Състезания и конкурси

ПРОЕКТЪТ | РЕЗУЛТАТИ И ДЕЙНОСТИ | КАТАЛОГ | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

 

Пан-европейско състезание по енергийно образование U4energy

U4energy е първото пан-европейско състезание по енергийно образование, организирано от Европейската комисия през 2010 – 2012 г. в рамките на програмата на ЕС „Интелигентна енергия за Европа”. Неговите две основни цели са:

– насърчаване на ученици, учители и директори на училища в средното училище да предприемат действия и да покажат най-добрите мерки за енергийна ефективност, преподавателски дейности и училищни кампании;
– да обхване всички тези добри практики и да им помогне да се разпространят в цяла Европа, за да могат и други училища да последват примера им.

Специален интернет портал U4energy (http://www.u4energy.eu/web/guest/home ) обявява три различни състезания за зареждане на разработки, целящи да насърчат пестенето на енергия в училищата. Състезанията приканват учители и ученици да помислят за своите ежедневни навици за консумация на енергия като предприемат действия за оптимизиране на енергийните ресурси в четири различни групи:

Състезанието U4energy предизвиква голям ентусиазъм сред над 600 училища от 30 европейски страни, предали над 1000 успешни разработки. Училищата, взели участие, успяват да променят всекидневните си навици и да намалят потреблението на електроенергия с до 20%. Идеята е и други училища да се вдъхновят от тези добри практики и да последват примера им.

На Европейската церемония по награждаване за U4energy в Брюксел през 2012 година са отличени близо 200 училищни представители от цяла Европа, проправили път към интелигентното енергийно образование. Церемонията се е състояла в белгийския музей на комиксите, емблематична сграда в сърцето на Брюксел, пред аудитория от медии, високопоставени европейски, национални и регионални правителствени представители и ключови фигури от индустрията и нестопанските сектори.

За да могат и други училища да последват примера и да взаимстват от най-добрите практики, публикувана е вдъхновяваща книжка, включваща най-добрите практики от всички победители в U4energy. Книжката е на английски, но тя е достъпна и на български в електронен формат на адрес http://files.eun.org/U4Energy-eBook/ .

В Категория А: Най-добри мерки за енергийна ефективност са представени 4 училищни проекта:

 • Хърватия – Учениците изваждат калкулатори за обновяване на училищната сграда
 • Малта – Интегриране на енергийната ефективност в училище
 • Португалия – Патрулиране с енергийна бригада
 • Испания – Евтини енергоспестяващи решения

В Категория В: Най-добри преподавателски дейности за ефективна енергийна употреба са включени следните:

 • Франция – Енергийна агенция, ръководена от ученици
 • Италия – Проектиране на енергийно ефективни виртуални сгради
 • Италия – Патентоване на енергиен велосипед
 • Испания – В крак с енергийната ефективност

Отличените проекти в Категория С: Най-добрата училищна кампания за енергийна ефективност включват:

 • Австрия – Ученици учат ученици за енергийна ефективност
 • Хърватия – Кампания с вълнообразен ефект
 • Румъния – Ученици излизат на зелен марш
 • Словения – „Зелено училище – това е решението” рап
 • Испания – Една кампания почти без пари

Отличените най-добри практики за енергийна ефективност извън U4energy са:

 • Състезание Ecole Zero-Watt в Белгия
 • Състезание SPARE в България
 • Състезание Лига за CO2 в Чехия
 • Състезание Една добра идея в Ирландия

Успехът на U4energy се дължи освен всичко друго и на много добрите помощни материали, които са предоставени на участниците в състезанието (вкл. на български език).

За оценка на мерките за енергийна ефективност се предоставя Инструмент за пестене на енергия  (ексел файл). Той е конструиран така, че да помогне на участниците да изчислят процента спестена енергия за електричество и отопление, финансовите спестявания, както и постигнатата редукция на въглеводородни емисии. Този Инструмент за пестене на енергия помага на училищата да пресметнат техните спестявания по време на състезателната година (2011-2012), като съпоставят показанията с тези от годината за сравнение (2010-2011). Придружен е от Ръководство за употреба (pdf файл).

Предоставя се и модел на План за пестене на енергия  (Word файл). Планът се състои от списък на предприетите мерки за пестене на енергия, като резултатите се изразяват във вид на спестена енергия, финансови спестявания и намаляване на въглеводородните емисии (с Инструмента за пестене на енергия).

За подпомагане на идеите и действията за организиране на кампании за повишаване на енергийната информираност, се предоставя Формуляр за план на кампанията  (Word файл). Това е документ, който описва основните елементи на една кампания – целите, публиката, посланията, инструментите, план-разписание и използваните оценъчни методи. Предвидено е, че общуването може да включва всички писмени, устни, и електронни взаимодействия с аудиторията. Използваните инструменти могат да включват онлайн комуникации, печатни публикации, видео материали, power point презентации, снимки, проучвания, доклади, контакти с медии, сертификати и награди, речи, материали по „корпоративната” идентификация (бланки, лога и пр.) както и други.

Два теста – за начален етап  (7 – 11 години) и за среден/горен етап  (12 – 16 години) (pdf файлове) помагат на участниците да разсъждават над тяхното използване на енергия и да наблюдават как еволюира поведението им през състезателния период. Наборът от количествени и качествени въпроси покриват най-различни енергийно свързани теми като отопление, осветление, транспорт и ресурси, както и организацията на производството на материали.

