• English
 • Bulgarian



 
Начало
Проектът
Резултати и дейности
Каталог
Полезни връзки
 
 
 
vizualizacia_uchilishte.jpg








 Образователни програми 
 
 
 
 
 

Проект „Въглеродни детективи”

Проект EGS

УЧЕНИЦИ ПРОЕКТИРАТ ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ ВИРТУАЛНИ СГРАДИ, ПРОГИМНАЗИЯ ANGELO BROFFERIO ASTI, СЕВЕРОЗАПАДНА ИТАЛИЯ

НАСТРОЙВАНЕ НА ВЪЛНА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ИСПАНИЯ, ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ MANUEL BARTOLOME COSSIO, МАДРИД, ИСПАНИЯ

 
 
 
 


“Активно обучение” е 3-годишен европейски проект за деца от 6 до12 годишна възраст с пълно наименование „Интегриране на активно обучение и енергиен мониторинг в училищните програми”. Проектът е частично финансиран от програма „Интелигентна енергия за Европа” на Европейската комисия. 

Участници
 
Проектът е изпълняван от януари 2006 до края на 2008 година от консорциум от 16 партньора, с координатор норвежката компания Norwegian Energy Efficiency Inc. и с участието на Енергийна агенция Пловдив от България. В проекта участват над 100 училища.

Описание
 
Целта на проекта е чрез творческо и мотивационно обучение да промени навиците по отношение на енергийното потребление, което е един от аспектите на устойчивото развитие. Проектът също цели да допринесе за краткосрочно и дългосрочно енергийно спестяване в училищата и жилищните сгради. 
 
Проектът се основава на идеята, че децата са важни граждани и могат да вземат активно участие в собственото си образование, вместо да бъдат пасивни получатели на информация и знание. Проектът подкрепя педагогическия метод за „учeне чрез действие”. Включването на децата в учебния процес е подсигурено с практически опит. Целта е те да се окуражават да играят, да създават и да експериментират – заедно и самостоятелно. Идеята е, че учениците учат повече и наученото остава за по-дълго, ако те самите опитват и изпитват удоволствието от собствените си изследвания.
 
Проектът допринася за развитието на гражданското образование с цел:
 
 • Намаляване консумацията на енергия в училищните сгради и домовете;
 • Фокусиране върху източниците на възобновяема енергия;
 • Насърчаване използването на енергийно-ефективен транспорт.
 
Всичко това се постига със създаването на лесен достъп до вече съществуващите материали за енергийно обучение и популяризирането им. Успешните практики са безспорно най-добрият начин за популяризиране на тези материали. Идеята на проекта е да се обърне внимание върху тях като се поканят поне 150 училища – наречени “училища-шампиони”, по равно разпределени между страните партньори, за тестване на активното обучение и образователния пакет за енергийно наблюдение.
 
Училищата, които ще бъдат включени в проекта, се задължават да:
 
 • Насърчават учениците да наблюдават енергийната консумация в училището за дълъг период, за предпочитане една година;
 • Да извършват различни забавни образователни дейности, свързани с енергийното наблюдение и разумното използване на енергията, възобновяемите енергийни източници и енергийно ефективния транспорт.
 
В замяна, училищата получават достъп до проверени образователни материали, публичност и при поискване – безплатни съвети от енергийни и образователни експерти. Осигурен е също контакт с училищата шампиони от други страни, ако училището иска да извърши енергийно наблюдение паралелно с училище от чужбина, за да се прибавят допълнителни образователни аспекти.
 
Друг елемент от проекта е потреблението на енергия, възобновяемите енергийни източници и енергийно ефективеният транспорт да станат постоянни теми в училищното образование. Направен е опит да се повлияе върху съдържанието на националните учебни планове и програми, така че изучаването на тези теми да стане задължително за всички училища.
 
Проектът включва и провеждането на национални семинари, където участващите училища представят и обсъждат своя опит по енергийно наблюдение и активно обучение.
 
Образователният пакет, разработен по време на проекта, съдържа ръководство за учители, както и всички необходими материали и вдъхновяващи идеи. Някои материали са разработени само за учители, други могат да бъдат използвани директно от децата като самостоятелен източник. Образователният пакет е под формата на интернет страница, в която има предложения за активно обучение и дейности за енергийно наблюдение, връзки с експертни организации и допълнителна информация. 
 
