• English
  • Bulgarian
 
Начало
Проектът
Резултати и дейности
Документи
Добри практики
Полезни връзки
 
 
 
Проектът Печат
vizia_bg051.jpg

ПРОЕКТ BG051-0001-7.0.07.-0121 

«Обмен на опит, ноу-хау и трансфер на иновативни подходи и добри практики за развитие на човешките ресурси в микро, малките и средни предприятия за по-лесен преход към „зелена” икономика»

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Сфера на дейност: Развитие на човешките ресурси

Партньори: Агенция за енергиен менджмънт, гр. Марамуреш, Румъния  

Начало: 1.06.2013г. 

Край: 31.08.2013г.

Статус: в изпълнение  

Екип и експерти в България: 

Мария Башева, Велеслава Абаджиева, Виолета Янева, Михаела Стоянова, Атанас Генков, Лилия Карагьозова

 

Основна цел на проекта – Повишаване капацитета на предприемаческия човешки ресурс на малкия и среден бизнес в България по отношение на възможностите за развитие на “зелен бизнес”

Специфични цели на проекта: 

 

  • Насърчаване на предприемачеството чрез разширяване и надграждане на знанията и уменията на представителите на целевата група;
  • Обмен на опит, ноу-хау и добри практики между партньорските организации за развитие на човешките ресурси в МСП за по-лесен преход към „зелена” икономика.;
  • Осигуряване на благоприятна среда за установяване на нови контакти и бизнес възможности между членовете на целевата група;
  • Допринасяне за качествено повишаване на знанията за подпомагане прехода към „зелена” икономика.

 

 

Дейностите по проекта са насочени към: Установяване и обмен на иновативни идеи в сферата на “зелената икономика” между партньорите от България и Румъния:

 - Изследване на румънския опит и добри практики в използването на средства /вкл. и от Европейския социален фонд/ за предоставянето на интегрирана бизнес подкрепа за малкия бизнес с насока “зелена икономика”:

- Наблюдение, проучвания и изследвания на развитието и напредъка на зеленото предприемачество и малкия бизнес в Румъния и България  

- Избор на конкретни добри практики и обмяна на опит на място – представители на микро- и малък бизнес, ментори, лектори и ръководители на проекти в Румъния: 2 бр. визити на място 

 

Друга основна дейност е: Разпространение на придобитите знания и умения в България и Румъния:

- Организиране на 2 бр. семинари в България с представители на целевата група за придобиване на информация, добри практики и опит в България 

- Проучване на модели и практики от опита на румънската организация 

- Координирани съвместни действия с представители на целевата група при разпространение на придобитите знания и умения; 

- Организиране на национална конференция за представяне на идентифицираните добри практики и техники по проекта и мотивация на целевата група за преход към зелена икономика 

Част от проектине дейности са свързани със Създаване на е-библиотека и печатно издание с иновативни практики за предоставянето на интегрирана подкрепа на малкия бизнес в България за улесняване прехода към “зелена икономика”

- Създаване на специална секция на сайтовете на двете организации (база данни и библиотека), която ще подпомогне обмяната на знания и ноу-хау;  

- Разработване на Наръчник с иновативни практики за предоставянето на интегрирана подкрепа на малкия бизнес в България за улесняване прехода към “зелена икономика”.

Инвестира във вашето бъдеще!
 
 
 
 
 

Търсене


 
 
© 2019 Euro Perspectives Foundation
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
eXTReMe Tracker