Евро - перспективи е регистрирана в обществена полза
Friday, 06 July 2007

Министерство на правосъдието издаде Удостоверение № 034 от 29 юли 2008 г. на Фондация „Евро – перспективи” в уверение на това, че тя е вписана в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност под № 20080729034.