Дейностите са описани стъпка по стъпка – от планирането до реализацията и разсъжденията, които те предизвикват, включват нагледни материали за учениците и препратки към други подходящи образователни материали. Дейностите са разпределени в шест теми:

1) Енергиен мониторинг
 
Чрез мониторинга учениците се запознават с енергийната консумация на училищната сграда и с начините, чрез които те самите биха могли да я намалят.
Материали:
 
 • Енергиен мониторинг - Указания за извършване на енергиен мониторинг в училища от ученици (Energy_Monitoring_Active_Learning.pdf

2) Осветление
 
Осветлението най-добре демонстрира използването на електрическа енергия в нашето ежедневие. То може да бъде лесно контролирано от всеки един от нас. Навикът да се гаси лампата, когато излизаме от стаята, не е труден за придобиване, т.е. лесно е да се намали употребата на електрическа енергия без много усилия и неудобства. Предложените дейности показват на учениците нуждата от светлина и възможностите за нейното съхраняване.
 
Материали:
 

3) Отопление и охлаждане
 
Запознава учениците със запазването на енергията и енергийната ефективност, включително и с техните финансови аспекти. Увеличава знанията им за топлинния комфорт в класните стаи и от какво се влияе. Фокусът в тези дейности е върху топлоизолацията, отоплението и охлаждането, прозорците и слънцето, като източник на възобновяема енергия.
 
Материали:
 

4) Електрически уреди
 
Дейностите запознават учениците с важността на енергийно ефективното поведение по отношение на  електрическите уреди и с възможностите за опазване на околната среда, пестенето на време и пари чрез малки промени в поведението ни.
 
Материали:
 

5) Топла и студена вода
 
Тези дейности показват на учениците, че водата е изчерпаем природен ресурс, значителна част от който ние разхищаваме всеки ден. Учениците се запознават и с потенциала на използването на възобновяема енергия, чрез дейностите за конструиране на бойлер, захранван с трева и на слънчев бойлер.
 
Материали:
 

6) Транспорт
 
Транспортът се отразява на училищата и учениците – не само във връзка с влиянието им върху околната среда, но и със здравето на учениците, спортната им форма и не на последно място – с безопасността на пътя. Включените дейности по интересен начин представят тези проблеми.
 
Материали:
 


Материали: 
 
Материалите и по шестте теми са налични на български език (pdf files)




Проектът SPARE (School Project for Application for Resources and Energy) е най–големия международен образователен проект за енергия, климат и околна среда с участието на повече от 4500 училища и 175000 ученици и учители от 17 страни. Създаден е през 1996 г. от Норвежкото дружество за защита на природата (Norges Naturvernforbund, основано през 1914 г.). Национален координатор за България е Екологично сдружение "За земята".
 
Първото SPARE учебно пособие е било предназначено за скандинавските страни, Западна и Централна Европа. През годините съдържанието на информационно-методическите материали се развива, променя и адаптира съобразно различните условия в страните участнички в проекта, благодарение на ентусиазма и опита на учителите и неправителствените организации работещи по SPARE.
 
Описание
 
SPARE е много повече от обикновена училищна програма, защото не само дава знания, но и възможности на учениците и учителите за провеждане на самостоятелни изследвания и практическо използване на различни научни достижения. Помага наистина да се повиши енергийната ефективност в училищата и домовете на участниците. Формира активна гражданска позиция и дава пример на учениците за общи дейности с децата от другите страни, за решаване на световните проблеми с климатичните промени и изчерпването на изкопаемите горива. 
 
Идеята на образователния проект е да обвърже теоретичните знания на учениците по глобалните проблеми с практически упражнения. Да работят за пестене на енергия чрез повишаване на енергийната ефективност, намаляване на емисиите парникови газове на местно ниво. Целева група на проекта са ученици от 10 до 17 години. 
 
SPARE създава условия за добро сътрудничество на местно ниво между училищата, общинските власти, агенциите за енергийна ефективност, министерствата, за решаване на проблемите с енергията и климата, обсъждани на всички големи международни форуми в последните години.
 
Учебната 2009-2010 г. е първата в която този образователен проект се провежда в България. SPARE получава препоръка и подкрепа от МОМН с писмо от 20.10.2009 година, както и добро сътрудничество от МОСВ. Още през първата година се регистрират над 100 училища и над 200 преподаватели. Издадени са „Учебно пособие”, „Наръчник на учителя”, „Книга за учителя”, „Тетрадка за ученика”, Екологични приказки, подходящи за деца от 5 до 9 г.  Учебното пособие "Енергия и околна среда" е одобрено от МОМН с писмо от 20.09.2009 г. 
 
Всяка учебна година по проекта SPARE се провежда международен конкурс за училищни проекти, свързани с енергийна ефективност, в 4 категории:
 
 • Практическа работа
 • Теоретическа работа 
 • Информиране на обществото/реклама на енергоефективността
 • Проекти на учители
 
Международното жури на конкурса се състои от експерти в областта на енергията и образованието, националните SPARE координатори. Победителите в конкурса се награждават с дипломи и награди.
 
Проектът е отворен за нови участници - училища. В него могат да участват училища, които са се регистрирали предварително при националния координатор за България ( ЕС "За земята"), получили са учебните пособия и провеждат обучение на учениците според препоръките, посочени в тях.
 