Достъпни на български език са и информационни материали (pdf файлове) по темите:

U4energy лепенки за информираност за спестяване на вода и енергия могат да се свалят от страницата на състезанието (http://www.u4energy.eu/web/guest/digital-gallery ). Лепенките се поставят на стратегически места, където всеки ще ги вижда: над ключовете за осветление в коридорите или на огледалата в банята и тоалетната. Те са замислени да действат като сигнални лампи за хората и да напомнят да изгасят лампите и електрическите уреди когато не се употребяват.

Материали

Шампионат „Млад енергиен мениджър”
Международният проект Шампионат „Млад енергиен мениджър” (EYEManager Championship) е изпълнен от 2008 до 2011 г. с финансиране по програма „Интелигентна енергия за Европа“. По проекта работят 16 партньори (енергийни агенции и училища) от Италия, Швеция, Гърция, Португалия, Испания, Словения, Румъния, България и Полша. Организатор от българска страна е фондация „Пайдея“, а участващите училища са 21 СОУ „Хр. Ботев“ и 35-о СОУ „Добри Войников“ в София.
Описание
Основната идея на проекта е да се организира стимулиращо и мотивиращо международно състезание за отличаване на най-добрия европейски млад екип за енергийно управление. В рамките на шампионата учениците от деветте европейски държави се състезават в шест международни отбора.
Преди същинското състезание участниците от всяка държава изготвят енергийни обследвания на две училищни и две жилищни сгради в собствената си страна. За България това са сградите на 21-во и 35-о СОУ „Добри Войников“ в София и частни домове в Бистрица и Макоцево.
Резултатите от енергийните обследвания се представени на лагер в Словения през ноември 2009 г. Там са сформирани и 6-те международни отбора, излъчени от 9-те европейски държави. Между тях чрез жребий са разпределени казусите със сградите. Всеки отбор получава по три училищни и три жилищни сгради, за които трябва да състави енергоспестяващ план по направените вече обследвания. Задачата на децата е да посочат най-добрите енергоспестяващи мерки при най-нисък разход на средства от виртуалния си бюджет. След края на работата по енергоспестяващите планове международните отбори ги изпращат до оценяващи агенции.
Моделът „Енергиен Мениджър” се основава на следните основни части:
 • теоритично обучение по използването на енергията и спестяване на енергия = знание за енергията,
 • упражнения чрез извършване на енергиен одит в училищните сгради и домове = енергиен одит,
 • разработване на План за енергоспестяване = мерки,
 • предаване на новите знания към други целеви групи = от партньор към партньор.

Целеви групи
За постигането на основните цели и за гарантирането на разпространението на резултатите и бъдещото развитие на постиженията на проекта са отговорни три групи главни действащи лица: учениците, учителите и енергийните агенции.
Учениците: Проектът се стреми да превърне младите хора в енергийни мениджъри на своите домове и училища, да поемат отговорност за употребата на енергийни ресурси и да докажат енергийна ефективност като спестят икономически ресурси. Включването им в международно състезание е ключов стимул за насърчаване на ангажираността на младежите. Благодарение на това състезание, те продобиват увереност, че са научили нещо и го предават на връстници, приятели и семейство.
Учителите: Учителите са отговорни за управлението на обучителния процес, благодарение на опита си и подкрепата на енергийните агенции, които им предоставят информация, ресурси и съвети. Учителите са основният двигател не само по време на проекта, но и след края му, развивайки проектните постижения и продукти.
Енергийни агенции: Те са важен актьор в обучителния процес, тъй като могат да се грижат за информационните ресурси и да съветват училищата, но също така трябва да обединят усилията си с тези на учителите, за да могат да съветват учениците по време на провеждането на одита на примерните сгради и по време на целия шампионат.
Материали
Различните инструменти и методи по проекта са разработени от международни експертни групи, благодарение на анализ и адаптиране на най – добрите съществуващи материали по темата. Инструментариумът на „Шампионат Млад Енергиен Мениджър” се състои от:
 • Пътеводител „Млад енергиен мениджър“ – практически наръчник за европейски млади енергийни мениджъри (EYEManager_Guide_BG.pdf )
 • Ръководен софтуер „Млад енергиен мениджър“ – ръководният софтуер Млад енергиен мениджър и инструкциите за употреба към него са уеб базирано приложение, което ще подпомогне младите енергийни мениджъри в анализа на казусите и създаването на енергоспестяващи планове (инструкциите за употреба са налични на български, но софтуерът не е)
 • Правила на шампионата „Млад енергиен мениджър“ – те се отнасят до съставянето на международните отбори участващи в състезанието, фазите на шампионата, резултатите и критериите за награждаване (EYE_ChampionshipRulesManua-BGl.pdf )
Линк
Фондация „Пайдея” http://www.paideiafoundation.org/ssp.php?page=47
Links
Образователен център на ManagEnergy
Магията на енергията (за деца от 7 до 11 години) – на български
Енергията е вашето бъдеще (за деца от 12 до 16 години) – на български
Climate Change: Impacts, Adaptation, and Vulnerability (IPCC), March 31, 2014 – видео на английски
Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change(IPCC), June 10, 2014 – видео на английски
This short film from the United Nation’s Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) looks at a range of issues and solutions to lessen, or mitigate, the effects of climate change.
Climate Change Channel

За автора

ФОНДАЦИЯ “ЕВРО – ПЕРСПЕКТИВИ” е неправителствена организация с идеална цел, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза през 2008 г. Фондация „Евро – перспективи“ е регистрирана в обществена полза и събира дарения от физически и юридически лица.

Euro Perspectives Foundation лого
Фондация „Евро-перспективи”
За контакт: София 1680,
ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080