, 10 юли 2009) и във Втората Работна Среща (Букурещ, 24-25 ноември 2009) Представени бяха презентации, свързани с ФЕП, с постигнатите резултати в рамките на първия отчетен период.

К2 – Екипът на ФЕП направи своя принос към разработването на Комуникационна Стратегия на проекта, подготвяйки, в предварителен план, проект на национална комуникационна стратегия на проекта, основан на анализ на очакванията на потенциалните членове на целевата група.

В рамките на специализирани срещи, посветени на взаимодействието между университетите и МСП, членове на екипа представяха проекта и неговите цели. По принцип, екипът на ФЕП е с ясното съзнание, че най-добрият подход към постигане целите на проекта е приобщаване на цялата публична и частна общност, свързана с иновациите и тяхното приложение от МСП. Многобройни срещи бяха посветени на осъществяването на тази амбиция.

Месеците октомври и ноември бяха посветени на изграждане на Национална Група за Подкрепа, чиято основна мисия е подкрепа на приложението на проекта в България, анализ на постигнатите резултати и мултиплициране на постигнатите ефекти. На 23 ноември, в рамките на Европейския ден на Предприемача, бе проведена Първата среща на Националната Група за Подкрепа на проекта – участваха 30 представители на публични и частни институции, бизнес организации, които оцениха тази формула за пропагандиране на проекта и подчертаха желанието си да разширят и доразвият продуктите на проекта.

К3  – Екипът на ФЕП и външни експерти направиха своя принос към разработването на Национално Изследване за състоянието на политиката в подкрепа на иновативните МСП и функционирането на адекватни финансови инструменти, като системно предоставяха планираните информационни текстове на подготвителните етапи от споделената от всички партньори методология:

 1. Провеждане на интервюта (общо 14) с представители на публични и частни институции с цел идентифициране на силните и слабите аспекти на провежданата политика, нейните възможности и трудности
 2. Разработване на проучване на институционалната и правна рамка за подпомагане на иновативните МСП, финансови инструменти, идентифицирани добри практики

В рамките на този компонент ФЕП участваше активно с писмени коментари при разработване на общата методология на Националните Изследвания и нейните съставни елементи – модел за интервюта, модел за проучване на институционална и правна рамка, проекта на Доклад – Синтез за състоянието на политиките в подкрепа на иновативните МСП и функционирането на адекватни финансови инструменти, изработен на основата на националните изследвания на партньорите от проекта.

К5 – През този период започна подготвителната дейност за разработване на Фонд – инструмент за насърчаване на регионалното сътрудничество в областта на патентите и лицензите. ФЕП представи своята разработка (Desktop Research) за действащите инструменти в тази сфера на национално ниво.

Финансови постъпления по проекта не са осъществени и съществува сериозна пречка пред този процес. България не е подписала Меморандума за разбирателство с Управляващия орган на Програмата/JTS и общото финансиране на проектните дейности, осъществени от всички партньори е блокирано.

За автора

ФОНДАЦИЯ “ЕВРО – ПЕРСПЕКТИВИ” е неправителствена организация с идеална цел, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза през 2008 г. Фондация „Евро – перспективи“ е регистрирана в обществена полза и събира дарения от физически и юридически лица.

Euro Perspectives Foundation лого
Фондация „Евро-перспективи”
За контакт: София 1680,
ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080