Материали
 

Линк
 




„РАЗУМНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕНЕРГИЯТА В УЧИЛИЩЕ”
 
Целева група: учениците и учители от средните училища
 
Дейности и резултати:
 
 • Behaviour oriented educational toolkit including: Teachers handbook; Students’ handbooks on buildings, industry and transport; DVD with animations; interactive games; designed to be a didactical instrument to support teachers’ lessons and an experiment tool kit.
 • A DVD with animations and interactive games
 • Website http://www.iuses.eu  
 • ‘European Energy Saving Award’ that awarded schools and students
 • Енергийна ефективност на сградите, Ръководство за ученика (налично)
 • Справочник за учителя (наличен)
 
Участници от България: University of Ruse, Bulgaria
 
Координатор: AREA Science Park, Italy

Игра на български http://www.iuses.eu/materiali/game/Launch.html   


 

YES е анимационен проект за повишаване осведомеността сред децата за производството и потреблението на енергия. Проектът е основан на факта, че децата са все по-изложени на мултиплатформена учебна среда, където новите канали като интернет, телевизия, социални медии допълват традиционните канали като училището, семейството и приятелите. Проектът е воден от аниматори, международни екологични организации и деца от пет европейски страни и е довел до създаването на авангарден анимационен филм в три части, който е свободно достъпен за оператори в целия ЕС. 
 
Три осем минутни епизода засягат въпроси от енергийната ефективност в дома, възобновяеми енергийни източници и енергийно ефективен транспорт. Епизодите са преведени на няколко езика, включително на български. Анимацията е придружена от учебни пакети за използване в училищата в ЕС. Филмчетата и учебните пакети дават възможност на учениците да се запознаят по-подробно с енергийните проблеми и в същото време да се забавляват!
 
Материалите са достъпни след регистрация на интернет адрес http://www.myfriendboo.com/episodes_download/downloads.html   

Сайт на проекта: http://www.animate-eu.com/yes/   



Електронна образователна платформа за новите поколения в областта на устойчивата енергия
 
Целева група: учениците от последните три класа в гимназиалното образование, а чрез тях и към по-широк кръг - родители, приятели и близки.
 
Дейности и резултати: 
 
 • преведени на български език теоретични модули – „Енергия”, „ВЕИ”, „Енергийна ефективност” и „Транспорт и мобилност” с адаптации към българската ситуация за всеки от четирите теоретични модула
 • електронна образователна платформа http://www.energypath.eu/e-learning/  (вече е недостъпна)
 • интерактивни упражнения, форуми, он-лайн тестове за проверка на познанията на учениците
 • ръководство за преподаватели за работа с платформата 
 
Участници от България: АЕЕ и 14 училища-партньори от София, Перник, Плевен и Казанлък
 
 

 
 

 

Целева група: учители и ученици на възраст 8-14 години

Дейности и резултати:

 • Разработване на атрактивен и функционален уебсайт, включително въглероден калкулатор, приложим за 10 европейски държави и езици
 • Организиране на международно електронно състезание, което стимулира училищата да приложат въглеродни планове за действие и споделят начините и техниките, водещи към енергийната ефективност
 • Провеждане на серия обучения, целящи да надградят разбирането за интелигентно енергийно потребление у учителите
 • Предоставяне на информация за енергийна ефективност, която може да бъде включена към учебните планове в Европа

Материали:

 • Образователен комплект „Учебно помагало за ученици, методически насоки за учители” – 2 – 4 клас (Obrazovatelen_paket_2-4_klas.pdf )
 • Образователен комплект „Учебно помагало за ученици, методически насоки за учители” – 5 – 8 клас (Obrazovatelen_paket_5-8_klas.pdf )

Участници от България: училища от София, Варна, Бургас, Добрич

Координатор за България: Фондация “ТАЙМ Екопроекти”

website: www.time-foundatiohn.org  

 


 

 

Целева група: ученици

Дейности и резултати:

 • Доклад за състоянието на енергийната ефективност в европейските училища
 • База данни с добри практики
 • Обучение на учители
 • Местни форуми
 • Идеи за енергийни проекти
 • Учебни серии, наречени „Екоприятели” (на български)
 • Проверете потреблението на енергия във вашето училище!

Участници от България: ECQ - European Center for Quality Ltd.; Първа частна математическа гимназия 

Координатор: Държавна гимназия "N.Tron", Скио, Виченца, Италия

 

Линк: www.egs-project.euwww.facebook.com/pages/; www.ecq-bg.com

 


 

 

Целева група: ученици на възраст 13 – 14 години, учители, близки

Дейности и резултати:

 

 • Изграждане на виртуални енергийно ефективни сгради и обиталища с използването на софтуер за строителство SkelchUp.

