• English
 • Bulgarian
 
Начало
Проектът
Резултати и дейности
Документи
Полезни връзки
 
 
 
Проектът Печат
     

 

Проектът  SEE-IFA Network  се  основава на група от съществуващи вече партньорства, насочени към  подкрепа за ММСП в  областта на иновациите и технологичния трансфер. Този тип предприятия/ММСП в Югоизточна Европа са изправени преди сериозни структурни дефицити. Поради тази причина, стимулирането на иновативно предприемачество чрез адекватна серия от финансови инструменти представлява съществено предизвикателство пред страните от региона.

Сфера на дейност: подкрепа за ММСП в области, свързани с иновации и нови технологии.

Партньори: проектът обединява 11 партньори от 10 страни от ЦИЕ

· Австрия – Austria Wirtschaftsservice, AWS – Водещ партньор, публична структура за насърчаване на иновации и конкурентоспособност

· България – Фондация Евро-Перспективи, структура с капацитет за дейности в публичен интерес, за промоция на регионалното сътрудничество и регионалното сближаване - www.europerspectives.org

· Италия - Финломбардия (Finlombardia) – консултантска агенция за иновации и технологичен трансфер

· Гърция – Георама, Регионална консултантска агенция

· Унгария – TETALAP – Унгарска Фондация за Наука и Технологии

· Италия – Регион Венето, департамент за развитие на икономиката, публична структура

· Румъния – AMCSIT - Агенция за Управление на научните изследвания, трансфер на технологии и иновации

· Словения – SID, Словенска експортна и насърчителна банка

· Македония – Университет Св. Св. Кирил и Методий, Факултет по механика

· Хърватска - AZRA, Регионална Агенция за развитие, Вараздин

· Сърбия – RDA Banat, региона Агенция за социо-иконимическо развитие, Банат

Начало: 11 март 2009г.

Край: 30 април 2012г.

 

Екип и експерти в България:

Райна Иванова Карчева

Велеслава Петрова Абаджиева

Златина Димитрова Михайлова – Карова

Георги Иванов Михайлов

Жулиета Хубенова

Вихра Андонова

Владимир Томов 

 

Основна цел:

Да укрепи капацитета на организациите – партньори за ефективно предоставяне на подкрепа на ММСП в областта на иновациите и трансфера на технологии чрез изграждане на европейска платформа за трансфер на знания и умения и чрез осъществяване на конкретни съвместни инициативи. Иновативната дейност и развитието на нови технологии са от ключово значение за повишаване конкурентоспособността на компаниите от региона, които, от своя страна, са съществен фактор за бъдещ растеж.

Специфични цели:

 • Да се идентифицират силните и слабите страни на страните от ЦИЕ, техните нужди, както и съществуващите в региона възможности за ефективна подкрепа на ММСП в областта на иновациите и трансфера на технологии.
 • Да се усъвършенстват каналите за обмен и трансфер на знания и умения чрез анализ на съществуващите инструменти и чрез идентифициране или разработване на преносими елементи.
 • Да се укрепи съществуващата бизнес среда чрез създаване на нови възможности за финансиране и чрез изграждане на Патентен и Лицензен Фонд
 • Да се подкрепят усилията на партньорите в Проекта чрез създаване на Иновационни & Финансови Агенции, притежаващи адекватно портфолио за подкрепа на иновативни и технологични дейности
 • Да се усъвършенства капацитета на местните актьори и експерти чрез мен на консултантски дейности, обучение, обмен на готови схеми и специалисти

 

Целева група:

Основната целева група са операторите, принадлежащи на Агенции за Иновации & Финансиране на регионално и национално ниво; следваща по значимост целева група са иновативните ММСП и операторите, които подкрепят тяхното бизнес развитие; една междинна целева група е съставена от публични структури, които имат съществена организационна и регулативна роля в предоставяне на технологична подкрепа - Университети, изследователски центрове.

 

Основни дейности

 • Да се изгради и поддържа Портал за Иновации със съответното web съдържание
 • Да се оцени актуалното състояние в областта на национално ниво и да се разработи Синтетичен доклад за Юго - Източна Европа, основан на обща методология и критерии
 • Да се разработи Модел за обмен на „добри практики” и да се гарантира неговото приложение и разпространяване
 • Да се създадат финансови инструменти за подкрепа на иновации и трансфер на технологии в рамките на ММСП - да се подготвят Насоки за осъществяване на процеса на взимане на решения, да се идентифицират сфери за пилотни дейности
 • Да се създаде Регионален Транс-Граничен Патентен и Лицензен Фонд - предварително изследване на институционалния и правен контекст, оценка на съществуващите фондове и финансови средства, препоръки
 • Да се създаде Агенция за Иновации & Финансиране – разработване на адекватно портфолио и съответните инструменти, маркетинг
 • Да се проведе обучение на членовете на целевите групи
 • Да се създаде Национална Група за Подкрепа/НГП с цел да се гарантира приобщаване на националните оператори и на постигане на мултипликативен ефект

  Очаквани резултати:

 • Засилен капацитет за обмен на опит и „добри практики” на операторите от Агенциите за Иновации & Финансиране в региона и за мобилизиране на членовете на националните целеви групи
 • Осъществени Оценка на нуждите и Анализ на дефицитите, основани на обща методология и общи стандарти
 • Разработени финансови инструменти за стимулиране на иновацията и новите технологии при ММСП
 • Разработен нов Регионален Транс-Граничен Патентен и Лицензен Фонд с цел насърчаване на трансфер на знания и технологии (патенти, лицензи, изследователски резултати, ноу-хау)
 • Създадено нова Агенция за Иновации &Финансиране - проведени две пилотни приложения
 • Осъществени дейности за укрепване на капацитет чрез обучение на обучители, обменни програми, стажове
 • Разработени информационни средства за повишаване на видимостта на постигнатите резултати - създаване на Иновационен Портал за Югоизточна Европа

 

 
 
 
 
 

Търсене 
 
© 2019 Euro Perspectives Foundation
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
eXTReMe Tracker