КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТ IMMODI В БРЮКСЕЛ

Обмен на опит в областта на електронното здравеопазване и електронното управление в планински и селски райони
26 октомври 2011
Комитет на регионите, Брюксел

Европейската Асоциация на избраните представители на планински региони организира на 26 октомври 2011г. в Комитета на регионите конференция за представяне на резултатите от капитализационния проект IMMODI по програма Interreg IVC. Партньорите по проекта и заинтересовани страни от Европа с интерес дискутираха различни стъпки от проекта, специфичната методология на капитализиране и предизвикателствата,които партньорите срещнаха при подготовката на плановете за действие.

Във встъпителните си речи Лучано Кавери – член на Комитета на регионите и Николас Еврард – главен секретар на Европейската Асоциация на избраните представители на планински региони изтъкнаха специфичните нужди на планинските и селски територии в сферата на иновациите и публичните услуги, особено що се отнася до настоящия икономически контекст и предизвикателствата на конкурентноспособността. Паралелно с този анализ, Джон Уолш – заместник началник на звено „Тематична координация и иновация” в главна дирекция „Регионална политика” – настоя за териториалните параметри на различните секторни политики и отчете ценния принос на партньорската мрежа към тази амбиция като източник на добро изпълнение на политики в регионите.

Поради специфичната цел на проекта – трансфер на най-добрите практики в регионалните оперативни програми, голяма част от дискусиите беше посветена на подготовката на плановете за действие, преди очакваното им подписване от страна на Управляващите органи на заключителната конференция в Оверн на 15 ноември 2011.

Партньорите се възползваха от възможността да обсъдят плановете за действие с представители на съответните географски бюра от ГД „Регионална политика“ и да получат уместна обратна връзка и разяснения по основните им елементи.
Ако плановете за действие не гарантират непременно бъдещото прилагане на избраните практики, предприемането на конкретни стъпки бе силно насърчено, за да могат да послужат като основа на бъдещи политически приоритети или избор на проекти.
С цел да представи общ преглед на партньорите по проекта и различни практики в областта на електронното здравеопазване и електронното правителство, бе разработен и следния наръчник: http://www.interreg-immodi.net/attachments/article/107/Guide-Immodi.pdf

За автора

ФОНДАЦИЯ “ЕВРО – ПЕРСПЕКТИВИ” е неправителствена организация с идеална цел, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза през 2008 г. Фондация „Евро – перспективи“ е регистрирана в обществена полза и събира дарения от физически и юридически лица.

Euro Perspectives Foundation лого
Фондация „Евро-перспективи”
За контакт: София 1680,
ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080