 

Описание: учителката по математика и точни науки Чинция Чело има опит с училищни конкурси и международни проекти. Тя е финалист в Наградите на Медея през 2011 г. и е спечелила стипендията на италианското правителство progetto cl@ssi 2.0, с която позволява на учениците си да имат лесен достъп до най-новите технологии за обучение. Тя включва дъщеря си Мартина, която е архитект и използва всички видове ИТ приложения за графика и дизайн в работата си. Майка й забелязва, че тя използва едно безплатно приложение за интернет софтуер – SkelchUp, което позволява създаване на умни 3D сгради от всички форми и размери. Те двете решават да научат учениците на Чинция да изграждат екологични сгради и жилища, използвайки SkelchUp. Учениците построиха цял набор от сгради, за да илюстрират различни видове възобновяема енергия. Това са Пицария, задвижвана от слънчева енергия, Ферма на лудите крави, работеща на биогаз, Дискотека-мотор с дансинг и фитнес зала, създаващи кинетична енергия и Къща на триковете, която илюстрира по-евтини начини да се създават сгради, щадящи околната среда, като например инсталирането на двоен стъклопакет и рециклирането на дъждовна вода. Възобновяемата енергия се покрива с италианския учебен план по физика.

Екип на проекта: 30 ученика на възраст 13-14 г., учителката по математика и точни науки и нейната дъщеря.

 


 

 

Целева група: ученици на възраст 11 – 12 години и учители

Дейности и резултати:

 

 • Цялостен одит на потребление на енергия в училището, извършен от учениците
 • Енергийно изложение за представяне констатациите на групи от специалисти по възобновяемите източници на енергия
 • Училищна радио програма, излъчваща материали за пестене на енергия
 • Интердисциплинарен подход, който интегрира математика, естествени науки, творчески и изразителни умения, използвани от учениците по време на целия проект

 

Описание: да отправиш послание е едно добро начало, ако искаме да повлияем на определено отношение и да променим дадено поведение. Именно отправянето на послания се е превърнало в нещо като втора специалност за началното училище, както за училищния персонал, така и за учениците. Част от проекта за ефективно използване на енергията е радиопрограмата UUE radio programme. За първи път се излъчва през 2011 г. и учениците сами правят интервютата, дебатите, фънки песента „Енергиен рап”. Самият проект започва няколко месеца преди първото излъчване на програмата с пълна проверка потреблението на енергия в училището. В групи от статистици, журналисти, инспектори и одитори, деца от пети и шести клас проведоха проучване, за да открият лошите навици (от изключването на лампи до отварянето на прозорци през зимата) и да разработят решения. Това проправи път на училищен енергиен панаир за различните източници на енергия, като слънчевата и морска енергия. Група специалисти изнесоха на ентусиазираната публика от ученици и родители мулти-медийни презентации, придружени от пъстри 3D модели. Опазването на околната среда не е отделен предмет в рамките на испанската учебна програма. Учителите, работещи по проекта, стигат до извода, че работата в екип и с въображение може да превърне темата за пестене на енергия в ежедневно учене и пораждане на трайни промени в поведението.

Екип на проекта: 80 ученика на възраст 11 – 12 години и 4-ма учители.

 


 

 

Целева група: ученици на възраст 14 години и учители

Дейности и резултати:

 

 • Повишаване познанието за различните видове енергия и техните влияния
 • Развити самостоятелност и умения за комуникация, чрез поредица семинари, проведени от по-големите ученици за децата от началното училище и детски градини и чрез портфолиото и проектният дневник, които всеки ученик водеше
 • Тестване на скутери със слънчево захранване по време на семинарите, на крушки, запалвани от въртенето на педали и модели, захранвани с вода.

 

Описание: Агнес Вайсингер е учител по физика и с усет за развитието на независимо мислене и действие на учениците. Тя прилага този метод на учене в уроците по енергийна ефективност, а също и в методологията, която тя използва да насърчи учениците си да споделят откритията си и наученото с другите. Методът й на работа е – по-големи ученици преподават на по-малките от началното училище и детската градина. Учениците си водеха и цветни дневници по проекта, които им дадоха по-нататъшни начини да изразят живото си въображение и креативност и да записват всичко ново, което научават. В Австрия инструкцията за енергийни източници и пестене на енергия са част от националния учебен план. Но определеното време е малко по темата, а материалът в учебника е доста ограничен. Затова класът провел голяма част от работата по проекта в извънучебно време. Имало е разбиране и от страна на родителите, и от страна на директора на училището, който изменил училищното разписание в полза дейността на проекта.

Екип на проекта: 47 ученика на възраст 14 години и 1 учител.

  
 
 













 
 
 
 
 

Търсене

www.ngogrants.bg

 
 
© 2019 Euro Perspectives Foundation
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
eXTReMe Tracker